eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Dostosowanie centrali energetycznej zasilającej wszystkie budynkiOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie centrali energetycznej zasilającej wszystkie budynki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIW KOŁOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330904944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Portowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943544620

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.stawska@mswia.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mswia.kolobrzeg.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie centrali energetycznej zasilającej wszystkie budynki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b9ce3d6-06c3-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526990/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Dostosowanie obiektów SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu do przepisów prawa - 3.3 pn. " Modernizacja centrali energetycznej zasilającej systemy p. poż" .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez
Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ rozdział VII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), nazywany dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu, 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu: e-mail: sekretariat@mswia. kolobrzeg.pl, tel. 943544620 wew. 1030,
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa nadciśnieniowego systemu usuwania dymu z budynku wysokiego „B” SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu przy ul. Portowej 22”
4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/ Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
7) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/ Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) Nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana jest art. 6 ust. 1 lit. c.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m. in. obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO) Ponadto wykonawca ma obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy znajdują się w XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie centrali energetycznej zasilającej wszystkie budynki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ, który stanowi dokumentacja projektowa oraz STWiORB

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:
CENA – 60 pkt, przy czym dla kryterium „cena” ilość punktów będzie obliczona według wzoru:

Kc=(najniższa zaoferowana wartość (brutto)spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu )/(wartość (brutto) badanej oferty) x 60

W kryterium oceny ofert „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

OKRES GWARANCJI- 40 punktów, przy czym dla kryterium „okres gwarancji” (minimalny okres gwarancji to 24 miesiące, a maksymalny 60 miesięcy).
W kryterium „okres gwarancji”, Wykonawca może otrzymać następującą ilość punktów:
60 miesięcy - 40 pkt.
48 miesięcy – 30 pkt
36 miesięcy - 10 pkt
24 miesiące - 0 pkt
W kryterium oceny ofert „Okres gwarancji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,
za okres gwarancji równy 60 miesiącom zostanie przyznana maksymalna ilość punktów, tj. 40.
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 24 m-ce i taki okres zostanie uwzględniony w Umowie z wykonawcą.
W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu gwarancji niż 60 m-cy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 m-cy, natomiast w Umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin podany w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (art. 112 ust. 2 ustawy PZP):
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanie przez Wykonawcę co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem wymianę/ instalację nowej sieci elektroenergetycznej o wartości min. 200 000,00 złotych brutto (dwustu tysięcy złotych) każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, dysponował osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi. Osoby te powinny posiadać kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, umożliwiające wykonywanie czynności wyznaczonych przez Zamawiającego, w zakresie:
 co najmniej jedną osobą - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: elektrycznej bez ograniczeń.
Uwaga:
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wymienionych w Rozdziale VIII SWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymienionych w Rozdziale X ust. 1 pkt 4 SWZ Zamawiający żąda:
a) wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót, stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Na podstawie art. 119 ustawy PZP Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy PZP. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a) niniejszej SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A średnich kursów walut obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie będzie opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe: opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich
zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności
zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww.
dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą tj. formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ/ załącznikiem nr 4a (dla podmiotów udostępniających zasoby);
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 3) SWZ i/lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 9;
3) Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej;
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – potwierdzające umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP.
Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zamawiający wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/podmiotu udostępniającego zasoby.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie konsorcjum / spółki cywilnej, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – oświadczenie składane na załączniku nr 5 do SWZ (art. 117 ust. 4 ustawy PZP).
6) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dot. także spółek cywilnych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed
upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
3) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4) jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków zamawiający rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określił w § 15, § 16, § 17 projektowanych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.