eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › "Wykonanie podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby osób niepełnosprawnych "Ogłoszenie z dnia 2023-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby osób niepełnosprawnych ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostródzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.ostroda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby osób niepełnosprawnych ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2db7de6e-005c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00267666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053754/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz ze środków z budżetu państwa.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243422

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AN.272.14.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 236504,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
1) zabezpieczenie terenu (w tym pomieszczeń), na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2) obsługa geodezyjna;
3) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
4) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu (pomieszczeń), na którym prowadzone będą roboty, w tym
sąsiednich posesji i pomieszczeń zanieczyszczonych
w wyniku prowadzonych robót;
5) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie i przekazanie
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich dokumentów niezbędnych do przekazania do
użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.