eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świebodzin › Budowa podwójnej kancelarii leśnictwa Lubrza i Staropole wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 155/1, 155/5, 576/1, obręb 0003 LubrzaOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa podwójnej kancelarii leśnictwa Lubrza i Staropole wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 155/1, 155/5, 576/1, obręb 0003 Lubrza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Świebodzin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970040209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 683822001

1.5.8.) Numer faksu: +48 683823926

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swiebodzin.zielonagora.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa podwójnej kancelarii leśnictwa Lubrza i Staropole wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 155/1, 155/5, 576/1, obręb 0003 Lubrza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd155a80-f3a7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118056/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa podwójnej kancelarii wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla leśnictw Lubrza i Staropole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd155a80-f3a7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,oraz poczty elektronicznej:
swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu e-zamówień.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu ”Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
5.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
6. Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 5 powyżej, sporządza się w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 5 powyżej, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania ofert – sposób złożenia oferty opisany jest w pkt 10.10. SWZ), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
b) Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Z uwagi na ograniczoną wartość pola, która nie może być dłuższa niż 4000 znaków Zamawiający informuje, że pozostałe informacje w odniesieniu do komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz w odniesieniu do złożenia oferty i w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Świebodzin z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3, 66-200 Świebodzin, tel. 68 382 20 01, 68 382 20 02, adres e-mail: swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@comp-net.pl.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. tj. przez okres 5 lat (symbol
Klasyfikacji JRWA 270) licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, która przechowywana jest przez okres 10 lat (symbol klasyfikacji JRWA 271) licząc od momentu jej wygaśnięcia tj. zrealizowania zobowiązań wzajemnych z niej wynikających.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe oraz firmom zapewniającym niszczenie i brakowanie dokumentów itp.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola, która nie może być dłuższa niż 4000 znaków Zamawiający informuje, że pozostałe informacje
w zakresie RODO zawarte są w pkt od 21.11. do 21.15. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAZ.270.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 608621,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku administracyjnego - podwójnej kancelarii leśnictwa Lubrza i Staropole wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 155/1, 155/5, 576/1 obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza, na budowę której Starostwo Powiatowe w Świebodzinie wydało decyzję nr 340/2022, pozwolenie na budowę, zn. spr.: BOŚ.6740.3.49A.2022.JG z dnia 28.09.2022r.
Przedmiotowy budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach stromy dwuspadowy o nachyleniu połaci 40° kryty dachówką ceramiczną zakładkową. Ławy fundamentowe wylewane, żelbetowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych ocieplone styropianem. Strop wewnętrzny podwieszany do dolnego pasa wiązarów drewnianych kratowych ocieplony wełną mineralną.
Budynek wyposażony w instalację wodnociągową i kanalizacyjną, elektryczną zewnętrzną i wewnętrzną (gniazd wtyczkowych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego – ewakuacyjnego, niskoprądową), odgromową, teleinformatyczną, gazową, centralnego ogrzewania, sygnalizację antywłamaniową.
Do przygotowania C.W.U. i ogrzewania budynku będzie wykorzystywany dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy. Ciepło będzie rozprowadzane za pomocą zespołu ogrzewania podłogowego.
W budynku znajdować się będą następujące pomieszczenia: wiatrołap/hol, WC, kotłownia, magazyn 1, magazyn 2, biuro 1, biuro 2, kuchnia, umywalnia, szatnia, o łącznej powierzchni użytkowej 66,90 m2. Powierzchnia zabudowy: 85,60 m2. Kubatura: 453,00 m3.
W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano miejsca postojowe, w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, miejsce na gromadzenie odpadów (śmietniki), utwardzone dojście do budynku oraz ogrodzenie terenu. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku kancelarii należy wykonać:
1) wewnętrzną linię zasilającą z projektowanego złącza kontrolno-pomiarowego, zlokalizowanego na przedmiotowej działce,
2) przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej do układu wodomierzowego w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na przedmiotowej działce,
3) przyłącze kanalizacyjne poprzez studzienkę inspekcyjną do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej,
4) podłączenie do sieci gazowej za pomocą zewnętrznej instalacji gazowej doprowadzonej do istniejącej szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej.
