eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witolda Pileckiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-331

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.opole@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23a02128-fb9c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115209/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23a02128-fb9c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna znajduje się w rozdziale 39 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu w lokalizacjach:
a) Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, 45-331 Opole, ul. Rejtana 3B,
b) Opolski Urząd Skarbowy w Opolu, 45-331 Opole, ul. Rejtana 3A,
c) Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu, 45-358 Opole, ul. Cementowa 6,
d) Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu, 45-342 Opole, ul. Drzymały 22,
e) Urząd Skarbowy w Brzegu, 49-305 Brzeg, ul. Składowa 2;

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w odniesieniu do każdej części zamówienia odrębnie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na awarię (CRA)– waga kryterium 40%;
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) W kryterium „Cena brutto” zostanie zastosowany wzór: C=(Cn/Cb) x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena ofertowa w ofercie badanej
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Czas reakcji na awarię
Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię (przyjazd, diagnoza, wycena naprawy): 4 dni.
Czas reakcji będzie punktowany:
4 dni – 0 pkt;
3 dni – 20 pkt;
2 dni – 40 pkt.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię krótszego niż minimalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający oceni ofertę. Na potrzeby obliczenia punktacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w czasie minimalnym. Natomiast w umowie z wybranym Wykonawcą zostanie wpisany czas reakcji wskazany w ofercie.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię dłuższego niż maksymalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako ofertę, której treść nie odpowiada treści SWZ.
5. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię, Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie o awarii w terminie maksymalnym, czyli 4 dni i przyzna 0 punktów.
6. Czas reakcji na awarię Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu w lokalizacjach:
a) Urząd Skarbowy w Nysie, 48-300 Nysa, ul. B. Krzywoustego 23,
b) Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu – Centrum Mandatowe w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Moniuszki 9-10,
c) Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu - Oddział Celny w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Otmuchowska 50;

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w odniesieniu do każdej części zamówienia odrębnie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na awarię (CRA)– waga kryterium 40%;
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) W kryterium „Cena brutto” zostanie zastosowany wzór: C=(Cn/Cb) x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena ofertowa w ofercie badanej
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Czas reakcji na awarię
Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię (przyjazd, diagnoza, wycena naprawy): 4 dni.
Czas reakcji będzie punktowany:
4 dni – 0 pkt;
3 dni – 20 pkt;
2 dni – 40 pkt.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię krótszego niż minimalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający oceni ofertę. Na potrzeby obliczenia punktacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w czasie minimalnym. Natomiast w umowie z wybranym Wykonawcą zostanie wpisany czas reakcji wskazany w ofercie.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię dłuższego niż maksymalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako ofertę, której treść nie odpowiada treści SWZ.
5. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię, Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie o awarii w terminie maksymalnym, czyli 4 dni i przyzna 0 punktów.
6. Czas reakcji na awarię Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu w lokalizacjach:
a) Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 13,
b) Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. P. Skargi 19,
c) Urząd Skarbowy w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 96 A;

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w odniesieniu do każdej części zamówienia odrębnie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na awarię (CRA)– waga kryterium 40%;
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) W kryterium „Cena brutto” zostanie zastosowany wzór: C=(Cn/Cb) x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena ofertowa w ofercie badanej
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Czas reakcji na awarię
Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię (przyjazd, diagnoza, wycena naprawy): 4 dni.
Czas reakcji będzie punktowany:
4 dni – 0 pkt;
3 dni – 20 pkt;
2 dni – 40 pkt.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię krótszego niż minimalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający oceni ofertę. Na potrzeby obliczenia punktacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w czasie minimalnym. Natomiast w umowie z wybranym Wykonawcą zostanie wpisany czas reakcji wskazany w ofercie.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię dłuższego niż maksymalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako ofertę, której treść nie odpowiada treści SWZ.
5. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię, Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie o awarii w terminie maksymalnym, czyli 4 dni i przyzna 0 punktów.
6. Czas reakcji na awarię Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu w lokalizacjach:
a) Urząd Skarbowy w Głubczycach, 48-100 Głubczyce, ul. Fabryczna 2,
b) Urząd Skarbowy w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kopernika 1A;

