eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zaproj.wielobranżowej dok.bud.,modernizacja placu zabaw,boiska,bud.kącika dla seniora z siłownią, wykonanie z montażem przyłączy,oświetlenia,bud. chodnika przy budynku przy ul.Nowy Świat 10 w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2021-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaproj.wielobranżowej dok.bud.,modernizacja placu zabaw,boiska,bud.kącika dla seniora z siłownią, wykonanie z montażem przyłączy,oświetlenia,bud. chodnika przy budynku przy ul.Nowy Świat 10 w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zamawiającym jest: MIASTO POZNAŃ – WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań reprezentowane przez: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2090002942

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Matejki 57

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 60-770

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.9.) Numer telefonu: 61415 88 00

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zkzl.poznan.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaproj.wielobranżowej dok.bud.,modernizacja placu zabaw,boiska,bud.kącika dla seniora z siłownią, wykonanie z montażem przyłączy,oświetlenia,bud. chodnika przy budynku przy ul.Nowy Świat 10 w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d4a3eaa-4d53-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
9. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl- z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c
RODO) wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora.
5) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów to wymóg ustawowy niezbędny do
wzięcia udziału postępowaniach Prawo zamówień publicznych. Podanie dodatkowych danych ma
charakter dobrowolny.
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)., jak również inne podmioty upoważnione
do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów,w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.79.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska, a także budowa kącika dla seniora z siłownią, wykonanie wraz z montażem przyłączy i oświetlenia oraz budowa chodnika wzdłuż budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Nowy Świat 10 w Poznaniu, a w szczególności:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU): Projektu budowlanego obejmującego Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – budowlany i Projekt techniczny, a także opracowanie operatu ochrony środowiska, wykonanie inwentaryzacji oraz waloryzacji zieleni oraz innych dokumentów i opracowań wskazanych w treści Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem map do celów projektowych oraz ich aktualizacją, warunków, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu budowlanego,
2) uzyskanie na podstawie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno – budowlanego, operatu o ochronie środowiska, o których mowa w pkt 1 powyżej, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego,

3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
4) realizacja robót budowlanych na podstawie Dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy (zwana dalej Dokumentacją Powykonawczą).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45236290-9 - Naprawa terenów rekreacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto oferty
60%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach
40%
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach” zostaną wyliczone według poniższych zasad:
a) Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji lub nie wpisaniu w formularzu ofertowym okresu udzielanej gwarancji oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy PZP.
b) Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy.
c) W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców kryterium okres gwarancji (Gmax) przyjmie okres gwarancji = 60 miesięcy.
3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, której przedmiotem był remont, modernizacja, budowa lub przebudowa placu zabaw lub boiska w zakresie instalacji oświetleniowej wraz z robotami ogólnobudowlanymi,
b) wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej jeden remont, modernizację, budowę lub przebudowę placu zabaw lub boiska w zakresie instalacji oświetleniowej wraz z robotami ogólnobudowlanymi wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,
c) dysponował w czasie trwania umowy osobą lub osobami mogącymi wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Warunek dotyczący dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wskazanych przez Zamawiającego specjalnościach zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony również w przypadku, kiedy Wykonawca wykaże się posiadaniem osób mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie osobno w zakresie projektowania i osobno w zakresie kierowania robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach.
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 4 lit a) i b) powyżej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców. Warunek, o którym mowa w punkcie 4 lit. a) i b) powyżej powinien spełnić co najmniej jeden z wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
• zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego dokumenty wskazane w Rozdziale VIII pkt 2.1. SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy-wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty-wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 10 do SWZ,
3) oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu w czasie trwania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ;
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy na okoliczność zobowiązania podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
4) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6) dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ) - załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511. W tytule przelewu prosimy dodatkowo powołać się na nr przedmiotowego postępowania: „Wadium dot. ZP.201.79.2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert)
W przypadku wpłacania wadium w formie pieniężnej, prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu powinien być: Miasto Poznań (Wydział Gospodarki Nieruchomościami), ul. Gronowa 20, 61 - 655 Poznań, reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
c) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
• w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
• w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust.2 PZP oraz zapisów Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2) Wizja lokalna:
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Termin i zasady udziału w wizji lokalnej: Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. W wizji lokalnej mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, potencjalni Wykonawcy. O terminie wizji lokalnej Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:
1) w zakresie wykonania Dokumentacji oraz zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych:
a) 70 dni na opracowanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem map do celów projektowych oraz z ich aktualizacją, a także opracowanie operatu o ochronie środowiska, wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni oraz uzyskanie warunków, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno – budowlanego z włączeniem części Dokumentacji określonej w pkt 1 lit. b poniżej, licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż złożenie Zamawiającemu tej części Dokumentacji powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem tego terminu,
b) 21 dni na opracowanie Projektu technicznego, w tym na przygotowanie STWiOR, BIOZ, Przedmiaru robót oraz Szczegółowego Kosztorysu Wykonawczego, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu kwalifikacji Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno – budowlanego z adnotacją „bez zastrzeżeń”, z zastrzeżeniem, iż złożenie Zamawiającemu tej części Dokumentacji powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem tego terminu,
c) 45 dni robocze licząc od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno – budowlanego z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego,
2) pełnienia Nadzoru autorskiego – od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót,
3) w zakresie wykonania robót oraz sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej – 60 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej winno nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem tego terminu.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.