eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Godów › Budowa kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Celnej 29 w GołkowicachOgłoszenie z dnia 2021-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Godów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 53

1.5.2.) Miejscowość: Godów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-340

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324765065

1.5.8.) Numer faksu: 324765100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@godow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.godow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdf0a1d0-4b7c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001395/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cdf0a1d0-4b7c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej PZP24 https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem https://gmina-godow.logintrade.net
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej PZP24, określone w Regulaminie portalu PZP24.
4. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade +48 71 7873757, e-mail: helpdesk@logintrade.net dostępnego poniedziałek-piątek godz. 8:00÷16:00

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz .UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że:
• Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, tel. 32 476 50 65.
• Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sylwia Kochman, tel. 784 699 897, e-mail: iod@godow.pl .
dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy: FZ-ZP.271.1.19.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Budowę kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach”;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada wykonawca:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianę postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Urząd Gminy Godów przypomina o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-ZP.271.1.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową w pomieszczeniu kotłowni oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach.
Zakres robót obejmuje:
1) Adaptację pomieszczenia na kotłownię gazową, m.in.:
a) wymiana drzwi wejściowych do kotłowni,
b) zamurowanie drzwi do pomieszczeń gospodarczych,
c) wykonanie sufitu podwieszonego EI 60,
d) wymiana warstw podłogowych,
e) tynkowanie, kafelkowanie,malowanie.
2) Wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu projektowanej kotłowni,
3) Wykonanie kotłowni gazowej – montaż kotła gazowego,
4) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
5) Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
6) Wykonanie próby szczelności,
7) Montaż armatury,
8) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów:
2. Kryterium cena – 60 %

W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 60 pkt.

3. Kryterium gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 40 %

Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, a najdłuższy okres gwarancji to 60 miesięcy.


Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum (36 miesięcy) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej określonego maksimum (tj. 60 miesięcy) dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max 40 pkt.

4. Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.

Uwaga! Przy obliczaniu punktów w tym kryterium, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ranking wykonawców zostanie określony na podstawie powyższych kryteriów, wg wzoru:
Pk = Pc + Ptg
Gdzie:
Pk – punktacja końcowa
Pc- punktacja cena
Ptg – punktacja termin gwarancji

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie): minimum jedną robotę budowlaną, która:
- polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową o wartości minimalnej 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
b. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
- min. jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wskazanych powyżej;
- min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wskazanych powyżej;

Uwaga:

- jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku,
- jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w UZP,
- przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych przez Zamawiającego, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r, poz. 1333 ze zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
- Wykonawca, może wskazać osobę z uprawnieniami będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r, poz. 220) oraz ustawa z dnia 15.12.200r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019r. poz. 1117)
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, tj.:
- wykazu robót budowlanych (wzór wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
- wykazu osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu;
b. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – zał. nr 4 SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt a i b składa każdy z wykonawców osobno.

c. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie
z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt a i b.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom (w przypadku gdy są znani na etapie składania ofert) winien wskazać je w Formularzu oferty – załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) W przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
aW przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SWZ),
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SWZ),
- oświadczenie, z którego wynika, że roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonują wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. (zał. nr 7 do SWZ),
- na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani są do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale XXI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz w następujących przypadkach:
1.1 zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.
1.2 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
1.3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
1.4 nastąpi zmiana przepisów prawa, istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy,
1.5 wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności umożliwiających Zamawiającemu zwiększenie nakładów finansowych związanych z pozyskaniem przez Zamawiającego środków zewnętrznych na jego realizację w poszczególnych latach dopuszcza się możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia za zgodą obu stron po dokonaniu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
1.6 zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, która może nastąpić w przypadku:
a) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych;
b) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy, tj. zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
c) nastąpiła siła wyższa,
d) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne,
1.7 zmiany osobowe
1.8 zmianę robót/materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że:
a) w przypadku robót - roboty te nie spowodują wykroczenia poza przedmiot zamówienia, a jedynie nastąpi np. zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót bez zwiększania parametrów inwestycji i nie wykraczając poza ilość materiałów określonych w dokumentacji technicznej;
b) w przypadku materiałów - użyte do realizacji przedmiotu zamówienia inne równoważne materiały spełniają warunki określone w specyfikacjach technicznych.
1.10 Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę,
1.11 zmianę postanowienia zawartej umowy w zakresie zlecenia podwykonawcom części zakresu umowy, których konieczność zatrudnienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być złożony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.