eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stryków › Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w StrykowieOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stryków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Stryków

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-010

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 7198002

1.5.8.) Numer faksu: 42 7198193

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strykow@strykow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strykow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d9384ce-0531-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019344/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie ogrodzenia: Przedszkola Samorządowego w Strykowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta składana elektronicznie musi
zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym(eIDAS) (UE)nr 910/2014-od 1.07.2016r”.
3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
4. Za oryginał oferty oraz oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty zostanie również uznany dokument sporządzony w formie
pisemnej, a następnie przekształcony na postać elektroniczną(zeskanowany) i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane jest jednoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.Dz.U. z 2020 poz.2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min.2 GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja,jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7,Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna,inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss)generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
a. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf
b. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Burmistrz Gminy Styków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail: strykow@strykow.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stryków jest: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – w ramach której funkcje tę pełni Oskar Manowiecki kontakt: adres e-mail: iod@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie”, nr sprawy IZP.271.15.2023.JZ.PZP. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.15.2023.JZ.PZP.2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach etapu projektowania Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót budowlano-montażowych w formule Zaprojektuj i Wybuduj.
Dokumentacja budowlana (projektowa) winna obejmować w szczególności:
- inwentaryzację istniejącej zieleni,
- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaj i zakres robót (m.in. rzut na mapie do celów lokalizacyjnych, rozwinięcia przedstawiające ogrodzenie, bramę, furtki, rozwiązanie narożników i zakończeń ogrodzenia),
- przedmiar robót w układzie kosztorysowym.
a) Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
b) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy.
c) Opracowania rozwiązań wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Przedszkola Samorządowego przy ul. Jana Pawła II 7 w zakresie wymiany ogrodzenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia oraz przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację prowadzonego postępowania i wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót oraz przy aktywnej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – Część I – Ogrodzenie Przedszkola Samorządowego w Strykowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert (w zakresie części zamówienia, której dotyczy) otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LPi = C+ G
gdzie:
LPi - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie (w zakresie części zamówienia, której dotyczy);
C - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;
G - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady. Przedłużenie gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady tzn. punktacja będzie przyznawana za okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wady powyżej 24 miesięcy wg wzoru formularza ofertowego.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego (w zakresie części zamówienia, której dotyczy oferta):
Nazwa kryterium: cena (C)
C = Comin / Cobad x Kp x Wc
Przy czym:
Comin – najniższa oferowana cena brutto poddana ocenie, tj. spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga kryterium oceny – 60 %
Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady (G) – zasady przyznawania punktacji:
Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady wynosi: 60 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest więc zobowiązany udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady będzie dłuższy niż minimalne 60 miesięcy. Górna granica ocenianej gwarancji wynosi 84 miesiące.
Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady w następujący sposób:
W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia o:
- 24 miesiące -Wykonawca otrzyma 40 pkt;
- 12 miesięcy -Wykonawca otrzyma 20 pkt;
- 0 miesięcy - Wykonawca otrzyma 0 pkt. – w przypadku niewydłużenia okresu gwarancji i rękojmi (w zakresie części zamówienia, której dotyczy oferta). W tym przypadku Wykonawca zaoferował okres gwarancji i rękojmi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj. 60 miesięcy
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów w zakresie części zamówienia, której dotyczy oferta.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach etapu projektowania Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót budowlano-montażowych w formule Zaprojektuj i Wybuduj.
Dokumentacja budowlana (projektowa) winna obejmować w szczególności:
- inwentaryzację istniejącej zieleni,
- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaj i zakres robót (m.in. rzut na mapie do celów lokalizacyjnych, rozwinięcia przedstawiające ogrodzenie, bramę, furtki, rozwiązanie narożników i zakończeń ogrodzenia),
- przedmiar robót w układzie kosztorysowym.
a) Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
b) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy.
c) Opracowania rozwiązań wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2
w Strykowie przy ul. Targowej 21 w zakresie wymiany ogrodzenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia oraz przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację prowadzonego postępowania i wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót oraz przy aktywnej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – Część II – Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert (w zakresie części zamówienia, której dotyczy) otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LPi = C+ G
gdzie:
LPi - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie (w zakresie części zamówienia, której dotyczy);
C - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;
G - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady. Przedłużenie gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady tzn. punktacja będzie przyznawana za okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wady powyżej 24 miesięcy wg wzoru formularza ofertowego.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego (w zakresie części zamówienia, której dotyczy oferta):
Nazwa kryterium: cena (C)
C = Comin / Cobad x Kp x Wc
Przy czym:
Comin – najniższa oferowana cena brutto poddana ocenie, tj. spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga kryterium oceny – 60 %
Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady (G) – zasady przyznawania punktacji:
Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady wynosi: 60 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest więc zobowiązany udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.

Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady będzie dłuższy niż minimalne 60 miesięcy. Górna granica ocenianej gwarancji wynosi 84 miesiące.


Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady w następujący sposób:

W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia o:
- 24 miesiące -Wykonawca otrzyma 40 pkt;
- 12 miesięcy -Wykonawca otrzyma 20 pkt;
- 0 miesięcy - Wykonawca otrzyma 0 pkt. – w przypadku niewydłużenia okresu gwarancji i rękojmi (w zakresie części zamówienia, której dotyczy oferta). W tym przypadku Wykonawca zaoferował okres gwarancji i rękojmi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj. 60 miesięcy
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów w zakresie części zamówienia, której dotyczy oferta.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:
Część 1:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadania/roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum jednego zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa i/lub przebudowa ogrodzenia o wartości brutto co najmniej 50.000,00 PLN, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane/zadanie zostało wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/zadanie zostało wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Należyta realizacja zadania ma wynikać ze złożonego wykazu robót/zadań (załącznik nr 5 do SWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazana robota została wykonana należycie, np. informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Część 2:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadania/roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum jednego zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa i/lub przebudowa ogrodzenia o wartości brutto co najmniej 50.000,00 PLN, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane/zadanie zostało wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/zadanie zostało wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Należyta realizacja zadania ma wynikać ze złożonego wykazu robót/zadań (załącznik nr 5 do SWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazana robota została wykonana należycie, np. informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda (zgodnie z §3 rozporządzenia), oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8 i 10 ustawy Pzp. odpowiednio dla danej części – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

Powyższy dokument (pkt 3) składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy).
W przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, składa każdy podmiot składowy, tj.:
- każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną,
- każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Stosownie do treści art. 274 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w zakresie wynikającym z niniejszej SWZ:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
Część 1:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadania/roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum jednego zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa i/lub przebudowa ogrodzenia o wartości brutto co najmniej 50.000,00 PLN, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane/zadanie zostało wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/zadanie zostało wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Należyta realizacja zadania ma wynikać ze złożonego wykazu robót/zadań (załącznik nr 5 do SWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazana robota została wykonana należycie, np. informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Część 2:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadania/roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum jednego zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa i/lub przebudowa ogrodzenia o wartości brutto co najmniej 50.000,00 PLN, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane/zadanie zostało wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/zadanie zostało wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Należyta realizacja zadania ma wynikać ze złożonego wykazu robót/zadań (załącznik nr 5 do SWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazana robota została wykonana należycie, np. informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga:
Zgodnie z art. 274 ust. 4 Pzp zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (np. KRS on-line, CEIDG).
Warunkiem powyższego jest wskazanie przez wykonawcę w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji (oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp) danych umożliwiających
dostęp do tych środków.
2) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) Pisemne zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ (odpowiednio dla wybranej części zamówienia).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 9 do SWZ (odpowiednio dla wybranej części zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale w postacie elektronicznej i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców albo w formie notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
2. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 9 do SWZ.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art.454 -455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.