eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korczowa › Remont nawierzchni bitumicznej dróg i placów na terenie drogowych przejść granicznych w Korczowej i MedyceOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont nawierzchni bitumicznej dróg i placów na terenie drogowych przejść granicznych w Korczowej i Medyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJ

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Administracji i Eksploatacji

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180635492

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: N/N

1.4.2.) Miejscowość: Korczowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-552

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: 166242550

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: korczowa@zopgkor.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zopgkor.bip.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administrowanie przejściami granicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251654

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00238855

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
a) doświadczenie zawodowe:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych masą betonu asfaltowego i/lub emulsją asfaltową i grysami, o wartości nie mniejszej niż:
- Część I - 500 000,00 zł brutto,
- Część II – 45 000,00 zł brutto,
wraz z załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako Podwykonawca. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót,
b) potencjał sprzętowy:
posiada do realizacji przedmiotu zamówienia minimum jeden (dla każdej z części) specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń - remonter (szczegółowe parametry sprzętu określone w STWiORB – Załącznik Nr 1 do SWZ) – dla Części nr I i Części nr II.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie zawodowe:
Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował przynajmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych m. in. drogi, parkingu, placu, lotniska. Wykonawca powinien przedstawić dowody, że w ramach zadania wykonał m. in.: - remont cząstkowy masą asfaltową „na gorąco”, - remont cząstkowy emulsją i grysami wykonanym „remonterem”, - przebudowę – remont nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych (należy przedstawić co najmniej 1 zadanie obejmujące remont cząstkowy emulsją i grysami wykonany „remonterem” i 1 zdanie w zakresie remontu masą asfaltową „na gorąco”).
Wartość wykonanego zamówienia powinna być nie mniejsza niż:
- Część I - 500 000,00 zł brutto,
- Część II – 45 000,00 zł brutto.
Do wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SWZ) należy załączyć dowody, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako Podwykonawca. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót
b) potencjał sprzętowy:
posiada do realizacji przedmiotu zamówienia minimum jeden specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń - remonter (szczegółowe parametry sprzętu określone w STWiORB – Załącznik Nr 1 do SWZ) – dla Części nr I i Części nr II.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych masą betonu asfaltowego i/lub emulsją asfaltową i grysami, o wartości nie mniejszej niż:
- Część I - 500 000,00 zł brutto,
- Część II – 45 000,00 zł brutto,
wraz z załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale V ust. 1 ppkt 4) litera a) niniejszej SWZ – według wzoru z załącznika nr 8 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym),
2) wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. minimum jeden (dla każdej części) specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń - remonter (szczegółowe parametry określone w STWiORB) – dla Części nr I i Części nr II – według z załącznika nr 9 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Po zmianie:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował przynajmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych m. in. drogi, parkingu, placu, lotniska. Wykonawca powinien przedstawić dowody, że w ramach zadania wykonał m. in.:
- remont cząstkowy masą asfaltową „na gorąco”,
- remont cząstkowy emulsją i grysami wykonanym „remonterem”,
- przebudowę – remont nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych
(należy przedstawić co najmniej 1 zadanie obejmujące remont cząstkowy emulsją i grysami wykonany „remonterem” i 1 zdanie w zakresie remontu masą asfaltową „na gorąco”).
Wartość wykonanego zamówienia powinna być nie mniejsza niż:
- Część I - 500 000,00 zł brutto,
- Część II – 45 000,00 zł brutto.
Do wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SWZ) należy załączyć dowody, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale V ust. 1 ppkt 4) litera a) niniejszej SWZ – według wzoru z załącznika nr 8 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym),
2) wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. minimum jeden specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń - remonter (szczegółowe parametry określone w STWiORB) – dla Części nr I i Części nr II – według z załącznika nr 9 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.