eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiarOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350696625

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Półkole 11

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-559

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@owpp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://owpp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1249d97e-03a9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00224913/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oraz montaż mebli na wymiar

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1249d97e-03a9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia ( dalej również: platforma), która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”).
4) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje dot. środków komunikacji zawarto w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) dalej zwanym rozporządzeniem KRI , z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularza do komunikacji.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
Szczegółowa informacja dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego
prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
2. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 Pzp, stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej),braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
5. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych, spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych
7.obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp tj. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPWPPP.KG.271/2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wymiar ( szafa duża i szafa mała) do nowej siedziby Zamawiającego tj. os. Willowe 35, 31-902 Kraków, wraz z zapewnieniem gwarancji.
2.Szczegółowy wykaz mebli wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla danej części Zamówienia określa Załączniki nr 2 do SWZ (OPZ).
3.Dostawa i montaż mebli odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą i montażem, w szczególności z wykonaniem, transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego a także zachowania należytego porządku w wyposażanych pomieszczeniach w tym do zabrania pustych opakowań i elementów opakowań po dostarczonych meblach.
4. Dostawa i montaż w ramach danej części zamówienia odbędzie się w dniach roboczych, będących jednocześnie dniami pracy Placówki szkolnej, w godzinach od 8:00 do 15:00. Przez dzień robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy zobowiązany będzie do:
5.1. samodzielnego dokonania zwymiarowanie miejsc przeznaczonych do zabudowy oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dostosowanie planowanej zabudowy do zaktualizowanych wymiarów i warunków technicznych wykonania zabudowy meblowej.
5.2. przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji próbki materiałów lub wzornik z proponowaną kolorystyką materiałów i dodatków wykończeniowych (uchwyty, okucia itd.), z których wykonany będzie przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia meble i elementy składowe mebli były fabrycznie nowe (np. niepowystawowe), sprawne, zdatne do umówionego użytku, spełniające określone w SWZ wymagania funkcjonalne oraz były wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty lub elementy składowe, jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechne obowiązującego, były dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, posiadały: deklarację zgodności CE, odpowiednie atesty lub certyfikaty; oraz były zgodne z obowiązującymi normami dla danego produktu, powyższe również dotyczy poszczególnych komponentów użytych do wykonania produktu.
8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane meble w ramach określonych kolorów stanowiły estetyczny komplet, były z tej samej serii produktowej w tych samych odcieniach i z tego samego materiału.
9. Miejscem spełnienia świadczenia będzie nowa siedziba Zamawiającego, tj. os. Willowe 35, 31-902 Kraków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono szczegółowo w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wymiar (zabudowa sekretariatu) do nowej siedziby Zamawiającego tj. os. Willowe 35, 31-902 Kraków, wraz z zapewnieniem gwarancji.
2.Szczegółowy wykaz mebli wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla danej części Zamówienia określa Załączniki nr 2 do SWZ (OPZ).
3.Dostawa i montaż mebli odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą i montażem, w szczególności z wykonaniem, transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego a także zachowania należytego porządku w wyposażanych pomieszczeniach w tym do zabrania pustych opakowań i elementów opakowań po dostarczonych meblach.
4. Dostawa i montaż w ramach danej części zamówienia odbędzie się w dniach roboczych, będących jednocześnie dniami pracy Placówki szkolnej, w godzinach od 8:00 do 15:00. Przez dzień robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy zobowiązany będzie do:
5.1. samodzielnego dokonania zwymiarowania miejsc przeznaczonych do zabudowy oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dostosowanie planowanej zabudowy do zaktualizowanych wymiarów i warunków technicznych wykonania zabudowy meblowej.
5.2. przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji próbki materiałów lub wzornik z proponowaną kolorystyką materiałów i dodatków wykończeniowych (uchwyty, okucia itd.), z których wykonany będzie przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia meble i elementy składowe mebli były fabrycznie nowe (np. niepowystawowe), sprawne, zdatne do umówionego użytku, spełniające określone w SWZ wymagania funkcjonalne oraz były wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty lub elementy składowe, jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechne obowiązującego, były dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, posiadały: deklarację zgodności CE, odpowiednie atesty lub certyfikaty; oraz były zgodne z obowiązującymi normami dla danego produktu, powyższe również dotyczy poszczególnych komponentów użytych do wykonania produktu.
8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane meble w ramach określonych kolorów stanowiły estetyczny komplet, były z tej samej serii produktowej w tych samych odcieniach i z tego samego materiału.
9. Miejscem spełnienia świadczenia będzie nowa siedziba Zamawiającego, tj. os. Willowe 35, 31-902 Kraków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono szczegółowo w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 117 Ustawy Pzp.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w danej części Zamówienia (jeżeli Zamawiający je określił) w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 Umowy.
2. Z zastrzeżeniem brzmienia art. 455 ust. 1 Ustawy oraz innych zapisów niniejszej Umowy, Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany Umowy w poniższych przypadkach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu wykonania Dostawy bez zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, których pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, z zastrzeżeniem, iż łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
a) działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
b) zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu o okres działania siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,
c) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej niezwłocznie.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez Podwykonawcę, wskazanych w § 8 Umowy, każdorazowo w przypadku zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przez Podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 8 ust.
5 Umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy oraz nie spowoduje zmiany terminu Dostawy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) Umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej Umowy (konsorcjum),
b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji zamówienia przez jednego lub kilku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia,
c) zmiana nie powoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lokalizacji Dostawy ( w obrębie miasta Krakowa) wskazanej w niniejszej Umowie, bez zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy, pod warunkiem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub wprowadzonych zmian organizacyjnych wprowadzonych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Szczegółowe informacje dot. zmian umowy znajdują się we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zm.).
2. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności
informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
3.Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania w tym wszystkie wymagania wobec wykonawcy zawarte są w specyfikacji warunków

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.