eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Świadczenie usług ochrony w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 33

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-201

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@psychiatria.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://psychiatria.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6971d253-0500-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024993/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona Oddział IX

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik [w zakładce dotyczącej postępowania do wyszukania po znaku sprawy (numerze referencyjnym)] i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z
Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek pytań technicznych związanych z działaniem Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta pod numerem tel. (22) 101-02-02, cwk@platformazakupowa.pl. Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej znajduje się w Rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, zwanym dalej Administratorem, jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym Wykonawca ma prawo się kontaktować w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@psychiatria.com lub telefonicznie
32 43-28-171;
3) dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania w trybie podstawowym na podstawie ustawy Pzp oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4) obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w rozdziale 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZp.380.3.22.2023.DIb.212.P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w trybie 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu (jedna osoba na zmianie). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany, Projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz w punkcie 4.4 SWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zamówienia .

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do świadczenia usług ochrony mienia i
osób, to jest Wykonawca posiada aktualną Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności
zawodowej.
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , tj. osobami, które będą wykonywać zamówienie na posterunku stałym 1- stanowiskowym, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. 2021 poz. 1995)
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi ochrony fizycznej obiektów o zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia. Przez zadanie o porównywalnym zakresie rozumie się usługę ochrony fizycznej obiektów o wartości rocznej umowy min. 200 000 złotych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Aktualna Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
2. zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykaz usług - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (Załącznik nr 6 do SWZ)
b) Wykaz osób - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie , o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 455 Ustawy PZP oraz postanowień Projektu umowy (Załącznika nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę zainteresowanego złożeniem
oferty w postępowaniu jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wizja
lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 12.06.2023 r. Zbiórka odbędzie się w SP ZOZ Państwowym
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (siedzibie Zamawiającego) - ul. Gliwicka 33, 44-
201 Rybnik, w Budynku Działu Infrastruktury (I piętro) o godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy
powinni w wyznaczonym miejscu i czasie czekać na pracownika/ów Zamawiającego. Zamawiający
informuje, że wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty. Oferty Wykonawców, którzy nie
odbędą wizji lokalnej, nie będą odrzucane zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Udział w wizji
jest nieobowiązkowy, ponieważ informacje w zakresie infrastruktury Zamawiającego zostały podane w
załącznikach do SWZ. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi
na pytania. Wykonawcy formułują pytania w trybie przewidzianym w treści SWZ (pkt 11.9 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.