eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wyk. dokumentacji projektowo-kosztorys. przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej wraz z koncepcją i projektem odwodnienia ulic przyległych i sprawowaniem nadz. autorskiego podczas realizacji rob.budowlOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyk. dokumentacji projektowo-kosztorys. przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej wraz z koncepcją i projektem odwodnienia
ulic przyległych i sprawowaniem nadz. autorskiego podczas realizacji rob.budowl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-777

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ursynow.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyk. dokumentacji projektowo-kosztorys. przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej wraz z koncepcją i projektem odwodnienia
ulic przyległych i sprawowaniem nadz. autorskiego podczas realizacji rob.budowl

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2144ba7-0521-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017058/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kapeli wraz z opracowaniami dotyczącymi odwodnienia sąsiednich terenów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie,
zgodnie z poniższą kolejnością.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia
bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie następuje automatycznie poprzez
weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych
przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych
Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv,
jpg,jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz,
gzip,7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
6) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje w pkt. 3 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA została zawarta w pkt. 29 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 46/WZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) W ramach etapu I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Farbiarskiej drogi gminnej określonej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Pyrskiego w rejonie Sarabandy” jako ulica 5KDL, wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kapeli w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej w dalszej części niniejszego opisu przedmiotu umowy decyzją ZRID.
Istniejące sieci uzbrojenia terenu : gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna.
Długość projektowanego odcinka ulicy wynosi ok. 640mb.
Termin realizacji etapu I a (wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej)
330 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin realizacji etapu I b (uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID)- 150 dni od dnia odbioru etapu I a, przy czym złożenie wniosku o wydanie decyzji nastąpi w terminie 7 dni od dnia odbioru etapu I a.
UWAGA: W związku z trwającymi pracami projektowymi sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Baletowej do łącznika z ul. Gajdy (wysokość działki nr ew. 25 z obrębu 10952) na zlecenie MPWiK w m.st. Warszawie (na zlecenie MPWIK prace wykonuje firma Instalserwis), Wykonawca dołączy niniejsze kompletne opracowanie do opracowanego przez siebie projektu drogi. Budowa kanalizacji sanitarnej będzie również objęta decyzją ZRID. Prace projektowe należy koordynować z projektantem z ramienia MPWIK.
b) W ramach etapu II: wykonanie koncepcji budowy i przebudowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do ul. Ludwinowskiej będącej podstawą do wykonania projektu budowlanego do uzyskania decyzji ZRID. Przedmiotowy odcinek został określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Zach. Pasmo Pyrskie rej. Ul. Spornej” jako ulica 22KDL, 10 KD-PM, 21 KDL, 5KD-PM, 20KDL, 3 KD-PM. Opracowanie będzie zawierać branżę drogową i będzie przedstawiać projektowaną geometrię drogi. Opracowanie będzie wskazywać stan własności działek przeznaczonych pod budowę drogi (numery i powierzchnie działek koniecznych do pozyskania pod drogę wraz z podaniem powierzchni działek po projektowanym podziale).
Długość projektowego odcinka drogi objętego koncepcją wynosi ok: 1290 mb.
Termin realizacji etapu II - 120 dni od dnia podpisania umowy.
c) W ramach etapu III: wykonanie koncepcji odwodnienia fragmentu terenu Zielonego Ursynowa tj. wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Farbiarskiej na odcinku ul. Ludwinowska – Kanał Jeziorki z uwzględnieniem możliwości podłączenia w przyszłości odwodnienia ulic z obszaru ograniczonego:
- Południową Obwodnicą Warszawy
- ul. Puławską
- Kanałem Jeziorki
- ul. Sarabandy (budowa ul. Sarabandy wraz odwodnieniem opracowywana jest w ramach odrębnego zamówienia pod nazwą „Projekt koncepcyjny budowy ul. Sarabandy w Warszawie” realizowanym przez Dzielnicę Ursynów)
- ul. Baletową
- ul. Jeziorki
(zakres wskazany na załączniku nr 6)
Obszar opracowania wynosi ok. 2 103 191m2 (210,32ha)
Termin realizacji etapu III – 120 dni od dnia podpisania umowy.
d) W ramach etapu IV: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Głuszca. Zakres drogi objętej opracowaniem wynosi ok. 170 m (od skrzyżowania z ul. Puławską do ul. Transportowców)
Termin realizacji etapu IV a (wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej)-120 dni od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji etapu IV b (uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych)- 45 dni od dnia odbioru etapu IV a, przy czym złożenie zgłoszenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia odbioru etapu I a.
e) W ramach etapu V: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją wykonaną w etapach I oraz IV.
Termin realizacji etapu V - od chwili rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją do chwili ich zakończenia i przekazania obiektu do użytkowania, tj. nie później niż do dnia 10.12.2025r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz:
a) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i/lub budowy drogi publicznej2 o długości, co najmniej 500 m wraz z infrastrukturą techniczną tj. co najmniej oświetleniem ulicznym oraz siecią kanalizacji deszczowej.
¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2 Przez drogę publiczną należy rozumieć drogę w rozumieniu art. 1 oraz w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności, co najmniej jedną osobą:
a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021.2351 z późn. zm.) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy;
oraz
b) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021.2351 z późn. zm.) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy;
oraz
c) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021.2351 z późn. zm.) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy;
oraz
d) posiadającą wykształcenie min. średnie techniczne o kierunku „architektura krajobrazu” lub wyższe o kierunku „architektura krajobrazu” i która wykonała1, co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie urządzenia zieleni.
1 przez osobę która wykonała rozumie się osobę która jest autorem projektu lub/oraz osobę która sprawdziła projekt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 ppkt a) SWZ dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do Formularza należy dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
• strona tytułowa projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego potwierdzająca, że wskazana w formularzu osoba, wykonała dokumentację projektową. W przypadku projektów zatwierdzonych w postaci elektronicznej powinny być one opatrzone podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu zatwierdzającego projekt,
• dowody (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie usługi.
– jeśli wykonawca chce uzyskać punkty w kryterium „Doświadczenie projektanta”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 7 do SWZ).
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit d) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Piotr Paprocki – Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Infrastruktury
tel. 22 443-72-11
Marzena Kasprzak – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury
tel. 22 443-72-57
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
Piotr Magiera – Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,
tel. 22 443-73-34
e-mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz.
835).
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby
dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
4. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 10.12.2025 r., a rozpocznie i zakończy się w niżej wymienionych terminach:
1) I Etap – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kapeli, w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w podziale na poniższe podetapy:
a) Etap I a – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym kompletnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (zwanej dalej decyzją ZRID), w terminie 330 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………
b) Etap I b – uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID w terminie 150 dni od dnia odbioru etapu I a, przy czym złożenie wniosku o wydanie decyzji nastąpi w terminie 7 dni od dnia odbioru etapu I a
2) II Etap – wykonanie koncepcji budowy i przebudowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do ul. Ludwinowskiej, w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ….
3) III Etap – wykonanie koncepcji odwodnienia fragmentu terenu Zielonego Ursynowa, w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …..
4) IV Etap – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Głuszca w podziale na poniższe podetapy:
a) Etap IV a – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym kompletnej dokumentacji w celu złożenia zgłoszenia zamiary wykonania robót budowlanych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………
b) Etap IV b – uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych w terminie 45 dni od dnia odbioru etapu IV a, przy czym złożenie zgłoszenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia odbioru etapu I a
5) V Etap – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją wykonaną w etapach I oraz IV, który będzie wykonywany od chwili rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją do chwili ich zakończenia i przekazania obiektu do użytkowania, tj. nie później niż do dnia 10.12.2025 r. z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 pkt 1 lit. d umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.