eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w CelestynowieOgłoszenie z dnia 2023-06-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”
w Celestynowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CELESTYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Regucka 3

1.5.2.) Miejscowość: Celestynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 789 70 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@celestynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.celestynow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”
w Celestynowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d7c464d-f93d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00255527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040823/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Celestynowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227973

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZPiFZ.271.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ogrodzenia kompleksu boisk „Orlik 2012” w Celestynowie polegająca na:
1) Demontażu starego ogrodzenia z siatki polipropylenowej okalającego i dzielącego kompleks boisk Orlik 2012;
2) Montażu ogrodzenia panelowego typu 2D o wysokości 4 m i wymiarach pojedynczego panelu ogrodzeniowego 2030 mm x 2500 mm, koloru zielonego
o średnicy drutu fi 8/6/8 wraz z 3 furtkami wyjściowymi panelowymi 2D – kolor zielony;
3) Instalacji piłkochwytu za bramkami o wysokości słupów 7 m o profilu 80 mm x 80 mm, grubość ścianki 2 mm, 2 zastrzałów, siatki polietylenowa o wymiarach 6 m x 20 m (120 m²) o grubości 4 mm koloru zielonego, wielkość oczka 10 cm x 10 cm wraz z linką stalową ocynkowaną o grubości 3 mm i długości 100 m, śruby rzymskie M8 – 4 sztuki.
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boiska ORLIK 2012” w Celestynowie”.
2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
4. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
5. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia i pozostałe szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SWZ oraz w

4.5.3.) Główny kod CPV: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postanowienia SWZ jednoznacznie określają wymagania dotyczące form oraz podpisu ofert, co zostało ujęte w:
• rozdziale XV ust. 3 SWZ „Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem zaufanym/ podpisem osobistym”
• rozdziale XVII ust. 3 SWZ „Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://celestynow.logintrade.net/ rejestracja/ustawowe.html, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://celestynow.logintrade.net/ rejestracja/ustawowe.html. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem zaufanym/podpisem osobistym.”
Powyższy wymóg zawarty w SWZ jest odzwierciedleniem treści art. 63 ust. 2 PZP
„W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.” Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności odnosi ten skutek, że oferta złożona bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna (art. 73 § 1 Kodeksu Cywilnego – dalej: „KC”). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 KC), a do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 § 1 KC). Również niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem zaufanym albo osobistym, stanowiącej dokumentową formę czynności prawnej, skutkuje jej nieważnością. Złożenie oferty w niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Dlatego też brak podpisu dokumentów elektronicznych skutkuje ich nieważnością i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6
w związku z art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP. Złożone przez wykonawcę dokumenty nie zostały podpisane żadnym z dopuszczonych przez SWZ podpisów (kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym), ani też plik zawierający skompresowane dokumenty nie został opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W związku z powyższym oferta złożona przez Obsługaboisk.pl Daniel Bożyk nie została sporządzona w sposób zgodny z przepisami ustawy Pzp (art. 63 ust. 1), a także nie została przekazana
w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

2. Biorąc pod uwagę okoliczności opisane w ust. 1, tj. odrzucenie oferty złożonej przez Obsługa boisk.pl Daniel Bożyk, która na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ, jest ofertą najkorzystniejszą oraz z powodu braku możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty złożonej przez Sarnitex Sara Tokarczyk (jedynej ważnej oferty w postępowaniu) tj. do kwoty 376.995,00 zł Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 376995,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 376995,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.