eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług Opiekuna osób niesamodzielnychOgłoszenie z dnia 2021-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług Opiekuna osób niesamodzielnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2510087

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mops-katowice.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług Opiekuna osób niesamodzielnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10b6be37-2104-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002154/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługi opiekuna osoby niesamodzielnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Usługi Opiekuna ONs będą świadczone w ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196578/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.3701.1.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 212388,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Opiekuna osób niesamodzielnych (zwanych dalej „Opiekunem ONs”), będących mieszkańcami miasta Katowice.
2) Usługi Opiekuna ONs będą świadczone w ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3) Szczegółowy indywidualny zakres usług Opiekuna ONs stanowi Załącznik nr 1 do swz/umowy.
4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do swz - Projekt Umowy.
5) Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia 6523 godzin zegarowych usług Opiekuna ONs, co stanowi minimalny zakres godzinowy niniejszej umowy, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2022r. (okres obowiązywania projektu) lub do czasu wykorzystania 6523 godzin.
6) Minimalna liczba godzin usług Opiekuna ONs na jednego Uczestnika w miesiącu będzie wynosiła 20 pełnych godzin zegarowych. Maksymalna liczba godzin usług Opiekuna ONs na jednego Uczestnika w miesiącu będzie wynosiła 60 pełnych godzin zegarowych.
7) Wykonawca będzie zobowiązany do pozostawania w gotowości do świadczenia usług Opiekuna ONs w danym miesiącu kalendarzowym, 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 22.00, zgodnie z harmonogramem wynikającym z rzeczywistych, ustalonych z odbiorcami usługi Opiekuna ONs potrzeb (zwanymi dalej „Uczestnikami”).
8) Odbiorcami wsparcia Opiekuna ONs będzie co najmniej 20 osób niesamodzielnych, szczególnie w wieku od 15 do 70 r.ż., w tym osób zamieszkujących obszary rewitalizowane zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2021 (LPR) miasta Katowice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 212388,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 254070,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 212388,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Internationaler Bund Polska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762290123

7.3.3) Ulica: Al. Daszyńskiego 22

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-534

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 212388,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.