2. Obiekt, którego wykonanie obejmuje niniejsze zadanie należy do XVI kategorii obiektów budowlanych.
3. Dojazd do miejsca prowadzenia robót budowlanych istniejącym zjazdem z drogi publicznej powiatowej działki nr ew. 576/1 poprzez działkę nr ewid. 155/5.
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z:
a) Decyzją Zarządu Powiatu Świebodzińskiego DG.6853.3.141.2022.JCH z dnia 28.09.2022 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1242F dz. nr 576/1 w m. Lubrza,
b) Uzgodnieniem przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 576/1 w m. Lubrza, gmina Lubrza z dnia 27.09.2022r.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. zakres prac oraz technologię wykonania robót zawierają: Projekt budowlany (załącznik nr 12 do SWZ), Projekt techniczny (załącznik nr 13 do SWZ), Projekt wykonawczy (załącznik nr 14 do SWZ), Przedmiar robót (załącznik nr 15 do SWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branża budowlana (załącznik nr 16 do SWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branża drogowa (załącznik nr 17 do SWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branża elektryczna (załącznik nr 18 do SWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branża sanitarna (załącznik nr 19 do SWZ), Decyzja Zarządu Powiatu Świebodzińskiego DG.6853.3.141.2022.JCH z dnia 28.09.2022 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1242F dz. nr 576/1 w m. Lubrza (załącznik nr 20 do SWZ) oraz Uzgodnienie przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 576/1 w m. Lubrza, gmina Lubrza z dnia 27.09.2022r. (załącznik nr 21 do SWZ).
6. Prace należy wykonać zgodnie z:1)Projektem budowlanym, 2)Projektem technicznym,3) Projektem wykonawczym,4)Przedmiarem robót,5) Specyfikacją Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych - branża budowlana,6)Specyfikacją Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych – branża drogowa,7)Specyfikacją Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych – branża elektryczna,8)Specyfikacją Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych – branża sanitarna,9)Decyzją Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z DG.6853.3.141.2022.JCH z dnia 28.09.2022 r. o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej nr 1242F dz. nr 576/1 w m. Lubrza oraz uzgodnieniem przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego w dz. 576/1 w m. Lubrza, gmina Lubrza z dnia 27.09.2022r.,oraz SWZ, a także zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami.
7. Wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:
1) Prace przygotowawcze,
2) Obsługę geodezyjną (geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, a po wykonaniu robót budowlanych geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, oraz obsługa geodezyjna wynikająca z dokumentacji projektowej i technicznej zadania),
3) Organizacja terenu budowy, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru,
4) Budowę parterowego budynku w technologii tradycyjnej,
5) Wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej w tym miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu.
Do projektowanego budynku kancelarii będzie wykonane przyłącze energetyczne przez ENEA Operator Sp. z o.o. W przypadku nie wykonania przyłącza energetycznego i przyłączenia obiektu kancelarii do sieci energetycznej przez ENEA Operator Sp. z o.o. do czasu odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich prób i rozruchu instalacji elektrycznej będącej po stronie Zamawiającego, a wykonanej przez Wykonawcę za pomocą agregatu prądotwórczego. Ewentualna konieczność użycia agregatu prądotwórcze i koszty związane z jego wykorzystaniem obciążają Wykonawcę.
II. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
3) Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
4) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy i usługi spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt 3.4 ppkt. 5)-23) SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112500-0 - Usuwanie gleby

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium nr 1 - Cena - 60 %
2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia) – 40 %
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” Oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
WC = Cmin /Cob x 100pkt x 60 %
gdzie:
WC – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych
Cob - cena brutto oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Nadanie punktów w kryterium nr 1, zostanie dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2) W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia)” Oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia) na 60 miesięcy.
Wykonawca, który przyjmie na siebie zobowiązanie do wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia), ponad ustalony przez Zamawiającego okres 60 miesięcy, o dodatkowe 12 miesięcy, otrzyma 40 punktów.
Zamawiający oceni kryterium nr 2 na podstawie oświadczenia Wykonawcy o długości okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia) zawartego w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia), ponad ustalony przez Zamawiającego okres 60 miesięcy, o dodatkowe 12 miesięcy, Zamawiający uzna, że kryterium nie zostało spełnione, a Oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert.
Zadeklarowany przez Wykonawcę w Ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia) zostanie – w przypadku wyboru jego oferty – uwzględniony w umowie.
