eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Marki › Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Remont chodnika przy WspólnejOgłoszenie z dnia 2023-06-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Remont chodnika przy Wspólnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Marki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

1.5.2.) Miejscowość: Marki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-270

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@marki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.marki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://marki.logintrade.net/zapytania_email,128227,70fd3db70cb0d20b80e38165357b369a.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Remont chodnika przy Wspólnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7efccac-f3cd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00258625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066022/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej – MBO 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217941

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: Remont chodnika przy Wspólnej. Szczegółowy zakres robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający stosownie do art. 222 ust. 4 ww. cyt. ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 193 065,00 złotych brutto. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 3 oferty, które znacznie przewyższają zakładany budżet.
W związku z powyższym Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych stwierdza, iż w chwili obecnej nie jest w stanie zwiększyć kwoty wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.