eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Budowa monitoringu miejskiego - etap IVOgłoszenie z dnia 2023-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa monitoringu miejskiego - etap IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.4.2.) Miejscowość: Łeba

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.7.) Numer telefonu: 59 8661 510

1.4.8.) Numer faksu: 59 8661 337

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00267129

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00245752

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu miejskiego – etap IV.

2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Budowa Monitoringu Miejskiego na terenie Gminy Łeba wykonanej przez Zakład Usług Energoelektronicznych "MEGA-SAT" mgr inż Zbigniew Kubacki, stanowiącej załącznik
nr 8 do niniejszej SWZ.

3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8 SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w SWZ obejmują całość zadania inwestycyjnego.

4. Dodatkowo Wykonawca zamontuje i uruchomi 2 kamery na słupie oświetleniowym zlokalizowanym na Placu Dworcowym (PK17B), wszystkie materiały niezbędne do wykonania powyższego dostarczy Zamawiający.

5. W ul. Tysiąclecia kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z Rys. nr 1 i Rys. nr 2 załączonymi do Załącznika nr 8 (dokumentacja projektowa).

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonywania badań archeologicznych lub nadzoru archeologicznego na budowie, obowiązek ten będzie spoczywał na Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy będzie także sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

7. Wykonawca w zakresie zadania wystąpi własnym kosztem i staraniem o uaktualnienie decyzji i uzgodnień, które utraciły lub utracą ważność podczas wykonywania prac, poprzez przygotowanie właściwych dokumentów, wykonanie uzgodnień i uzyskanie aktualnych decyzji, uzgodnień i opinii.

8. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach oraz dokonać wszelkich czynności w nich wskazanych (z wyłączeniem zawierania umów). Kopie prowadzonej korespondencji należy niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu do trzech dni od ich wysłania i otrzymania.

9. Wykonawca ma obowiązek poinformowania właściwych gestorów sieci i urządzeń o rozpoczęciu
prac.

10. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót, zajęciem terenu na czas trwania robót, pokrywa Wykonawca.

11. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca zabezpieczy materiały i sprzęt zgromadzone na cele budowy przed dostępem osób trzecich.

12. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.

13. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.

14. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem.

15. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego i słupów oświetleniowych. Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ma nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał Zamawiający mógł wykorzystać powtórnie. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości, lub wbudować ponownie po zakończeniu prac jako odtworzenie nawierzchni.

16. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac w rejonach ulic. Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i służb ratunkowych. Dopuszcza się czasowe i krótkotrwałe zamknięcia przejezdności po wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców i Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji ruchu.

17. Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy oraz kierowników robót we właściwych branżach.

18. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu miejskiego – etap IV.

2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Budowa Monitoringu Miejskiego na terenie Gminy Łeba wykonanej przez Zakład Usług Energoelektronicznych "MEGA-SAT" mgr inż Zbigniew Kubacki, stanowiącej załącznik
nr 8 do niniejszej SWZ.

3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8 SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w SWZ obejmują całość zadania inwestycyjnego.

4. Dodatkowo Wykonawca zamontuje i uruchomi 2 kamery na słupie oświetleniowym zlokalizowanym na Placu Dworcowym (PK17B) oraz doprowadzi i podłączy przewód zasilający i światłowód znajdujące się jako zapas w studni 7.8.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania powyższego dostarczy Zamawiający.

5. W ul. Tysiąclecia kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z Rys. nr 1 i Rys. nr 2 załączonymi do Załącznika nr 8 (dokumentacja projektowa).

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonywania badań archeologicznych lub nadzoru archeologicznego na budowie, obowiązek ten będzie spoczywał na Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy będzie także sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

7. Wykonawca w zakresie zadania wystąpi własnym kosztem i staraniem o uaktualnienie decyzji i uzgodnień, które utraciły lub utracą ważność podczas wykonywania prac, poprzez przygotowanie właściwych dokumentów, wykonanie uzgodnień i uzyskanie aktualnych decyzji, uzgodnień i opinii.

8. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach oraz dokonać wszelkich czynności w nich wskazanych (z wyłączeniem zawierania umów). Kopie prowadzonej korespondencji należy niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu do trzech dni od ich wysłania i otrzymania.

9. Wykonawca ma obowiązek poinformowania właściwych gestorów sieci i urządzeń o rozpoczęciu
prac.

10. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót, zajęciem terenu na czas trwania robót, pokrywa Wykonawca.

11. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca zabezpieczy materiały i sprzęt zgromadzone na cele budowy przed dostępem osób trzecich.

12. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.

13. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.

14. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem.

15. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego i słupów oświetleniowych. Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ma nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał Zamawiający mógł wykorzystać powtórnie. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości, lub wbudować ponownie po zakończeniu prac jako odtworzenie nawierzchni.

16. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac w rejonach ulic. Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i służb ratunkowych. Dopuszcza się czasowe i krótkotrwałe zamknięcia przejezdności po wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców i Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji ruchu.

17. Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy oraz kierowników robót we właściwych branżach.

18. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.