eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2022.Ogłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1facb92-044a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00279788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010422/87/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.56 „Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, z zakresu zadań BO 2022, dzielnica Orunia-Św. Wojciech- Lipce.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249843

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 87/BZP-U.510.81/2023/EP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 452105,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, dz. Nr 601 obręb 303S z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2022, nr zadania ORU0006, dzielnica Orunia-Św. Wojciech- Lipce.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) I przedmiot odbioru: wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zakresu II przedmiotu odbioru.
2) II przedmiot odbioru: wykonanie robót budowlano–montażowych polegających na wymianie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim wraz z dostawą i montażem 2 bramek.

Do obowiązków wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta złożona przez Wykonawcę - AUTO-SPORT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Krótka 6, 83-334 Cieszenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, ponieważ wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy tj. wykonawca załączył w ofercie wadium w formie kopii gwarancji ubezpieczeniowej. Natomiast nie złożył wraz z ofertą oryginału tego dokumentu. Niezłożenie oryginału gwarancji ubezpieczeniowej oznacza brak wniesienia wadium.
Zgodnie z ust. VIII (Wymagania dotyczące wadium) pkt. 5 SWZ „Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.”

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 630000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 630000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.