eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup modułów recepcyjnych na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup modułów recepcyjnych na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521030271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Życzkowskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-684

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ie2023.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ie2023.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ie2023/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka celowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Organizacja Igrzysk Europejskich 2023

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup modułów recepcyjnych na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5d6b6b3-e29d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190095

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 50/ZP/HOSP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 272310 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa modułów recepcyjnych na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do SWZ oraz w tabeli wyliczeniowej – cenniku (załącznik 1.1 do formularza oferty), stanowiącej wykaz zamawianego asortymentu, w której Wykonawca powinien zawrzeć szczegółową kalkulację ceny oferty.
3. Wymagania ogólne:
3.1. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173971,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2436082,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173971,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Bieda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7371202150

7.3.3) Ulica: ul. Piłsudskiego 43

7.3.4) Miejscowość: Limanowa

7.3.5) Kod pocztowy: 34-600

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173971,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.