eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Burzenin › Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej i Poziomkowej w StrumianachOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Burzenin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Burzenin

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-260

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48438214095

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugburzenin@ugburzenin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl/bip

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

ugburzenin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa2d1717-bf3e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022772/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130830

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4445375,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (w zakresie oświetlenia drogowego) oraz w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ (w pozostałym zakresie prac i określonych opracowanym Programem Funkcjonalno – Użytkowym) zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach”.
2. Prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą polegać na:
1) Etap I - opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym zał. nr 8 do SWZ, w tym:
a) na sporządzeniu dokumentacji:
 projektów budowlanych branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) i teletechnicznej,
 projektów wykonawczych branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej,
 opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych,
 badań podłoża gruntowego (jeśli jest to niezbędne),
 inwentaryzacji zieleni (jeśli jest to niezbędne),
 przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – spełniających następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
 projektu stałej organizacji ruchu,
 projektu czasowej organizacji ruchu,
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż,
a także
 pozyskaniu we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, pozwoleń wodno - prawnych, i tym podobnych dokumentów, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę / skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,
 przekazaniu Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej (np. na nośniku CD lub podobnym - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania i edytowania (format xls),

UWAGA: Zamawiający przekaże własne opracowanie map będących podstawą do naniesień projektowych!

b) na uzyskaniu akceptacji cząstkowych (zatwierdzenia przez stosowne organy) dokumentacji projektowej, a także zatwierdzenia przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, czyli:
 zatwierdzenia projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej,
 zatwierdzenia projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, oraz
 na przygotowaniu odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę / skutecznego zgłoszenia robót budowlanych i złożeniu wniosku na pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych,

2) Etap II – spełnieniu wymogów pozwalających na rozpoczęcie prac i wykonaniu częściowym ich zakresu, w tym:
 opracowaniu harmonogramu realizacji prac,
 uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,
 opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przebudowy,
 bieżącym prowadzeniu dziennika budowy,
 wykonaniu minimum 60% zakresu robót budowlanych (w tym towarzyszących – np. geodezyjnych) na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, zgodnej z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym (patrz Etap I),

a także na prowadzeniu nadzoru autorskiego, czyli:

 wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.),
 wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
 uzupełnianiu szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianiu wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
 ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 na udziale w komisjach odbiorowych i naradach technicznych,
 wykonywaniu czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,
 na bieżącym monitorowaniu realizowanych robót budowlanych i przybywaniu na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez fax, telefon, mail, lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
 na sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych.

3) Etap III – wykonaniu pozostałych prac budowlanych i związanych z odbiorem końcowym, w tym:
 wykonaniu pozostałego zakresu robót budowlanych,
 prowadzeniu dalszego nadzoru autorskiego,
 odtworzeniu trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,
 uporządkowaniu obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
 bieżącym prowadzeniu dziennika budowy,
 wykonaniu obmiarów ilości zrealizowanych robót,
 sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg, dostarczenie jej w formie wymaganej do zaewidencjonowania w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Sieradzu (wymagane poświadczenie złożenia),
 przeprowadzeniu wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; (wyniki badań będą przedstawione do akceptacji przez Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego),

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6243400,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7882085,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6243400,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8271242050

7.3.3) Ulica: Uniejowska 170A

7.3.4) Miejscowość: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-260

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6243400,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.