eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Glina, ul. Lubelska - etap I (na odcinku dz. nr ew. 94/3 do dz. nr ew. 130), gm. Celestynów.Ogłoszenie z dnia 2022-07-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Glina, ul. Lubelska – etap I (na odcinku dz. nr ew. 94/3 do dz. nr ew. 130), gm. Celestynów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GOSPODARKA KOMUNALNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015610184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Regucka 5

1.5.2.) Miejscowość: Celestynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarka.kom@celestynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkcelestynow.naszastrona.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Glina, ul. Lubelska – etap I (na odcinku dz. nr ew. 94/3 do dz. nr ew. 130), gm. Celestynów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd17531f-0415-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00257620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032463/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Glina, ul. Lubelska – etap I (na odcinku od dz. nr ew. 94/3 do dz. nr ew. 123/3), gm. Celestynów”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy przetargowej: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie Zakupowej: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/22/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej:
1) w pasie drogowym będącym w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku - dz. nr ew. 659,
2) na terenie nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa Celestynów - dz. nr ew. 662 i 661/1
o łącznej długości ok. 590,00 m.
2. Dane ogólne. Zamierzenie inwestycyjne położone jest w miejscowości Glina na terenie Gminy Celestynów. Projektowany wodociąg zapewni dostawę wody do nieruchomości zlokalizowanych w obrębie inwestycji.
3. Włączenie do sieci wodociągowej.
- PVC Ø 90 mm zlokalizowanej w dz. nr ew. 94/3.
4. Charakterystyka projektowanej sieci. Wodociąg z rur PE 100 RC Ø 110 x 10,00 mm SDR 11 łączony przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe w miejscach połączeń z armaturą lub załamaniach.
5. Zakończenie sieci wodociągowej.
- Przewiduje się zakończenie sieci wodociągowej hydrancie H4, zlokalizowanym zgodnie z PZT na dz. nr ew. 661/1 (na wysokości dz. nr ew. 130) - ETAP 1.
6. Uzbrojenie wodociągu. Uzbrojenie wodociągu stanowią:
1) 1 szt.: zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN 100 mm z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem miękkim
2) 4 szt.: zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem miękkim
3) 4 szt.: hydrant nadziemny p. poż. DN 80 mm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231200-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do tych jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 154.434,77 zł netto i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
b) Zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości, co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda,
- Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w celu realizacji zamówienia będzie dysponował lub dysponuje minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (w ramach potwierdzenia posiadania kompetencji, o których mowa w oświadczeniu) - w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn.zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego - w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale V SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000.00 zł,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów
Nr konta: 41 8001 0005 2002 0011 0930 0013
z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/ 22 /2022”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie o spełnieniu się przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Gwarancje i poręczenia należy wystawić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym /podpisem zaufanym/ podpisem osobistym na: Gospodarkę Komunalną w Celestynowie ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów i przekazać Zamawiającemu oryginał w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione winnej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ust. 4 i 5 Pzp.
11. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście dany podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
z art. 117 ust. 1 Pzp, o których mowa w rozdziale V ust. 1 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w rozdziale V ust. 1,
pkt 2 lit. b tiret 1 i tiret 2 SWZ spełnienie tych warunków w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykażą te podmioty łącznie;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w ust. 1, pkt 2 lit. c SWZ spełnienie tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie wykaże jeden z tych wykonawców samodzielnie – Zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SWZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy, zawierającą w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy,
3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy.
2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:
1) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – zmiana możliwa w zakresie przedmiotu umowy, która doprowadzi do usunięcia braków i błędów w dokumentacji projektowej i o czas niezbędny na wprowadzenie tej zmiany,
2) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego – zmiana umowy możliwa jedynie w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy i o czas niezbędny na wprowadzenie tej zmiany,
3) zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, co doprowadziło do powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego – zmiana możliwa o czas niezbędny na wykonanie tych robót,
4) w przypadku powierzenia dodatkowego zakresu robót na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego,
5) w przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego – zmiana możliwa w zakresie terminu niezbędnego na wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 pzp,
6) z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach – zmiana umowy możliwa jedynie w zakresie wynikającym z okoliczności siły wyższej i o czas niezbędny na wprowadzenie tej zmiany,
7) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – zmiana umowy możliwa jedynie w zakresie wynikającym z działania osób trzecich i o czas niezbędny na wprowadzenie tej zmiany,
8) z powodu wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności – zmiana umowy możliwa jedynie w zakresie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć i o czas niezbędny na wprowadzenie tej zmiany.
3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Szczegółowe warunki zmiany umowy zostały opisane w § 17 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.