eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km. 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn - nr postępowania 126/23Ogłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km. 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn – nr postępowania 126/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00262046

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00239941

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00032951/08/P

Po zmianie:
2023/BZP 00032951/09/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
– 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min:
• Kierownik Budowy posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -drogowej, bez ograniczeń**

• Kierownik robót drogowych posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej, bez ograniczeń**

• Kierownik robót instalacyjnych (sanitarnych) posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń**

• Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń**

• Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej**

• Geodeta posiadający:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji **

• Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu


c) wymagania dotyczące doświadczenia:

− Kierownik Budowy posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum
1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Kierownik robót drogowych posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum
2 zadaniach polegających na budowie / remoncie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Kierownik robót instalacyjnych (sanitarnych) posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych na minimum 2 zadaniach polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót w branży instalacyjnej (sanitarnej) nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartości robót elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Geodeta posiadający:
- doświadczenie w pełnieniu obsługi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadającą:
- doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż
2 300 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących
o zakończeniu realizacji zamówienia.***

__________________________________________________________________________________
*) Pod pojęciem drogi publicznej, Zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
**) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
***) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:
- udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,
lub
- udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub
- udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole,

3. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,
a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem) - dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) a). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału
w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem – dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) a).
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców – dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) b), c).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
– 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min:
• Kierownik Budowy posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -drogowej, bez ograniczeń**

• Kierownik robót drogowych posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej, bez ograniczeń**

• Kierownik robót instalacyjnych (sanitarnych) posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń**

• Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń**

• Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej**

• Geodeta posiadający:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji **

• Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań.

c) wymagania dotyczące doświadczenia:

− Kierownik Budowy posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum
1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Kierownik robót drogowych posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum
2 zadaniach polegających na budowie / remoncie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Kierownik robót instalacyjnych (sanitarnych) posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych na minimum 2 zadaniach polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót w branży instalacyjnej (sanitarnej) nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartości robót elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:
- doświadczenie na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Geodeta posiadający:
- doświadczenie w pełnieniu obsługi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***

− Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadającą:
- doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż
2 300 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących
o zakończeniu realizacji zamówienia.***

__________________________________________________________________________________
*) Pod pojęciem drogi publicznej, Zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
**) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
***) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:
- udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,
lub
- udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub
- udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole,

3. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,
a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem) - dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) a). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału
w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem – dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) a).
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców – dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) b), c).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-16 08:00

Po zmianie:
2023-06-23 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-16 11:00

Po zmianie:
2023-06-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-15

Po zmianie:
2023-07-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.