eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze".Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000162665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Senatorska, 29/31

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-099

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277-58-00

1.5.8.) Numer faksu: 22 277-58-05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szrm.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4500094-fd03-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021196/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokum. projekt. i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zad. inwest. pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244477/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP-II-WI/18/ZPIK/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 634112,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i przetargowej, na podstawie której możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej modernizacji istniejącego budynku przy ul. Ogrodowej 28/30
w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 11 do SWZ), a także Wytyczne funkcjonalno – użytkowe (Załącznik Nr 12 do SWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym:
2.1.1. Projekt budowlany (5 egz.), obejmujący m.in. :
1) Projekt zagospodarowania terenu,
2) Projekt architektoniczno – budowlany,
3) Projekt techniczny, w tym m.in.:
a) projekt techniczny w branży:
- architektonicznej,
- konstrukcyjnej,
- instalacyjnej – sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,
b) projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu.
2.1.2. Scenariusz pożarowy (5 egz.).
W przypadku braku możliwości zaprojektowania budynku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej – wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej odstępstw od warunków ochrony p.poż wraz z uzyskaniem postanowienia Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
2.1.3. Projekty wykonawcze (5 egz.), w tym projekt:
a) zagospodarowania terenu,
b) architektoniczny (w tym również projekt rozbiórek),
c) elementów małej architektury,
d) architektury wnętrz, w tym m.in.:
- Aranżacja wnętrz wraz z wizualizacją 3D. Wizualizację należy wykonać dla 5 charakterystycznych pomieszczeń;
- Kolorystyka wnętrz i pierwszego wyposażenia;
- Książka pomieszczeń wraz z opisem m.in. materiałów wykończeniowych;
e) projekt pierwszego wyposażenia wnętrz wraz z zestawieniem,
f) konstrukcyjny,
g) instalacji sanitarnych, w tym:
- projekt instalacji wod-kan (wody zimnej i ciepłej użytkowej, p.poż., kanalizacji: bytowej, deszczowej, skroplin),
- projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (do wentylacji),
- projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi,
- projekt zewnętrznych sieci wod–kan (kanalizacja deszczowa i sanitarna),
- projekt adaptacji istniejącego przyłącza sieci cieplnej,
h) technologii węzła cieplnego,
i) instalacji elektrycznych, w tym:
- sporządzenie bilansu mocy,
- rozdzielnica główna z systemem zasilania awaryjnego (UPS-y),
- wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii,
- instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe),
- instalacja oświetlenia zewnętrznego,
- instalacja zasilania odbiorów technologicznych i wentylacji/klimatyzacji,
- instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia,
- instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej,
- instalacja odgromowa,
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- instalacja elektryczna węzła cieplnego,
j) instalacji teletechnicznych, w tym:
- instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią,
- system CCTV (monitoring IP),
- system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu,
- systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami (wraz z matrycą sterowań pożarowych),
- system przyzywowy dla niepełnosprawnych,
- projekt przyłącza teletechnicznego (kanalizacji teletechnicznej),
k) zieleni oraz gospodarki drzewostanem,
l) wewnętrznych dróg i dojść do budynku oraz innych nawierzchni utwardzonych,
m) drogowy zjazdu.
2.1.4. Wizualizacja budynku wraz z otaczającym go terenem – 3 ujęcia, każde w formacie pdf, jpg oraz tif (wizualizacja tylko w wersji elektronicznej – na potrzeby tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m).
2.1.5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (5 egz.).
2.1.6. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie (sporządzone metodą szczegółową) (w 2 egz.).
2.1.7. Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (2 egz.).
2.1.8. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i wyposażenia objętych dokumentacją projektową i przetargową.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilości jw.,
2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym, w tym:
a) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf),
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), scenariusz pożarowy, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf),
d) wizualizacja budynku wraz z otaczającym go terenem – w formacie (*.pdf), (*.jpg) oraz (*.tif).
(wizualizacja tylko w wersji elektronicznej – na potrzeby tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m).
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna całej dokumentacji projektu budowlanego zostanie zeskanowana i zostanie dostarczona w formacie zamkniętym (*.pdf) na nośniku elektronicznym (w 2 egz.) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Szczegółowy zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 11 do SWZ).
2) Wytyczne funkcjonalno – użytkowe (Załącznik nr 12 do SWZ).
5. UWAGA: Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać z uwzględnieniem rozwiązań, wytycznych zapewniających dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego”* oraz z uwzględnieniem treści dokumentów:
1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
2) Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm;
3) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem:
4) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf
* Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25.10.2012 r.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
na podstawie art. 255 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie publikując w dniu 07.07.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00244477/01 na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.
Określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i przetargowej, na podstawie której możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej modernizacji istniejącego budynku przy ul. Ogrodowej 28/30
w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 11 do SWZ), a także Wytyczne funkcjonalno – użytkowe (Załącznik Nr 12 do SWZ).

W związku z trwaniem działań wojennych w Ukrainie oraz zapowiedzianym odstępowaniem partnerów prywatnych od udostępniania powierzchni na miejsca zbiorowego pobytu dla uchodźców m.st. Warszawa podjęło decyzję o zmianie przeznaczenia obiektu mieszczącego się przy ul., Ogrodowej 28/30 dla potrzeb biurowych m.st. Warszawy na cele pobytu uchodźców z Ukrainy. Powyższe świadczy o zaistnieniu przesłanki faktycznej unieważnienia postępowania.

Potrzeby społeczne wskazują na konieczność modernizacji budynku w kierunku nieodpłatnego lokum hotelowego dla społeczności ukraińskiej w miejsce zakładanej modernizacji budynku na obiekt biurowy. Wobec powyższego Rada m.st. Warszawy, Uchwałą Nr LXXXI/2656/2023 z dnia 25 maja 2023 r., przesądziła o zaniechaniu realizacji przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zadania inwestycyjnego określonego w WPF jako: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”, co stanowi podstawę zaprzestania działań Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zmierzających do zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji.

Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nakazuje zamawiającemu unieważnienie postępowania, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania (wykonanie zamówienia) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Należy podkreślić, iż w lipcu 2022 roku (data wszczęcia postępowania) m.st. Warszawa nie mogło przewidzieć, iż nastąpi tak istotna zmiana w sytuacji społeczności ukraińskiej, co przejawia się zmianą okoliczności faktycznych szeroko pojętego interesu publicznego.

Wobec powyższych okoliczności oraz mając na uwadze przesłanki unieważnienia określone w art. 255 pkt 5) Ustawy postępowanie zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 568629,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 694943,85 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.