eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego (II postępowanie)"Ogłoszenie z dnia 2022-07-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego (II postępowanie)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.5.8.) Numer faksu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego (II postępowanie)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12471e1e-08ef-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00272938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa odcinków dróg powiatu brzezińskiego: droga nr 2920 E w m. Mościska, nr 2912 E w m. Brzeziny (ul. Małczewska), nr 5101 E w m. Dmosin Drugi, nr 5103 E w m. Przyłęk Duży

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna ( inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail:
starostwo@powiat-brzeziny.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail starostwo@powiat-brzeziny.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w „OBWIESZCZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego” (iod@powiat-brzeziny.pl);
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269,z 2022 r., poz. 25) dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
6) wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art 18 ust.2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych zakończeniem tego postępowania.
W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 sprawuje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
8) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
10) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
11) wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. Lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR.272.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa czterech odcinków dróg powiatowych tj.: 2920 E w m. Mościska, 2912 E w m. Brzeziny (ul. Małczewska), 5101 E w m. Dmosin Drugi, 5103 E w m. Przyłęk Duży o łącznej długości 4350 m..

I. Droga powiatowa 2920 E w m. Mościska w km 3+391 – 4+093:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2920 E w miejscowości Mościska. W zakresie opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. W ramach przebudowy projektuje się dostosowanie istniejącej szerokości jezdni do wymaganych warunkami technicznymi oraz wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR2. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 2,75 m.
Dodatkowo ulepsza się pobocza łamanym stabilizowanym mechanicznie kruszywem szer.1,00 m. Zamówienie obejmuje w szczególności:
• wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścier.),
• wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych.
• budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami w rozstawie co 250,00 m.

II. Droga powiatowa nr 2912E w m. Brzeziny (ul. Małczewska) w km 0+300 – 1+185

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2912 E w miejscowości Brzeziny. W zakresie opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza, chodnika oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.
W ramach przebudowy projektuje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni i poszerzenie istniejącego chodnika do
szerokości 2,00 m oraz wzmocnienie nawierzchnii do kategorii
obciążenia ruchem KR3. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 3,00 m. Dodatkowo ulepsza się pobocza łamanym
stabilizowanym mechanicznie kruszywem szer. 1,00 m. Zamówienie obejmuje w szczególności:

• demontaż istniejącej konstrukcji chodnika,
• wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej konstrukcji,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm i szerokości 2,00 m
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych,
• budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami.

III. Droga powiatowa nr 5101E w m. Dmosin Drugi w km 1+819 – 2+814

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5101E w m. Dmosin Drugi. W zakresie opracowania ujęto
przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. W ramach
przebudowy projektuje się dostosowanie istniejącej szerokości jezdni do wymaganej warunkami
technicznymi oraz wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii
obciążenia ruchem KR3. Zadanie nie obejmuje przebudowy chodnika a jedynie regulację wysokościową w obrębie zjazdów. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 2,75 m. Dodatkowo ulepsza się pobocza łamanym stabilizowanym mechanicznie kruszywem szer. 1,00 m. Zamówienie obejmuje w
szczególności:
• wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścier.),
• wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych,

IV. Droga powiatowa nr 5103E w m. Przyłęk Duży

Etap I w km 14+993 – 15+694
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowości Przyłęk Duży. W zakresie
opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza, budowę nowego chodnika oraz odtworzenie istniejących
rowów przydrożnych. W ramach przebudowy projektuje się demontaż istniejącej konstrukcji jezdni, wbudowanie nowej
konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR3. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 3,00 m., szerokość
chodnika 2,00m. Dodatkowo ulepsza się pobocza łamanym stabilizowanym mechanicznie kruszywem szer. 1,00 m.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
• demontaż istniejącej konstrukcji jezdni,
• wykonanie nowych warstw podbudowy,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie chodnika szerokości 2,00 m.,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych,
• budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami

Etap II w km 15+728 – 16+795
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowości Przyłęk Duży. W zakresie opracowania ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza, oraz
odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. W ramach przebudowy projektuje się demontaż istniejącej konstrukcji jezdni, wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR3. Szerokość pasa ruchu przyjmuje się jako: 3,00 m. Dodatkowo po stronie południowej ulepsza się pobocze kruszywem łamanym stabilizowanym
mechanicznie szer. 1,00 m., a po stronie północnej o nawierzchni bitumicznej szer. 1.00 m.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
• demontaż istniejącej konstrukcji jezdni,
• wykonanie nowych warstw podbudowy,
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wbudowanie poboczy,
• odtworzenie rowów przydrożnych,
• wymianę przepustu fi 500 pod koroną drogi,
• budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny ( max. 60 pkt.)
oraz kryterium długości okresu gwarancji (max. 40 pkt.). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów: ceny brutto i okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Zdolności technicznej i zawodowej;
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy wykonali lub wykonują w okresie
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch
inwestycji budowlanych, polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: rozbudowy, przebudowy lub budowy
dróg w technologii betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż
2 000 000,00 zł brutto dla każdej roboty. Wykonawca sporządzi wykaz robót i załączy dowody potwierdzające, że roboty
zostały wykonane należycie,
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy wykażą, że na czas realizacji
zamówienia będą dysponować, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, która będzie pełnić funkcje Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych oraz co
najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej 1
roboty budowlanej w przedmiotowym zakresie o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.,
c) Wymaga się by wykonawca dysponował co najmniej następującym sprzętem:
- rozkładarka do asfaltu – samobieżna maszyna robocza do układania nawierzchni asfaltowych o szerokości roboczej 5,5 m
– min. 1 szt.;
- szczotki mechaniczne – min. 1 szt.;
- walec stalowy o masie min. 9 ton – min. 1 szt.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę od jednego
i wszystkich zdarzeń nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1) i 4) ustawy, następujących oświadczeń i dokumentów:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
b) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy;
c) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
Wykonawca na wezwanie składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SWZ) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zmówienia (art. 108 ust. 1 pkt. 6).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu potwierdzającego
wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji budowlanych, polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie:
rozbudowy, przebudowy lub budowy dróg w technologii betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000, 00zł brutto dla
każdej roboty (załącznik nr 4 do SWZ). Na potwierdzenie powyższego warunku załączą dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
budową, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej roboty budowlanej w przedmiotowym zakresie o
wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.)
3) Polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie związanym z przedmiotem zamówieniana kwotę nie niższą niż 4 000 000, 00 złotych (słownie: cztery miliony złotych).
4) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, w zakresie i sposobie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów
udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
3) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów
udostępniających zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu- wypełnione zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez
pełnomocnika - o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
– Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum),
do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy.
6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
7) Oświadczenia i/ lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji - jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.
8) Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu potwierdzenie przelewu wniesienia wadium.
Uwaga : Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysów ofertowych na etapie składania oferty, przed zawarciem umowy
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kosztorys jako materiał pomocniczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia terminu upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 ze zm.).
(Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w Rozdz. XI SWZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które :
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą ustawową solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki w kwocie 5% wynagrodzenia, na pisemny wniosek Wykonawcy po
wykonaniu co najmniej 10% wartości przedmiotu zamówienia. Wykonanie prac umożliwiających wypłatę zaliczki zostanie
potwierdzone w protokole podpisanym przez przedstawicieli stron. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona przez
Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płatność wynagrodzenia zostanie pomniejszona o wypłaconą zaliczkę
(szczegóły we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SWZ)

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy bez
przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych we wzorze
umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego” uzyskał
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym niezbędne jest
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie. Terminowość i bezusterkowe wykonanie zadania jest dla Zamawiającego
sprawą nadrzędną

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.