eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy GołdapOgłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołdap

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 14

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 876156000

1.5.8.) Numer faksu: +48 876150800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goldap.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e9ffca7-fbbe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e9ffca7-fbbe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049960/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Letenie utrzymanie dróg gruntowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237420

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-WIK.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 934771,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Konserwacja dróg.
Przedmiotem części 2 zamówienia jest konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Gołdap poprzez:
a) dostawę 5 000 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 na drogi gminne z mechanicznym rozplantowaniem dowiezionego materiału we wskazanym miejscu,
b) dostawę 300 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 na drogi gminne z ręcznym rozplantowaniem dowiezionego materiału we wskazanym miejscu,
c) dostawę 1 200 Mg kruszywa - kamień przekruszony do 16 mm na drogi gminne z mechanicznym rozplantowaniem,
d) profilowanie (równanie) istniejących nawierzchni dróg nieutwardzonych o szerokości od 3 m do 6 m o łącznej powierzchni do 650 000 m2,
e) pracę mechaniczną sprzętu w postaci koparko- ładowarki na drogach gminnych (prace związane z niwelacją terenu drogi, usuwaniem przeszkód na drogach, itp.) w ilości około 100 m-g,
f) pracę mechaniczną sprzętu w postaci ciągnika w celu wykorzystania na prace drogowe (prace związane z profilowaniem czy niwelacją dróg, usuwaniem przeszkód dna drogach, oczyszczania jezdni) w ilości 100 m-g;
przy czym wielkości przedstawione w pkt a-f są wielkościami orientacyjnymi służącymi do kalkulacji ceny oferty. Powyższe ilość mogą ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie poszczególnych pozycji jednostkowych w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie mogą przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

Dostarczane kruszywo, o którym mowa w pkt. 1 lit a-c) winno spełniać normę PN-EN 13242. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić aktualne świadectwo jakości dostarczanego kruszywa.

Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 11.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

4.5.5.) Wartość części: 255669,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Konserwacja przepustów i poboczy dróg.
Przedmiotem części 3 zamówienia jest konserwacja przepustów i poboczy dróg gminnych poprzez czynności i prace takie jak:
a) koszenie 700 km poboczy wzdłuż dróg gminnych i przydrożnych rowach na terenie gminy Gołdap wraz z dokaszaniem w trudno dostępnych miejscach, przy czym wysokość roślinności po skoszeniu nie może przekroczyć 5cm; zakres prac obejmuje również cięcie pojedynczych odrostów krzaków i drzew,
b) wycinkę krzewów oraz gałęzi drzew rosnących w zwarciu dróg gminnych wraz z ich utylizacją – około 8 000 m2,
c) czyszczenie około 50 mb przepustów o średnicy od 300 mm do 800 mm,
d) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych gruntowych o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m w ilości około 23 000 m2 oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy,
e) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej (asfalt) o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m w ilości około 1000 m2 oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy,
f) czyszczenie około 1 200 mb rowów poprzez usunięcie namułu i ich pogłębienie przy czym pogłębienie mechaniczne rowów przy drogach gminnych wiąże się również z karczowaniem krzaków oraz transportem urobku po zakończeniu prac;
przy czym wielkości przedstawione w pkt a-f są wielkościami orientacyjnymi służącymi do kalkulacji ceny oferty. Powyższe ilość mogą ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie poszczególnych pozycji jednostkowych w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie mogą przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 11.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

4.5.5.) Wartość części: 336801,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 421580,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 421580,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 421580,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8711635866

7.3.4) Miejscowość: Wielopole 63

7.3.5) Kod pocztowy: 33-210

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 421580,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiocie części 3 - dotyczącej konserwacji przepustów i poboczy dróg nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.