eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2022/2023 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod KępnemOgłoszenie z dnia 2022-07-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2022/2023 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2022/2023 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa12680d-0734-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029894/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2022/2023 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 703472 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2022/2023 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części):
1. zadanie I (Trasa I - 27 km) - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie - część I;
UWAGA! W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczone dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu i jego zakończenia.
Szczegółowy zakres zamówienia określa "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".

Ilość dni zajęć szkolnych wynosi - 186 ( w 2022 r. - 79 dni, w 2023 r. - 107 dni).

4.2.5.) Wartość części: 130652 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z przedmiotowej SWZ, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 3. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 4. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 5. Cena oferty musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.7. Cenę netto oferty należy skalkulować jako iloczyn ceny za jeden kilometr, długości trasy dla
danej części zamówienia oraz ilości dni szkolnych. W cenie należy ująć koszt dojazdu i powrotu do/z miejsca rozpoczęcia i zakończenia dowozu dzieci. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cenę za km należy traktować jako ryczałtową i niezmienną. UWAGA dotyczy części 4! Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie
wykonaną trasę przejazdu (ilość kilometrów– potwierdzona wydrukami z tachografu). 8. Wyklucza się zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niedoszacowania lub złego
obliczenia ceny. 9. Ww. zasada ma zastosowanie odpowiednio do każdej z tras przywozu i odwozu. 10. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba dzieci może ulec zwiększeniu do 15 dzieci. Powyższe należy uwzględnić przy kalkulacji ceny. Zwiększenie liczby przewożonych dzieci (uczniów) do 15 nie wymaga zmiany umowy. Zmiana liczby uczniów objętych dowozem powyżej 15 do maksymalnie do 25 uczniów wymaga sporządzenia aneksu.
12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w załączniku nr 4A i 4B do niniejszej SIWZ - wzór umowy. 13. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu
zamówienia, obowiązującą wg stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie zostaną spełnione ustawowe przesłanki omyłki ( na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp). 14. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.16. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
17. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uusługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2022/2023 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części): zadanie II (Trasa II - 72 km) - dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Hanulinie - część II
UWAGA! W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczone dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu i jego zakończenia.
Szczegółowy zakres zamówienia określa "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".

Ilość dni zajęć szkolnych wynosi - 186 ( w 2022 r. - 79 dni, w 2023 r. - 107 dni).

4.2.5.) Wartość części: 135210 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z przedmiotowej SWZ, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 3. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 4. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 5. Cena oferty musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.7. Cenę netto oferty należy skalkulować jako iloczyn ceny za jeden kilometr, długości trasy dla
danej części zamówienia oraz ilości dni szkolnych. W cenie należy ująć koszt dojazdu i powrotu do/z miejsca rozpoczęcia i zakończenia dowozu dzieci. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cenę za km należy traktować jako ryczałtową i niezmienną. UWAGA dotyczy części 4! Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie
wykonaną trasę przejazdu (ilość kilometrów– potwierdzona wydrukami z tachografu). 8. Wyklucza się zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niedoszacowania lub złego
obliczenia ceny. 9. Ww. zasada ma zastosowanie odpowiednio do każdej z tras przywozu i odwozu. 10. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba dzieci może ulec zwiększeniu do 15 dzieci. Powyższe należy uwzględnić przy kalkulacji ceny. Zwiększenie liczby przewożonych dzieci (uczniów) do 15 nie wymaga zmiany umowy. Zmiana liczby uczniów objętych dowozem powyżej 15 do maksymalnie do 25 uczniów wymaga sporządzenia aneksu.
12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w załączniku nr 4A i 4B do niniejszej SIWZ - wzór umowy. 13. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu
zamówienia, obowiązującą wg stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie zostaną spełnione ustawowe przesłanki omyłki ( na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp). 14. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.16. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
17. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uusługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2022/2023 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części): zadanie III (Trasa III - 87 km) - dowóz i odwóz uczniów do Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie - część III
UWAGA! W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczone dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu i jego zakończenia.
Szczegółowy zakres zamówienia określa "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".

Ilość dni zajęć szkolnych wynosi - 186 ( w 2022 r. - 79 dni, w 2023 r. - 107 dni).

