eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Dzierżawa urządzeń wchodzących w skład systemu zarządzania kopiami zapasowymiOgłoszenie z dnia 2022-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dzierżawa urządzeń wchodzących w skład systemu zarządzania kopiami zapasowymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 6

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@um.starogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa urządzeń wchodzących w skład systemu zarządzania kopiami zapasowymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5671b7f-f857-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026692/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dzierżawa urządzeń wchodzących w skład systemu zarządzania kopiami zapasowymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233710/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RKiZP.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń wchodzących w skład systemu zarządzania kopiami zapasowymi dostarczanych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, wraz z usługą montażu, instalacji, uruchomienia i wsparcia serwisowego oraz wykupem przez Zamawiającego urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia po zakończeniu umowy dzierżawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32428000-9 - Modernizacja sieci

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.