eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Budowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa ulicy Nowej w Justynowie (na odcinku między posesjami 86-88 w ulicy Nowej do ulicy Głównej)Ogłoszenie z dnia 2023-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa ulicy Nowej w Justynowie (na odcinku między posesjami 86-88 w ulicy Nowej do ulicy Głównej)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@andrespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9485f485-0142-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa ulicy Nowej w Justynowie (na odcinku między posesjami 86-88 w ulicy Nowej do ulicy Głównej)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9485f485-0142-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00266408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022784/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ulic: Nowej, Bukowej w Justynowie i Sąsiedzkiej w Wiśniowej Górze oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowej w Justynowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245867

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
1) Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy ulicy Nowej w Justynowie odprowadzającej wody do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej.
2) Przebudowie ulicy Nowej w Justynowie na odcinku - od ulicy Głównej do granicy między posesjami 86-88 w ulicy Nowej,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz technologia robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostały określone w załącznikach nr 11 do nr 16 włącznie:
1) Załącznik nr 11 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa – kanalizacja deszczowa
3) Załącznik nr 13 - Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi
4) Załącznik nr 14 – STWiORB
5) Załącznik nr 15 – Przedmiary robót – kanalizacja deszczowa
6) Załącznik nr 16 – Przedmiar robót – przebudowa drogi
3. Przedmiary robót załączone do SWZ są wtórne do dokumentacji projektowej, zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, aktualne badania bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego.
5. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane zgodnie z prawem dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i z uwzględnieniem przepisów pożarowych.
6. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową z uwzględnieniem przepisów pożarowych.
7. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu
Zamówienia, Przedmiarze, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne co zaproponowane przez Zamawiającego.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.
8. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
9. Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest tę równoważność wykazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/17, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe/specyfikacje techniczne / opisy itp.
10. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - „Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. 19.06.2023 r. do godz. 11:00 – nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.