eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Konin w 2021 rokuOgłoszenie z dnia 2021-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Konin w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO KONIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310512119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gajowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48632424712

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: konin@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://konin.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-konin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Konin w 2021 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70c4fca9-1a01-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068502/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Konin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186986/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.63.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 199999,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na Konserwacji dróg leśnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej w Nadleśnictwie Konin. Roboty realizowane będą na terenie leśnictwa Lubstów - w ilości 1081,00 ton do wbudowania, na terenie leśnictwa Kazimierz - w ilości 532,00 ton do wbudowania, na terenie leśnictwa Grąblin - w ilości 607,00 ton do wbudowania, na terenie leśnictwa Brzeźno - w ilości 212,00 ton do wbudowania, na terenie leśnictwa Skulsk - w ilości 35,00 ton do wbudowania.
Roboty konserwacyjne polegać będą na dostarczeniu samochodami samowyładowczymi sortowanego kruszywa łamanego mineralnego o frakcji 0,3 - 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich, wbudowaniu, wyprofilowaniu spadków drogi i zagęszczeniu kruszywa. Kruszywo powinno być rozłożone przy użyciu równiarki w taki sposób, aby po zagęszczeniu tworzyło wyprofilowaną powierzchnię z zachowaniem wymaganych spadków. Do mechanicznego zagęszczenia w miejscach wbudowania kruszywa wymagane jest użycie sprzętu typu walec statyczny lub zagęszczarka wibracyjna.
Wymagania materiałowe - kruszywo do wykonania konserwacji dróg winno być uzyskane z pokruszenia skał twardych (m.in. melafiru, granitu, bazaltu lub amfibolitu). Dostarczone kruszywo powinno mieć optymalne uziarnienie.
Długość dróg ogółem przewidywana do konserwacji wynosi: 2144 m (dwa tysiące sto czterdzieści cztery metry).
Powierzchnia ogółem dróg do konserwacji wynosi: 7184 m2 (siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe).
Łączna ilość sortowanego kruszywa łamanego przewidziana do wbudowania wynosi: 2467 t ( dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem ton ).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 11do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
(1) Dokumentacja Projektowa;
(2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 230463,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 277857,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 277857,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: M.K. STELLA Konrad Marek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6661921421

7.3.3) Ulica: Południowa

7.3.4) Miejscowość: Koło

7.3.5) Kod pocztowy: 62-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 230463,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.