eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej infrastruktury do parkowania i ładowania autobusów elektrycznychOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej infrastruktury do parkowania i ładowania autobusów elektrycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000151868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejneńska, 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej infrastruktury do parkowania i ładowania autobusów elektrycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6aab9693-06f8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014005/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej infrastruktury do parkowania i ładowania autobusów elektrycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6aab9693-06f8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert , odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eZamówienia -poprzez stronę internetową postępowania
zakładka „Formularze" lub poczty elektronicznej.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Zamawiający do kontaktu z wykonawcami wyznacza następującą osobę: Pan Marek Wrona e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl
4) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk Przeglądaj postępowania / konkursy")

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
2) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia R.M. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa R.M. w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia R.M. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Tajemnica przedsiębiorstwa".
5) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".
10) Zamawiający nie przewiduje zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 wobec czego nie dopuszcza komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wiaty garażowo-energetycznej dla autobusów z napędem elektrycznym. Projektowana wiata garażowo-energetyczna pomieścić musi 19 autobusów w tym dwa 18 metrowe.
a. Konstrukcja wiaty garażowo-energetycznej, stalowa obudowana ścianami osłonowymi o wysokości 7 m przystosowanymi do montażu na nich paneli fotowoltaicznych. Wewnątrz budowli należy zaprojektować zespół boksów odizolowanych od siebie ognioodpornym stropem i ścianami działowymi. Każdy z boksów umożliwiać może postój tylko jednego autobusu.
b. Budowla wyposażona musi być w:
a) Instalację grzewczą umożliwiającą utrzymanie w każdym z boksów wiata garażowo-energetycznej temperatury nie niższej niż 1 st. C
b) instalację elektryczną – oświetleniową i gniazd wtykowych
c) naścienne ładowarki do autobusów elektrycznych po jednej w każdym boksie
d) wymagane przepisami i wiedzą techniczną systemy gaśnicze, wentylacyjne i powstrzymania rozprzestrzeniania ognia powstałego w wyniku zapłonu akumulatorów trakcyjnych pojazdów z napędem elektrycznym.
e) instalacje teletechniczne w szczególności: p.poż, s.w. i n., telewizji przemysłowej i sieci teleinformatyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej farmy fotowoltaicznej o mocy od 997 do 999,99 kW. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa objęła następujące elementy:
a. Montaż na ścianach i dachu wiaty garażowo-energetycznej, dachach innych wskazanych przez Zamawiającego budynków znajdujących się w jego sąsiedztwie i na gruncie, paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą produkcję energii elektrycznej.
b. Wykonanie magazynu energii o pojemności 3 MWh
c. Wykonanie opomiarowania farmy fotowoltaicznej w sposób umożliwiający ciągły monitoring energii wytworzonej, zmagazynowanej, zużytej na własne potrzeby i odprowadzonej do sieci PGE.
d. Dostosowanie i przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i NN (napowietrznych i podziemnych) włącznie z ewentualną budową stacji transformatorowej celem przyłączenia farmy fotowoltaicznej do instalacji Zamawiającego i sieci dystrybucyjnej PGE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie Części 1
a. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne zdolności zawodowe: wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 usługę polegającą na realizacji usług projektowych polegających na sporządzeniu projektu obiektu kubaturowego (hali przemysłowej, sportowej, wystawienniczej, zespołu garażowego, itp.) o wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 2 000 000 zł.
b. Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę wykazał, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
2) W zakresie części 2
a. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne zdolności zawodowe: wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 usługę polegającą na realizacji usług projektowych polegających na sporządzeniu projektu farmy fotowoltaicznej o mocy nie niższej niż 500 kW.
b. Wykonawca składający ofertę wykazał, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której jedna osoba przewidziana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadała będzie uprawnienia do projektowania w więcej niż jednej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania (art. 274 ust.1 PZP), aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykazu osób Załącznik nr 7 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowej a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
2) Kopii decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania w określonej w wykazie specjalności
3) Kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego
4) Wykazu zrealizowanych dokumentacji projektowych - Wykaz usług Załącznik nr 6 do SWZ
5) Poświadczeń wystawionych przez Zamawiających na rzecz których Wykonał usługi projektowe wskazane w wykazie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana (elektronicznie) przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga elektronicznych podpisów prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP) Załącznik nr 4 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:
1) Zmiana wartości umowy w przypadku
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT prowadzącej do zmiany wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,w przypadku, gdy stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,
b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
c) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności powodującej konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania
b) realizacji wymagań organów administracji publicznej postawionych na podstawie obowiązujących przepisów, o okres określony przez organ administracji publicznej
c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy
d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6aab9693-06f8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.