eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz budowa zbiorników retencyjnych wód deszczowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz budowa zbiorników retencyjnych wód deszczowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 821 26 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz budowa zbiorników retencyjnych wód deszczowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a663a632-044f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010424/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa zbiorników retencyjnych wód deszcowych na ternie gminy Czarna Dąbrówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a663a632-044f-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:
1) platformy - systemu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ zwanej dalej Platformą
2) ePUAP, adres skrytki Zamawiającego: czarnadabrowka/skrytka
3) poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, ePUAP: czarnadabrowka/skrytka oraz poczty elektronicznej adres:
gmina@czarnadabrowka.pl
2) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
w konkursie
3) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
4) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późń. zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
6) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”),
ePUAP: czarnadabrowka/skrytka oraz poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl Za pośrednictwem wskazanych form
komunikacji odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, jak i
również dołączenia załączników. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w
konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone,
zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
7) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie
e-Zamówienia.
8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon: 59 82 12 643, faks: 59 82 12 644, adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl, adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka poprzez e-mail: iod@czarnadabrowka.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
11) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPI.271.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Rokity i Rokiciny oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyniec.
a) Budowę sieci wodociągowej (w formule zaprojektuj i wybuduj) w miejscowości Rokity (dz. nr 408, 380/1, 133/1, 386/2, obręb Rokity) o długości ok. 1154 m oraz przebudowę sieci wodociągowej relacji Rokity – Rokiciny (dz. nr 529, 339, 375, obręb Rokity, dz. nr 192/6, 181/1, 192, 194, 190, obręb Rokiciny) na ok. 4448 m. W zakres przedsięwzięcia wchodzi także przebudowa układu hydraulicznego istniejącej hydroforni, w zakres której wchodzi: - montaż zbiornika wody pitnej o pojemności 100 m3 wraz z oprzyrządowaniem i włączeniem w układ hydrauliczny - wykonanie instalacji automatycznego płukania filtrów ciśnieniowych, - montaż pompowni w budynku hydroforni, - budowa nowego ujęcia wody.
Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu), wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii w tym decyzji środowiskowych niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
- wykonanie robót budowlanych (na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej), geodezyjne wytyczenie zakresu inwestycji, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, przeprowadzenia wszystkich prób i badań związanych z przedmiotem zamówienia oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania sieci bez sprzeciwu.
- wykonanie robót technologicznych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji technologicznej niewymagającej pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i inspektora nadzoru.

b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w formie zaprojektuj i wybuduj) w miejscowości Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka, powiat Bytów, woj. Pomorskie. Inwestycja swym zasięgiem obejmuje nieruchomości o nr ewid. 264/1, 189/7, obręb Kleszczyniec. W zakres inwestycji wchodzi zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur i kształtek PCVØ200 SN8. Długość projektowanej infrastruktury w wyniesie ok. 229 m.
Zamówienie obejmuje:
- sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji w tym decyzji środowiskowych (o ile jest wymagana),
- obsługę geodezyjną,
- wykonanie robót budowlanych (na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej),
- przeprowadzenie prób i badań,
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej.

Planowany przebieg trasy i lokalizacji nowej infrastruktury przedstawiony w załączniku nr 9 - Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz w niniejszej Specyfikacji Warunków Zmówienia na charakter koncepcji. Dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci trasą alternatywną w nieruchomościach, które nie zostały ujęte w dokumentach co może wiązać się ze zmianą długości tras oraz numerów działek wskazanych w załącznikach i opisie przedmiotu zamówienia, jednakże bez zmiany ceny.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 9 - Program Funkcjonalno - Użytkowy (zwane dalej: PFU) na który składają się: PFU - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Rokity i Rokiciny, Gmina Czarna Dąbrówka, PFU - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyniec,
PFU - Budowa zbiorników retencyjnych – zagospodarowanie wód opadowych w miejscowości Czarna Dąbrówka i Nożyno.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z PFU, SWZ.
4) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z zm.), ustawą z dnia 11 września 2019 r. ustawy PZP i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
5) Zadanie dofinansowane jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
6) Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni niezbędne warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2240).
7) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie terenu objętego pracami do możliwości realizacji prac budowlanych i zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzenia robót.
8) Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszym zamówieniem bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dla pracowników własnych oraz pozostałych osób przebywających na terenie budowy.
9) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy ze szczególną starannością.
10) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
a. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b. nadzoru nad bhp,
c. ustalania i utrzymywania porządku,
d. odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
e. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
11) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę.
12) W przypadku wystąpienia elementów z demontażu należy je złożyć w miejscu uzgodnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, stanowią one własność Zamawiającego.
13) Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i wcześniej zaakceptowanych przez zamawiającego.
14) Jeżeli SWZ lub PFU wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie ustawą PZP, dopuszcza rozwiązania równoważne polegające na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
15) Wszelkie wskazane w dokumentach niniejszego zamówienia marki, znaki towarowe, normy pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
16) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy
17) Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od daty prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
18) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 3. 1. do SWZ dla części 1, Złącznik nr 3.2. do SWZ dla części 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 2: Budowa zbiorników retencyjnych – zagospodarowanie wód opadowych w miejscowości Czarna Dąbrówka i Nożyno.
a) Budowę zbiorników retencyjnych w miejscowościach Czarna Dąbrówka (w formule zaprojektuj i wybuduj) – o pojemności użytkowej min 380 m3 (dz. nr 147/7,153/2, obręb Czarna Dąbrówka) i Nożyno - o pojemności użytkowej min 120 m3 (dz. nr 65/1, obręb Nożyno). W zakres przedsięwzięcia wchodzi dostawa i montaż prefabrykowanych modułowych zbiorników retencyjnych z wyposażeniem, o łącznej pojemności użytkowej większej niż 500 m3.
Zamówienie obejmuje:
- sporządzenie projektów budowlanych/technicznych i uzyskanie dla nich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji w tym decyzji środowiskowych, jeżeli jest wymagana,
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla posadowienia zbiorników retencyjnych
- obsługę geodezyjną,
- dostawę i montaż modułowych zbiorników podziemnych,
- wykonanie robót budowlanych (na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej)
- przeprowadzenie prób i badań,
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 9 - Program Funkcjonalno - Użytkowy (zwane dalej: PFU) na który składają się: PFU - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Rokity i Rokiciny, Gmina Czarna Dąbrówka, PFU - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyniec,
PFU - Budowa zbiorników retencyjnych – zagospodarowanie wód opadowych w miejscowości Czarna Dąbrówka i Nożyno.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z PFU, SWZ.
4) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z zm.), ustawą z dnia 11 września 2019 r. ustawy PZP i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
5) Zadanie dofinansowane jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
6) Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni niezbędne warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2240).
7) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie terenu objętego pracami do możliwości realizacji prac budowlanych i zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzenia robót.
8) Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszym zamówieniem bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dla pracowników własnych oraz pozostałych osób przebywających na terenie budowy.
9) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy ze szczególną starannością.
10) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
a. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b. nadzoru nad bhp,
c. ustalania i utrzymywania porządku,
d. odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
e. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
11) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę.
12) W przypadku wystąpienia elementów z demontażu należy je złożyć w miejscu uzgodnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, stanowią one własność Zamawiającego.
13) Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i wcześniej zaakceptowanych przez zamawiającego.
14) Jeżeli SWZ lub PFU wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie ustawą PZP, dopuszcza rozwiązania równoważne polegające na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
15) Wszelkie wskazane w dokumentach niniejszego zamówienia marki, znaki towarowe, normy pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
16) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy
17) Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od daty prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
18) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 3. 1. do SWZ dla części 1, Złącznik nr 3.2. do SWZ dla części 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, na podstawie art. 112 ustawy PZP dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie stawia warunków w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia warunków w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej-