4.2.5.) Wartość części: 246583 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z przedmiotowej SWZ, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 3. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 4. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 5. Cena oferty musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.7. Cenę netto oferty należy skalkulować jako iloczyn ceny za jeden kilometr, długości trasy dla
danej części zamówienia oraz ilości dni szkolnych. W cenie należy ująć koszt dojazdu i powrotu do/z miejsca rozpoczęcia i zakończenia dowozu dzieci. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cenę za km należy traktować jako ryczałtową i niezmienną. UWAGA dotyczy części 4! Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie
wykonaną trasę przejazdu (ilość kilometrów– potwierdzona wydrukami z tachografu). 8. Wyklucza się zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niedoszacowania lub złego
obliczenia ceny. 9. Ww. zasada ma zastosowanie odpowiednio do każdej z tras przywozu i odwozu. 10. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba dzieci może ulec zwiększeniu do 15 dzieci. Powyższe należy uwzględnić przy kalkulacji ceny. Zwiększenie liczby przewożonych dzieci (uczniów) do 15 nie wymaga zmiany umowy. Zmiana liczby uczniów objętych dowozem powyżej 15 do maksymalnie do 25 uczniów wymaga sporządzenia aneksu.
12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w załączniku nr 4A i 4B do niniejszej SIWZ - wzór umowy. 13. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu
zamówienia, obowiązującą wg stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie zostaną spełnione ustawowe przesłanki omyłki ( na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp). 14. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.16. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
17. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uusługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2022/2023 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części): zadanie IV (Trasa IV - 175 km) - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kępno do Szkoły Podstawowej w Hanulinie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem - część IV
UWAGA! W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczone dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu i jego zakończenia.

Szczegółowy zakres zamówienia określa "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".

Ilość dni zajęć szkolnych wynosi - 186 ( w 2022 r. - 79 dni, w 2023 r. - 107 dni).

4.2.5.) Wartość części: 138916 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z przedmiotowej SWZ, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 3. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 4. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 5. Cena oferty musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.7. Cenę netto oferty należy skalkulować jako iloczyn ceny za jeden kilometr, długości trasy dla
danej części zamówienia oraz ilości dni szkolnych. W cenie należy ująć koszt dojazdu i powrotu do/z miejsca rozpoczęcia i zakończenia dowozu dzieci. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cenę za km należy traktować jako ryczałtową i niezmienną. UWAGA dotyczy części 4! Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie
wykonaną trasę przejazdu (ilość kilometrów– potwierdzona wydrukami z tachografu). 8. Wyklucza się zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niedoszacowania lub złego
obliczenia ceny. 9. Ww. zasada ma zastosowanie odpowiednio do każdej z tras przywozu i odwozu. 10. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba dzieci może ulec zwiększeniu do 15 dzieci. Powyższe należy uwzględnić przy kalkulacji ceny. Zwiększenie liczby przewożonych dzieci (uczniów) do 15 nie wymaga zmiany umowy. Zmiana liczby uczniów objętych dowozem powyżej 15 do maksymalnie do 25 uczniów wymaga sporządzenia aneksu.
12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w załączniku nr 4A i 4B do niniejszej SIWZ - wzór umowy. 13. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu
zamówienia, obowiązującą wg stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie zostaną spełnione ustawowe przesłanki omyłki ( na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp). 14. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.16. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
17. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uusługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
7.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek ten zostaje uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.). Warunek posiadania uprawnień musi posiadać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie..
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostaje uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę przewozu osób trwającą min. 3 miesiące (umowa na okres min. 3 miesiące).
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: osobami posiadającymi odpowiednie i aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób (załacznik nr 6 - wykaz osób)
c) Warunek ten, w zakresie narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu osób w ilości gwarantującej prawidłową realizację zamówienia określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8A (dotyczy części 1-3) i załącznikiem nr 8B (dotyczy części 4) - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
10 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6);
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub
CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zad. 1 - 1 500.00 PLN
Zad. 2 - 2 000.00 PLN
Zad. 3 - 3 000.00 PLN
Zad. 4 - 2 000.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres oraz dopuszczalność i warunki zmiany umowy określa załącznik nr 4 do SWZ - umowa

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-28 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.