eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Bieżące utrzymanie dróg krajowych Rejon w Oleśnicy (w latach 2023-2026) z podziałem na 5 zadańOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg krajowych Rejon w Oleśnicy (w latach 2023-2026) z podziałem na 5 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Ślaskich 186

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-139

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie Drogami Krajowymi i Autostradami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg krajowych Rejon w Oleśnicy (w latach 2023-2026) z podziałem na 5 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-426c4f86-0524-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130518/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.14 Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2020-2023, Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych

2.1.15 Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2020-2023, Zadanie 2 – Remonty chodników i odwodnienia

2.1.16 Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2020-2023, Zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego

2.3.19 Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2020-2023, Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe

2.3.20 Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2020-2023, Zadanie 5 – Prace elektro - energetyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. 2.Instrukcja korzystania z Platformy:- w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wyk. do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;-w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego;-po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych). 3.Zalecenia Zamawiającego odnośnie: 3.1.kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),-dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature). 3.2. podpisu osobistego : w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. 3.3.podpisu zaufanego :wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml). 4.Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis. 5.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s; -komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej – sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. -włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). 6.Zamawiający dopuszcza przesył danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 7.Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:-pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;-oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie Data przesłania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym
z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego
z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/WR.D-3.2421.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 14607056,13 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych

4.2.5.) Wartość części: 792784,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233139-3 - Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2026-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu w ramach zamówienia podstawowego dla następujących zadań:
Zadanie 1: Roboty na nawierzchniach bitumicznych

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Remonty chodników i odwodnienia

4.2.5.) Wartość części: 984085,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233139-3 - Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2026-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu w ramach zamówienia podstawowego dla następujących zadań: Zadanie 2: Remonty chodników i odwodnienia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego

4.2.5.) Wartość części: 976808,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233139-3 - Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu w ramach zamówienia podstawowego dla następujących zadań: Zadanie 3: Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe

4.2.5.) Wartość części: 3804162,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233139-3 - Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

79715000-9 - Usługi patrolowe

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu w ramach zamówienia podstawowego dla następujących zadań: Zadanie 4: Prace utrzymaniowe

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 – Prace elektro-energetyczne

4.2.5.) Wartość części: 914154,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233139-3 - Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne

50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu w ramach zamówienia podstawowego dla następujących zadań: Zadanie 5: Prace elektro-energetyczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
„Nie dotyczy”
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy”
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
„Nie dotyczy”
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
ZADANIE 1
- 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg krajowych lub wojewódzkich o nawierzchni mineralno - asfaltowej.

ZADANIE 2:
- 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie chodników lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zlokalizowanych przy drogach krajowych lub wojewódzkich.

ZADANIE 3:
- 2 zadań polegających na montażu lub remoncie stalowych barier ochronnych zlokalizowanych przy drogach krajowych lub wojewódzkich
oraz
- 2 zadań polegających na ustawieniu nowych lub wymianie znaków pionowych zlokalizowanych przy drogach krajowych lub wojewódzkich.

ZADANIE 4:
- 2 zadań polegających na wykonaniu sprzątania pasów drogowych na drogach krajowych lub wojewódzkich
oraz
- 2 zadań polegających na wycince drzew przy drogach krajowych lub wojewódzkich,
oraz
- 2 zadań polegających na myciu oznakowania pionowego przy drogach krajowych lub wojewódzkich
oraz
- 2 zadań polegających na wykonaniu usługi kompleksowego (ręcznego i mechanicznego) koszenia traw pasów drogowych w ciągu dróg krajowych lub wojewódzkich.

ZADANIE 5:
- 2 zadań polegających na utrzymania lub konserwacji lub naprawach drogowych sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych lub wojewódzkich.

Uwaga:
1. Przez 1 zadanie należy rozumieć 1 umowę/kontrakt, a nie pojedyncze zlecenie.
2. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia protokołu.
3. Wykonawcy składający ofertę na kilka zadań muszą wykazać, że spełniają warunki na każde z zadań.
4. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 645 z późn. zm.).
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 8.2.4.a) IDW Wykonawcy wykazują łącznie.

b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
ZADANIE 1:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót drogowych
wymagana liczba osób: 1
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia:
 uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
doświadczenie zawodowe:
 pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inżyniera budowy, przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących remonty lub budowę lub przebudowę lub remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Koordynator
wymagana liczba osób: 1
doświadczenie zawodowe:
 pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inżyniera budowy lub Majstra robót drogowych lub Koordynatora, przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących remonty lub budowę lub przebudowę lub remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

ZADANIE 2:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót drogowych
wymagana liczba osób: 1
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia:
 uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
doświadczenie zawodowe:
 pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inżyniera budowy, przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących remonty lub budowę lub przebudowę nawierzchni dróg lub chodników lub ciągów pieszo-rowerowych lub zatok autobusowych z nawierzchnią betonową lub z kostki.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Koordynator
wymagana liczba osób: 1
doświadczenie zawodowe:
 pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inżyniera budowy lub Majstra robót drogowych lub Koordynatora, przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących remonty lub budowę lub przebudowę nawierzchni dróg lub chodników lub ciągów pieszo-rowerowych lub zatok autobusowych z nawierzchnią betonową lub z kostki.