3)Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Z uwagi na ograniczoną wartość pola, które nie może być dłuższe niż 4000 znaków, Zamawiający informuje, że pozostałe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarte są w pkt. 16.5. - 16.11. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie formułuje warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy zł 00/100).
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, o kubaturze co najmniej 230,00 m3.
Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonywanie prac na podstawie jednej umowy.
Przez budowę Zamawiający rozumie wykonanie od podstaw nowego budynku w określonym miejscu, a także rozbudowę lub przebudowę istniejącego budynku.
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień i funkcji.
Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z późn. zm.).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 9 SWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1 powyżej powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4 lit a) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 i 4 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1., 6.3., 6.6. SWZ względem Wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ.
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (w zakresie wskazanym w SWZ)-(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art.
274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały opisane w
SEKCJI IX.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 lit. a) powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert. W przypadku inwestycji rozpoczętych przed wskazanym okresem ale zakończonych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat decyduje data zakończenia inwestycji.
c) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem art. 101 ust. 5 i 6 PZP. Ewentualne przedmiotowe środki dowodowe składane w związku z art. 101 ust. 5 lub 6 PZP Wykonawca składa wraz z ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 PZP.
3. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą, powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SEKCJI V 5.8) pkt. 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 PZP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2D i 2C do SWZ.
3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stanowiące załącznik nr 11 do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej w pkt. 2) i 3) stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SEKCJI V.5.6) pkt 2 lit a), c- d) oraz SEKCJI IX pkt III lit e) - f) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w SEKCJI V.5.6) pkt 2 lit a), c- d) oraz SEKCJI IX pkt III lit e) - f) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
2. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów
selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
UZUPEŁNIENIE W SEKCJI IX.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 58203000451110000000286860 (Nr Swiftowy Banku PPABPLPKXXX IBAN: PL58203000451110000000286860) z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Budowę podwójnej kancelarii Lubrza i Staropole.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) - 4) powyżej należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na całość zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 PZP.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści wadium wnoszonego w formach określonych w pkt 2 ppkt 2-4) powyżej, powinni zostać ujęci wszyscy członkowie konsorcjum albo powinno z niej jednoznacznie wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych członków konsorcjum, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ) oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 11 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w SEKCJI V 5.6.) pkt2 lit. a)-d) oraz Sekcja IX pkt III lit. e)-f), obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) dokumenty, o których mowa w Sekcji V 5.7.) pkt 2 lit. b) oraz d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, natomiast dokumenty, o których mowa w SEKCJI V 5.7.) pkt 2 lit. a) oraz c) składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, do którego
wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z
uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola, które nie może być dłuższe niż 4000 znaków, Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w § 18 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy,dostępnej w e-zamówieniach.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, Zamawiający informuje, że pełna nazwa zamówienia brzmi:"Budowa podwójnej kancelarii leśnictwa Lubrza i Staropole wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 155/1, 155/5, 576/1, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801-_2 Lubrza".
II. WYJAŚNIENIE DO SEKCJI IV 4.2.10.) OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA ALBO UMOWY RAMOWEJ: Wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu przez Zamawiającego okres realizacji zamówienia "190 dni" oznacza termin realizacji zamówienia do 190 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym roboty budowlane muszą zostać zrealizowane w okresie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, a w terminie do 40 dni od dnia zakończenia realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego i przekazać mu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
III. UZUPEŁNIENIE SEKCJI V 5.6.) e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),(f) art. 109 ust. 1 pkt 8) i 10) PZP
- (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
IV. UZUPEŁNIENIE DO SEKCJI V.5.11.): Z uwagi na ograniczoną wartość pola, Zamawiający wskazuje, że:
a) informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w pkt 9.5. - 9.7. SWZ;
b) informacje dotyczące Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej znajdują się w pkt 9.11. SWZ;
c) pozostałe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, oraz sposobu ich przekazania oraz sporządzenia Zamawiającemu znajdują się w pkt 9.12. - 9.23. SWZ.
V. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ, został określony przez Zamawiającego w pkt 13.4. SWZ.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola, które nie może być dłuższe niż 4000 znaków, Zamawiający wskazuje jedynie odniesienie do ww. punktu SWZ, celem poinformowania Wykonawców.
VI. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U. z 2022r. poz.835–„Specustawa”) ((w zakresie określonym w SWZ).
VII. Szczegółowe informacje w zakresie niniejszego zamówienia znajdują się w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.