eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drawsko Pomorskie › Przebudowa kwatery myśliwskiej Dzikowo.Ogłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa kwatery myśliwskiej Dzikowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO DRAWSKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Starogrodzka 30

1.5.2.) Miejscowość: Drawsko Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: +943632047

1.5.8.) Numer faksu: +943632194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://drawsko.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/nadldrawsko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa kwatery myśliwskiej Dzikowo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5744c101-c891-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146872/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa kwatery myśliwskiej Dzikowo.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146919

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3373983,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kwatery myśliwskiej Dzikowo. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Przebudowę kwatery myśliwskiej Dzikowo wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ,,A” z funkcji mieszkalnej na funkcję niemieszkalną – administracyjną na potrzeby PGL LP z pokojami gościnnymi obejmującą:
 wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczna,
 wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 częściową wymianę i wzmocnienie konstrukcji dachowej,
 wymianę drewnianych schodów wewnętrznych na schody żelbetowe,
 docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz bloczkami gazobetonowymi,
 wymianę posadzek na parterze i poddaszu wraz z ich dociepleniem,
 wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków gazobetonowych,- wymianę stolarki okiennej z PCV,
 wymianę wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej,- wymianę tynków wewnętrznych z malowaniem,
 wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF na ruszcie stalowym,
 naprawę i wymianę tynków i elementów architektonicznych na elewacji
 wykonanie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., której źródłem zasilania będzie pompa ciepła powietrze – woda, instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji strukturalnej, instalacji monitoringu, instalację detekcji zadymienia.
2. Przebudowę budynku ,,B” i przylegających do budynku schodów zewnętrznych obejmującą:
 przebudowę drewnianych schodów zewnętrznych przylegających do budynku,
 demontaż bram garażowych,
 uzupełnienie ścian zewnętrznych dla montażu stolarki drzwiowej zewnętrznej i stolarki okiennej,
 montaż ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie metalowym,
 wymianę tynków wewnętrznych z malowaniem,
 wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF na ruszcie stalowym,
 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykończeniem tynkiem mineralnym, elementami drewnianymi – deska 19x121mm oraz płytkami klinkierowymi,
 wykonanie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., której źródłem zasilania będzie pompa ciepła powietrze – woda, instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji strukturalnej, instalacji monitoringu, instalacji fotowoltaicznej.

3. Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3 wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej oraz budowę dwóch zbiorników przeciwpożarowych o poj. 100 m3
a także budowę 14 miejsc postojowych,
4. Przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej budynek ,,A” i ,,B”.
5. Z uwagi na to, że część przebudowywanego budynku stanowią dwa lokale mieszkalne, (nie wchodzące w zakres przebudowy) Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć część zamieszkałą budynku w trakcie wykonywania robót przed warunkami atmosferycznymi. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
- zabezpieczenie oraz ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robót i części zamieszkałej budynku do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;
- przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 1 do SWZ:
1) Projekt budowlany obejmujący:
• Projekt zagospodarowania terenu.
• Projekt architektoniczno-budowlany.
2) Projekt techniczny przebudowy budynku i przylegających schodów zewnętrznych bud. A.
3) Projekt techniczny przebudowy budynku i przylegających schodów zewnętrznych bud. B.
4) Projekt techniczny instalacje elektryczne.
5) Projekt techniczny wewnętrznych instalacji sanitarnych bud. A.
6) Projekt techniczny wewnętrznych instalacji sanitarnych bud. B.
7) Projekt techniczny zewnętrznych instalacji sanitarnych.
Oraz
8) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych robót – załącznik nr 1D do SWZ
9) Przedmiar robót – załącznik nr 1C do SWZ.
a) Uzgodnienia i decyzje – załącznik nr 1B do SWZ:
 Decyzja nr 6740.1.91.2022, znak: AB.6740.1.91.2022.PM z dnia 06.02.2023 r..– pozwolenie na budowę.,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262700-8 - Przebudowa budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4150000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4150000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4150000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGOBUD-GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5842785091

7.3.3) Ulica: UL. ASTRONOMÓW 14

7.3.4) Miejscowość: GDAŃSK

7.3.5) Kod pocztowy: 80-299

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4150000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.