ZADANIE 3:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Koordynator
wymagana liczba osób: 1
doświadczenie zawodowe:
 pełnił funkcję polegającą na koordynowaniu prac przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących ustawienie lub wymianę lub remonty barier drogowych
oraz
 pełnił funkcję polegającą na koordynowaniu prac przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących ustawienie lub wymianę lub remonty oznakowania pionowego.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Z-ca koordynatora
wymagana liczba osób: 1
doświadczenie zawodowe:
 pełnił funkcję polegającą na koordynowaniu prac przy realizacji minimum 1 zadania na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących ustawienie lub wymianę lub remonty barier drogowych
oraz
 pełnił funkcję polegającą na koordynowaniu prac przy realizacji minimum 1 zadania na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących ustawienie lub wymianę lub remonty barier drogowych.

ZADANIE 4:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Koordynator
wymagana liczba osób: 1
doświadczenie zawodowe:
 pełnił funkcję polegającą na koordynowaniu prac przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących prace utrzymaniowe lub remontowe.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Z-ca koordynatora
wymagana liczba osób: 1
doświadczenie zawodowe:
 pełnił funkcję polegającą na koordynowaniu prac przy realizacji minimum 1 zadania na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących prace utrzymaniowe lub remontowe.

ZADANIE 5:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót elektrycznych
wymagana liczba osób: 1
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia:
 uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022, poz.1385 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2022, poz. 1392, z późn. zm.), o napięciu znamionowym poniżej 1 kV.
doświadczenie zawodowe:
─ pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych lub Inżyniera budowy, przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących budowę lub przebudowę lub remonty lub utrzymanie lub konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Koordynator
wymagana liczba osób: 1
doświadczenie zawodowe:
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia:
 świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022, poz. 1385, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2022, poz. 1392, z późn. zm.), o napięciu znamionowym poniżej 1 kV.
doświadczenie zawodowe:
─ przez okres minimum 6 miesięcy pełnił funkcję polegająca na koordynowaniu prac na drogach krajowych lub wojewódzkich w zakresie bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych w ilości nie mniejszej niż 5 sztuk oraz oświetlenia drogowego w ilości nie mniejszej niż 100 sztuk (lamp).
─ pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych lub Inżyniera budowy lub Montera lub Konserwatora lub Koordynatora, przy realizacji minimum 2 zadań na drogach krajowych lub wojewódzkich, obejmujących budowę lub przebudowę lub remonty lub utrzymanie lub konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych.


Uwaga:
1. Przez 1 zadanie należy rozumieć 1 umowę/kontrakt, a nie pojedyncze zlecenie.
2. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia protokołu.
3. Wykonawcy składający ofertę na kilka zadań muszą wykazać, że spełniają warunki na każde z zadań.
4. Zamawiający nie dopuszcza przestawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) na danym zadaniu;
5. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 645 z późn. zm.).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 8.2.4.b) IDW Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
Dotyczy Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
Dotyczy Zadania nr 4, Zadania nr 5:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy;
Dotyczy wszystkich zadań
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych)
Zadanie 2 - 24 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
Zadanie 3 - 24 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
Zadanie 4 – 95 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Zadanie 5 – 23 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją V pkt.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w sekcji V pkt. 5.5. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
a. w sekcji V pkt. 5.4 wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
b. w sekcji V pkt. 5.4 wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji V pkt. 5.7., przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w sekcji V pkt. 5.7 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w sekcji V pkt. 5.4;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian do Umowy skutkującymi zmianą terminów wykonania przedmiotu Umowy określonych w § 3
lub wynagrodzenia na zasadach określonych w § 4 lub zmianą zakresu przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Umowie.
2. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 1 powyżej będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
3) wydłużenia terminu obowiązywania realizacji Umowy z istotnych powodów wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego;
4) zaistnienia konieczności wydłużenia terminu Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, konflikty zbrojne, wojny, powstania, epidemie. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji Umowy, po złożeniu w formie pisemnej wniosku Wykonawcy;
5) wydania interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.) i ustalenia stawki podatku od towarów i usług w wysokości innej niż pierwotnie przyjęto do ustalenia ceny jednostkowych określonych przez Wykonawcę w KO lub wydania decyzji o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 931 ze zm.);
6) konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy o ilości wynikające:
a) z wyłączenia z bieżącego utrzymania odcinków dróg na czas prowadzenia na nich robót budowlanych w oparciu o inne kontrakty;
b) ze zmiany przebiegu dróg krajowych;
c) z oddania do użytkowania wybudowanych nowych odcinków dróg;
d) z umów lub porozumień zawartych przez Zamawiającego z innymi podmiotami, na podstawie których okresowe utrzymanie letnie lub zimowe spoczywa na zamawiającym lub zamawiający został z tego utrzymania zwolniony
- z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 umowy;
7) konieczności objęcia utrzymaniem innych dróg krajowych zlokalizowanych na terenie Rejonu, którego drogi objęte są utrzymaniem w ramach niniejszej umowy, lub na terenie sąsiednich dla niego Rejonów wchodzących w strukturę GDDKiA;
8) zmian Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad mających wpływ na standard i sposób utrzymania dróg krajowych, o ile ta zmiana wpływa na koszty ponoszone przez Wykonawcę.
9) zmiany wynikające z konieczności wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu przeciwdziałanie zdarzeniom zagrażającym życiu lub zdrowiu oraz mieniu.

POZOSTAŁE ZMIANY ZOSTAŁY ZAWARTE I OPISANE W TOM II PROJEKT UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01.10.2023 r. (albo od dnia podpisania Umowy, jeżeli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30.09.2026 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.