eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › "DZIERŻAWA DWÓCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPATYBINYCH Z SEPARATOREM ZESTAWÓW DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH ".Ogłoszenie z dnia 2023-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„DZIERŻAWA DWÓCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPATYBINYCH Z SEPARATOREM ZESTAWÓW DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000303060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: LIMANOWSKIEGO 42

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3626276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rckik.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SPZOZ

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DZIERŻAWA DWÓCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPATYBINYCH Z SEPARATOREM ZESTAWÓW DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bb7a376-050a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079367/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 DZIERŻAWA DWÓCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPATYBINYCH Z SEPARATOREM ZESTAWÓW DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.rckik.radom.pl/dzialalnosc/ogloszenia-i-przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckik-radom.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.8 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
4.8.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
4.8.2 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
4.8.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.8.4 włączona obsługa JavaScript;
4.8.5 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
4.9 Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
4.10 Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
4.10.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
4.11 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://rckik-radom.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): abi@rckik.radom.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DZIERŻAWA DWÓCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH NA OKRES 24 MIESIĘCY SŁUŻĄCYCH DO POBIERANIA UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH / UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH W ROZTWORZE WZBOGACAJĄCYM I OSOCZA
DOSTAWA KOMPATYBINYCH Z SEPARATOREM ZESTAWÓW DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH / UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH W ROZTWORZE WZBOGACAJĄCYM I OSOCZA – 800 SZTUK

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancje i terminy- 20 %; Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą: Lp. Oceniany parametr Opis sposobu oceny Punkty 1 Termin ważności zestawów 13 – 18 miesięcy 5 pkt 19 – 23 miesięcy 10 pkt 24 miesiące i powyżej 20 pkt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium jakość - Bezpieczeństwo dawcy- 20% a. Możliwość kontrolowanego przetoczenia NaCl do dawcy celem uzupełnienia równowagi płynów utraconych w wyniku pobrania składników krwi Ocena: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. b. Zestaw wykorzystujący fizjologiczny roztwór soli do wstępnego wypełnienia oraz utrzymania naturalnej równowagi płynów Ocena: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. c. Separator wyposażony w mankiet, pompowany i zwalniany podczas separacji, zapewnienie optymalnych warunków dla dawcy - regulacja ciśnienia w mankiecie przez separator ułatwiająca dawcy oddawanie składników krwi oraz możliwość konfiguracji ustawień ciśnienia w mankiecie Ocena: TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp.
8.2 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) oraz przesłanek określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) – załącznik nr 9 do SWZ.
8.3 Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 10 do SWZ.
8.4 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
9.1.1. Deklaracje zgodności dla przedmiotu zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) - potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE lub dokument równoważny.
9.1.3. Specyfikacja techniczna urządzeń (np. karta katalogowa producenta urządzenia) potwierdzająca oferowane parametry z OPZ.
9.1.4. Certyfikat jakości musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.5.1 Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
8.5.2 Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; – załącznik nr 6 do SWZ.
8.5.3 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – w zakresie zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
9.1.1. Deklaracje zgodności dla przedmiotu zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) - potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE lub dokument równoważny.
9.1.3. Specyfikacja techniczna urządzeń (np. karta katalogowa producenta urządzenia) potwierdzająca oferowane parametry z OPZ.
9.1.4. Certyfikat jakości musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje jednokrotne wezwanie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych gdy nie zostaną złożone, zostaną złożone nieprawidłowe lub zawierające błędy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani - zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zgodnie
z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych istotna zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej podanym zakresie:
a. w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia brutto, która będzie wynikać ze zmiany
w prawie właściwym dla podatku od towarów i usług VAT - w razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu niniejszej umowy, strony obowiązywać będzie nowa stawka podatku z datą wprowadzenia jej w życie przepisami, a zmiana kwoty brutto wartości umowy z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany umowy;
b. w części dotyczącej danych podmiotowych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu
i nazwy podmiotu wykonującego przedmiotową dostawę) w związku z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej działalności lub wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy w formie sukcesji uniwersalnej;
c. w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia, która będzie wynikać z wprowadzenia przez Wykonawcę nowych, niższych w stosunku do obowiązujących w umowie, cen za przedmiot zamówienia;
d. zmiana nazwy własnej, numeru katalogowego i sposobu konfekcjonowania przedmiotu zamówienia – zmiana ta może być związana z ulepszeniem składu jakościowego lub podyktowana zmianą procesu technologicznego produkcji, pod warunkiem, ze zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego testu, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w SWZ;
e. zmiana terminów ważności - zmiana ta może być związana z koniecznością przyspieszenia dostawy, trudności produkcyjnych, trudności ze zwalnianiem serii i nie będzie miała wpływu na stopień wykorzystania wyrobu;
f. zmiana warunków i terminów poszczególnych dostaw (liczba, miejsce dostawy, opakowanie zewnętrzne) - zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności transportowych, celnych, opóźnień związanych ze zwalnianiem serii, jak również trudności w dystrybucji i magazynowaniu wyrobu;
g. zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostanie zamówiona przez Zamawiającego całkowita ilość przedmiotu zamówienia, określona w umowie, dopuszcza się przedłużenie okresu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
h. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu zamówienia;
i. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siła wyższą”), grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
j. zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rckik-radom.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.