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w odniesieniu do każdej części zamówienia odrębnie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na awarię (CRA)– waga kryterium 40%;
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) W kryterium „Cena brutto” zostanie zastosowany wzór: C=(Cn/Cb) x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena ofertowa w ofercie badanej
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Czas reakcji na awarię
Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię (przyjazd, diagnoza, wycena naprawy): 4 dni.
Czas reakcji będzie punktowany:
4 dni – 0 pkt;
3 dni – 20 pkt;
2 dni – 40 pkt.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię krótszego niż minimalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający oceni ofertę. Na potrzeby obliczenia punktacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w czasie minimalnym. Natomiast w umowie z wybranym Wykonawcą zostanie wpisany czas reakcji wskazany w ofercie.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię dłuższego niż maksymalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako ofertę, której treść nie odpowiada treści SWZ.
5. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię, Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie o awarii w terminie maksymalnym, czyli 4 dni i przyzna 0 punktów.
6. Czas reakcji na awarię Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa, przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (central wentylacyjnych) oraz kurtyn powietrznych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu w lokalizachach:
a) Urząd Skarbowy w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22 A,
b) Urząd Skarbowy w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12,
c) Urząd Skarbowy w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w odniesieniu do każdej części zamówienia odrębnie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji na awarię (CRA)– waga kryterium 40%;
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) W kryterium „Cena brutto” zostanie zastosowany wzór: C=(Cn/Cb) x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ofertowa, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena ofertowa w ofercie badanej
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Czas reakcji na awarię
Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię (przyjazd, diagnoza, wycena naprawy): 4 dni.
Czas reakcji będzie punktowany:
4 dni – 0 pkt;
3 dni – 20 pkt;
2 dni – 40 pkt.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię krótszego niż minimalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający oceni ofertę. Na potrzeby obliczenia punktacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w czasie minimalnym. Natomiast w umowie z wybranym Wykonawcą zostanie wpisany czas reakcji wskazany w ofercie.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię dłuższego niż maksymalny dla niniejszego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako ofertę, której treść nie odpowiada treści SWZ.
5. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię, Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie o awarii w terminie maksymalnym, czyli 4 dni i przyzna 0 punktów.
6. Czas reakcji na awarię Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 16 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek udziału w postępowaniu w powyższym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zaświadczenie / certyfikat f-gazowy dla przedsiębiorstw wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065, dalej ustawy f-gazowej),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek udziału w postępowaniu w powyższym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w zakresie doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania zamówienia i podmiotów na rzecz którego usługi zostały wykonane) należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu przez okres ciągły minimum
6 miesięcy stałej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych o wartości minimum
50 000,00 zł brutto za zamówienie oraz wykaże, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje/poświadczenia.
Uwaga:
Wykonawca powołując się na doświadczenie nabyte w ramach zamówień, w których uczestniczył wspólnie z innymi Wykonawcami jako członek konsorcjum, musi wykazać, że faktycznie uczestniczył w jego realizacji jak również wskazać jaką część faktycznie realizował i część ta musi obejmować stałą konserwację urządzeń klimatyzacyjnych a wartość nie może być niższa niż minimalna wymagana przez Zamawiającego.
b) w zakresie potencjału osobowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w zakresie potencjału osobowego dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą:
a) aktualne świadectwo / certyfikat f-gazowy, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodny z wymaganiami ustawy f-gazowej – wyznaczonej docelowo przez Wykonawcę do pełnienia funkcji serwisanta funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (wymagane dla każdej części zamówienia);
b) aktualny certyfikat serwisowy na dane modele urządzeń wskazanych firm DAIKIN i MITSUBISHI ELECTRIC –wyznaczonej docelowo przez Wykonawcę do pełnienia funkcji serwisanta dla tych urządzeń (wymagane w przypadku składania oferty na część I, II, III).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik 8 do SWZ;
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy Pzp,
f) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 129).
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi Załącznik 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi Załącznik 10 do SWZ.
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi Załącznik 11 do SWZ
Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został opisany w Załączniku 12 do SWZ -PPU w § 9

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.