Dla części nr 1:

Wykonawca posiada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą posiadane środki lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.

2) Dla części nr 2:
Zamawiający nie stawia warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
4. zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

Dla część nr 1:

a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 km i wartości minimum 300.000,00 zł brutto.

Uwaga ! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli powyższe zadanie jest zakończone. Za zakończenie robót budowlanych Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz został oddany do użytkowania.

b) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

• kierownika budowy – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, doświadczenie: kierował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną robotą budowlaną w branży sanitarnej obejmujących budowę lub przebudowę sieci wodociągowej.
• kierownika robót branży elektrycznej – minimalna liczba osób:
1, kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, doświadczenie: kierował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną robotą budowlaną branży eklektycznej.
• kierownika robót branży konstrukcyjno -budowlanej – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, oraz posiadającym następujące doświadczenie: kierował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną robotą w branży konstrukcyjno-budowlanej;
• projektanta - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania oraz posiadającym następujące doświadczenie: wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwa projekty inwestycji w zakresie sieci wodociągowych.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk dla w/w osób pod warunkiem łącznego spełnia wymagań Zamawiającego dla tych osób. Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa powyżej, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie lata czynne zawodowo przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie.

Dla części nr 2:

a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/przebudowę/rozbudowę zbiornika retencyjnego lub budowę/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej 200.000,00 zł.

Uwaga ! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli powyższe zadanie jest zakończone. Za zakończenie robót budowlanych Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz został oddany do użytkowania.

b) skierowanie do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

• kierownika budowy – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, doświadczenie: kierował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną robotą budowlaną w branży sanitarnej;
• kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, oraz posiadającym następujące doświadczenie: kierował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną robotą w branży konstrukcyjno-budowlanej;
• projektanta – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania: wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwa projekty inwestycji branży sanitarnej.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk dla w/w osób pod warunkiem łącznego spełnia wymagań Zamawiającego dla tych osób. Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa powyżej, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie lata czynne zawodowo przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie.

Przez uprawnia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy i zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2023 poz. 334).
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
b) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1) ppkt. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale II podrozdziale 5 pkt. 2.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7 do SWZ
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
4. Potwierdzenie wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postepowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części nr 1 w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i utrzymuje je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkami wskazanymi w ustawie PZP
2) Wykonawca przystępujący do postepowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części nr 2 wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i utrzymuje je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkami wskazanymi w ustawie PZP
3) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25.07.2023. r.
4) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Zjednoczony Bank Spółdzielczy w Rumii Oddział w Czarnej Dąbrówce numer rachunku 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z dopiskiem:
a) dla części 1 - „Wadium - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Rokity i Rokiciny oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyniec”.
b) dla części 2 - „Wadium - Budowa zbiorników retencyjnych – zagospodarowanie wód opadowych w miejscowości Czarna Dąbrówka i Nożyno”
Uwaga! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Czarna Dąbrówka
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:

a) Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
c) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W okolicznościach, o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 6), o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP.

2) Oświadczenie składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 4), z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) wydania decyzji administracyjnej lub innych rozstrzygnięć przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót;
c) wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie itp.) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót, w tym ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność).
d) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;
4) Zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy PZP przysługuje uprawnienie do żądania zmiany (obniżenia lub podwyższenia) wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w §6 ust. 16-24 wzorów umów.
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3.1 i 3.2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.