eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Wielka › Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej"Ogłoszenie z dnia 2021-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipnica Wielka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnica Wielka 518

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-483

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182634595

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lipnicawielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicawielka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de6aab75-01ba-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001019/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 3 W Lipnicy Wielkiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00156246/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 204300,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej wraz z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu zielenią urządzoną.
Prace będą obejmowały:
- usuniecie zieleni niskiej, korytowanie pod utwardzenie terenu, uporządkowanie terenu,
- wykonanie fundamentów oraz wykonanie siedziska,
- budowę nawierzchni utwardzonych z wykonaniem spadków umożliwiających odprowadzenie wody opadowej na istniejący teren zielony (wody opadowe – zanikowo do gruntu).
- montaż elementów do zabawy,
w tym:
1. Zestaw zabawowy
Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, składający się z dwóch zjeżdżalni, części ścianki wspinaczkowej, wejścia ze schodami. Wymiary urządzenia powinny mieścić się w prostokącie o wymiarach szerokość 398 – 406 cm, a długość w przedziale 492 – 500 cm. Strefa bezpieczeństwa urządzenia nie może wykraczać poza obręb prostokąta określonego wymiarami 702 cm na 846 cm. Wysokość zabawki w maksymalnym punkcie nie może przekraczać 330 cm, a wysokość swobodnego upadku 120 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
Urządzenie musi być wykonane z następujących materiałów:
- elementy konstrukcyjne – stal nierdzewna AISI 304
- podesty z płyty antypoślizgowej HPL o grubości co najmniej 13 mm
- zakończenia słupów z tworzywa EPDM
- ślizgi zjeżdżalni ze stali nierdzewnej AISI304 zabezpieczone płytami bocznymi z tworzywa HDPE o grubości co najmniej 15 mm
- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i żywic

2. Huśtawka wagowa
Huśtawka wagowa dla dwóch osób w wieku od 3 do 12 lat, wymiary urządzenia nie przekraczające 291 x 37 cm, którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach nie przekraczających 491 x 237 cm. Wysokość swobodnego upadku dla urządzenia nie większa niż 98 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
Urządzenie musi być wykonane ze stali czarnej S235JR proszkowanej. Siedziska z tworzywa HDPE o grubości co najmniej 15 mm.
3. Drabinki do workoutu
Drabinki do ćwiczeń workout z co najmniej 4 uchwytami do ćwiczeń o wymiarach nie przekraczających 266 x 66 cm, dla którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 566 x 366 cm, a wysokość swobodnego upadku nie przekracza wysokości 102 cm. Produkt musi być zgodny z normą PN-EN 16630:2015-06. Urządzenie musi być wykonane ze stali piaskowanej czarnej S235JR.
4. Tablicy edykacyjnej
Tablica edukacyjna przeznaczona dla zabaw dzieci w wieku 1-7 lat, której wysokość nie przekracza 125 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 a elementy zabawowe z polietylenu HDPE o grubości co najmniej 15 mm.
5. Huśtawki podwójnej
Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem standardowym o konstrukcji aluminiowej i drugim siedziskiem typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm. Wymiary urządzenia nie przekraczające prostokąta o wymiarach 185 x 500 cm, którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 750 x 439 cm. Wysokość swobodnego upadku nie większa niż 135 cm, a całkowita wysokość urządzenia nie przekraczająca 250 cm. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3 – 12 lat. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali czarnej S235JR piaskowanej, siedzisko pojedyncze wykończone tworzywem EPDM, a zawiesia do huśtawek wykonane ze stali nierdzewnej podwójnie ułożyskowane.
6. Bujak
Bujak sprężynowy dla dzieci w wieku 1 – 12 lat, którego wysokość całkowita nie przekracza 80 cm, a strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 341 x 230 cm. Wysokość swobodnego upadku nie wyższa niż 50 cm. Produkt powinien być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
7. Twister
Element siłowni zewnętrznej typu twister o wysokości nie przekraczającej 200 cm. Wysokość swobodnego upadku nie przekraczająca 30 cm, a strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 387 x 332 cm. Urządzenie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali czarnej S235JR, a cześć podestu z płyt antypoślizgowych HPL o grubości co najmniej 13 mm.
- montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci,
- wykonanie nasadzeń – zieleń niska.
- wykonanie dwóch furtek w istniejącym ogrodzeniu.
2. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:
- powierzchnia placu zabaw - 238,16 m2;
- powierzchnia dojść do placu zabaw - 36,83 m2;
- powierzchnia biologicznie czynna – 6,68 m2;
- powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej – 72,01 m2;
- powierzchnia z nawierzchni elastycznej - 177,66 m2.
2. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załącznikach do swz – dokumentacji technicznej do zgłoszenie robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
UWAGA!
W ww. dokumentach pojawiają się roboty związane z wykonaniem: ogrodzenia i montażem oświetlenia solarnego, które nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia publicznego i nie należy ich brać pod uwagę do przygotowania oferty. Roboty te nie będą realizowane za wyjątkiem dwóch furtek wejściowych, przewidzianych do montażu w istniejącym ogrodzeniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 285000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 308914,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 308914,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRUKER Tomasz Smreczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352592635

7.3.3) Ulica: Lipnica Mała 156 A

7.3.4) Miejscowość: LIpnica Mała

7.3.5) Kod pocztowy: 34-482

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 308914,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

w ramach postępowania dwóch Wykonawców odmówiło podpisania umowy. Zamawiający korzystał z art. 263 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.