eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa stanowiska do ćwiczeń dla grup poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach.Ogłoszenie z dnia 2023-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa stanowiska do ćwiczeń dla grup poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domaniewska 40

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-672

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 55 95 107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatkw@mazowsze.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/straz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stanowiska do ćwiczeń dla grup poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d7a05e5-0137-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00271882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074639/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa stanowiska do ćwiczeń dla grup poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245783

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WL.2370.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa stanowiska ćwiczeń dla grup poszukiwawczo ratowniczych na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach w zakresie m.in:
a) Demontaż nieczynnych fragmentów instalacji podziemnych,
b) Rozbiórka fundamentu torowiska,
c) Budowa fundamentów, ścian i stropów budowli wraz ze stanowiskami do ćwiczeń,
d) Montaż stałych elementów prefabrykowanych betonowych,
e) Montaż stałych elementów stalowych
f) Wyposażenie sprzętowe, m.in. wyciągarki,
g) Ułożenie ruchomych elementów prefabrykowanych,
h) Obsypanie stanowisk gruzem,
i) Wykonanie instalacji podposadzkowej odwodnienia oraz atrap instalacji sanitarnych,
j) Wykonanie posadzek,
k) Montaż pokrycia dachowego,
l) Wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do budowli,
m)Wykonanie instalacji elektrycznej pomiędzy złączem kablowym a projektowanym
obiektem oraz oświetlenia zewnętrznego,
n) Montaż instalacji elektroenergetycznej oraz oświetlenia w obiekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.06.2023 r. godz. 9:45 w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.