eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wydminy › "Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin"Ogłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wydminy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Rynek 1/1

1.5.2.) Miejscowość: Wydminy

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-510

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 087 421 09 wew. 116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wydminy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wydminy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wydminy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-219039df-bca1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042062/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131297

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KK.271.4.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Niniejsza inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 11 marca 2022 r., nr Edycja2/2021/8893/PolskiLad, przez Gminę Wydminy z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”.
2. Mając na uwadze, wyżej wskazany wniosek o dofinansowanie Zamawiający wskazuje, że niniejsze zamówienie obejmuje:
1) rozbiórkę 11 obiektów kubaturowych w Wydminach na działkach nr 713/1, 715/2, 717/3 , pełniących funkcje garażowe i gospodarcze będące w złym i średnim stanie technicznym i budowa w tym miejscu 2 budynków gospodarczych oraz budowa budynku garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu.
2) na działce nr 177 w Wydminach do wybudowania 4 budynki po 6 stanowisk garażowych wraz z drogą dojazdową, podjazdami i zielenią.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiektów

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2950000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2950000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2950000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHUP „PALWOD” EXPORT- IMPORT Ryszard Pawlukanis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8471003255

7.3.3) Ulica: Suwalska 16

7.3.4) Miejscowość: Gołdap

7.3.5) Kod pocztowy: 19-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2950000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.