eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mała Wieś › Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznegoOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁA WIEŚ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Mała Wieś

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-460

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@malawies.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://malawies.bip.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49260983-046d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062485/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/malawies

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malawies
Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z
Wykonawcami zostały zawarte w SWZ w:
1. Rozdziale 13 Składanie i otwarcie ofert
2. Rozdziale 20 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/malawies
2. Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowieniapubliczne@malawies.pl
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami zostały zawarte w SWZ w:
- Rozdziale 13 Składanie i otwarcie ofert
- Rozdziale 20 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale 1 ust. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale 1 ust. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego”
2. Źródła dofinansowania:
2.1. Przedmiot zamówienia objęty został jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.
2.2. Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest niniejszej SWZ, a w szczególności w Załączniku nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” oraz projektowanych postanowieniach umowy tj. Załączniku nr 10 „Wzór umowy”.
4. Zamawiający wskazuje, że w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” zostały wskazane minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
6. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca winien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia zwracając uwagę na to, czy zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązującymi normami technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej (rozumianą, jako szeroko pojęty profesjonalizm, posiadany zasób doświadczenia i wiedzy z zakresu budownictwa), etyką zawodową, zachowując należytą staranność i osiągając wysoką jakość techniczną i estetyczną, jaka jest wymagana przy realizacji całości projektu umowy jak również realizacji poszczególnych czynności wynikających z projektu umowy, w terminie i na zasadach określonych w projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na zakupie i montażu co najmniej 25 lamp solarnych. Wykonawca winien jest wykazać, że ww. zamówienie zostało wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 1.5 Rozdziału 7 SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że oferowany sprzęt spełnia wymagania szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
2.1. Wypełniony Załącznik nr 1A do SWZ
2.1.1. Dokument należy wypełnić poprzez złożenie oświadczenia spełnia / nie spełnia lub wpisania danych technicznych lub innych wymaganych informacji.
2.2. Opisy, karty katalogowe, dokumentację techniczną itp. proponowanego przez Wykonawcę autobusu. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnienie opisanych w SWZ (w tym w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia) minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia.
3. Z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania.
4. Ocena spełnienia warunku określonego w ust. 1 niniejszego rozdziału zostanie dokonana na podstawie analizy treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.
5. Forma złożonych przedmiotowych środków dowodowych musi być zgodna z zapisami Rozdziału 10 ust. 13 SWZ.
6. Dokumenty składa się w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie go do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ustawy Pzp.
8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 3 SWZ lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie go do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Wypełniony Formularz ofertowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca może wykorzystać wzór (druk) przygotowany przez Zamawiającego, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca może również sporządzić formularz ofertowy według innego wzorca, w takim przypadku winien obejmować dane wymagane dla formularza oferty określone w SWZ i załącznikach. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniom.
2. Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Zobowiązanie winno być podpisane zgodnie z ust. 6 Rozdziału 9 SWZ.
3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę lub inne dokumenty składane z ofertą, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z ust. 13 pkt. 13.5 Rozdziału 10 SWZ.
3.1. pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3.2. w przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z ust. 13 pkt. 13.5 Rozdział 10 SWZ.
4.1. pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4.2. w przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.
5. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczą.
6. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SWZ.
7. Oświadczenia odpowiednio do zapisów ust. 1 pkt 1.1. Rozdziału 10 SWZ.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium odpowiednio do zapisów Rozdziału 11 SWZ.
9. Wykaz zastosowanych rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy).
10. Przedmiotowe środki dowodowe odpowiednio do zapisów Rozdziału 3 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Mała Wieś
Nr rachunku: 11 9011 0005 0005 6573 2000 0300
Tytuł przelewu: Wadium – RGK.271.16.2023
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.2- 2.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi być wniesione w sposób i w formie umożliwiającej skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji wystąpienia przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium.
6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który musi rozpoczynać się najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert oraz nie może być krótszy dzień upływu terminu związania ofertą.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Zamawiający zwróci wadium w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności lub złożenia przez wykonawcę wniosku, o których mowa odpowiednio w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 58 ustawy PZP:
2.1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2.2. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
2.3. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać, jakiego postępowania dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności, jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
2.4. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 10 do SWZ - wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/malawies

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.
Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła finansowanie, nie zostały mu przyznane.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.