eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siekierczyn › Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy SiekierczynOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Siekierczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siekierczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siekierczyn 271

1.5.2.) Miejscowość: Siekierczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-818

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757221778

1.5.8.) Numer faksu: 756666150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@siekierczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siekierczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Siekierczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a22cc0d-0466-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006079/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Siekierczyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

siekierczyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: siekierczyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6) Wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakup owej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader l ub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB txt, rtf, pdf
,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
g) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwe m Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wyko nawcy, temat i treść/przedmiot
pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie
wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Zamawia jący udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania owyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert fert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
h) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej Platformy Zakupowej..
i) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany zaszyfrowany –– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrodopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.waniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
j) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Siekierczyn – e-mail: ug@siekierczyn.pl, tel. 75 722 17 78.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.) w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr. ZP.271.9.2023
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności: podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie podpisanych umów, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia PZP czy organy państwowe upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustaw y z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym przewidzianym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają ze wspomnianej wyżej ustawy.
7) Wobec Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, dane także nie będą profilowane.
8) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, z e:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o kto rych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroko w skazujących i
czyno w zabronionych) w celu umoz liwienia korzystania ze s rodko w ochrony prawnej, o kto rych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączniko w do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o kto
rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub s wiatopoglądowe, przynalez nos c do związko w zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualnos ci lub
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamo wienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, kto rej dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o kto rym
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane
są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o kto rych
mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do pan stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający
moz e z ądac od osoby występującej z z ądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakon czonego postępowania o udzielenie zamo wienia.
- Skorzystanie przez osobę, kto rej dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o kto rym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie moz e naruszac integralnos ci protokołu postępowania oraz jego załączniko
w.
- W postępowaniu o udzielenie zamo wienia zgłoszenie z ądania ograniczenia przetwarzania, o kto rym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakon czenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie z ądania dotyczącego prawa, o kto rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakon czenia
postępowania o udzielenie zamo wienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba z e zachodzą przesłanki, o kto rych mowa
w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
j) dane nie będą przekazywane do Pan stw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
k) Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie będzie wiązało się z brakiem moz liwos ci wzięcia udziału w
Postępowaniu. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym
w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej oraz od właścicieli nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno wyp oczynkowe w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn
i ich transport do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (IPOK) w Lubaniu,
ul. Bazaltowa 1.
2. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów K omunalnych w Siekierczynie i ich transport do IPOK w Lubaniu.
3. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych (budynki mieszkalne jednorodzinne,
budynki wielolokalowe) oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub
innej nieruchomości wy korzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz utrzymanie tych
pojemników w należytym stanie sanitarno technicznym.
4. Wyposażenie wskazanych nieruchomości zamieszkałych (budy nki mieszkalne jednorodzinne,
budynki wielolokalowe) oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe w
pojemniki/stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego z bierania odpadów
komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło oraz w pojemniki na bioodpady oraz utrzymania tych pojemników
w należytym stanie sanitarno technicznym.
5. Wyposażenie dwóch nieruchomości w zabu dowie wielorodzinnej (Zaręba, ul. Parkowa
nr 3 i 5) w jeden zbiorczy zestaw 3 pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania
papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowaniowych wielomateriałowych, szkła oraz
utrzymanie tego zestawu w należytym stani e sanitarno technicznym.
6. Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siekierczynie oraz
innych wskazanych miejsc w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w urządzenia do selektywnego zbierania wskazanych odpadów komunalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie ki
erował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
Cena - 60%
Termin wywozu odpadów z Punktu
Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 40%
Szczegółowy opis został opisany w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wywozu odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału
w postępowaniu dotyczący/ e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów z awodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania
(np. KRS, CEiDG). Zamawiający będzie mógł zweryfikować warunek za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szcz ególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnyc h przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonej przez Wójta Gminy Siekierczyn,
o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.).
Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie prowadzonego przez siebie rejestru
na dzień otwarcia ofert.
b) Ważne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych wydane przez
właściwy organ, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).
Zamawiający będzie mógł zweryfikować warunek za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępny ch baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
11
Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ube
Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do zpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wysokości realizowanego zadania wysokości realizowanego zadania –– do przedłożenia najpóźniej do dnia podpisania umowy i na do przedłożenia najpóźniej do dnia podpisania umowy i na okres nie krótszy niż na czas trwania umowy (zgodnie z okres nie krótszy niż na czas trwania umowy (zgodnie z §§ 6 wzoru umowy stanowiącej 6 wzoru umowy stanowiącej załącznik numer 8 do SWZ)załącznik numer 8 do SWZ)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyprowadzenia działalności jest krótszy-- w tym okresie, wykonał lub wykonujew tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób ciągłw sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy usługę/usługi odpowiadające usłudze y przez okres minimum 12 miesięcy usługę/usługi odpowiadające usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. odbierania i transportu odpadów komunalnych do stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. odbierania i transportu odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania o łącznej masie minimum 1500,00 Mg/rok, a jeżeli okres miejsca ich zagospodarowania o łącznej masie minimum 1500,00 Mg/rok, a jeżeli okres prowadzenia działprowadzenia działalności jest krótszy alności jest krótszy –– w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawca może dołączyć dowody i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawca może dołączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
b) DDysponuje następującysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:ym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2). Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8
SWZ zał. nr 5, 5a do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
3). Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
4). Oświadczenie składają
odrębnie
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubie
gających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b
) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza
brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakr esie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
c) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia podwykonawcy
5) Samooczyszczenie
w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.
109 ust. 1 pkt 2 10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zob
owiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim niepr awidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
15
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami postępowaniu, w szczególności: zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, zreorganizował personel, odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, zreorganizował personel, wdrożył system sprawozdawczości i wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, utworzył struktury audytu wewnętrznego do kontroli, utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulanieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.cji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ – zał. nr 5, 5a do SWZ, Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 9 do SWZ) , Formularz ofertowy (załącznik 2 do SWZ) , Zobowiązanie podmiotu trzeciego (zał. nr 10 do SWZ) , Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 3, 4 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO oraz załącznik numer 11 – przynależność do grupy kapitałowej. wykaz usług zał. nr 6 do SWZ, wykaz narzędzi, wyposażenia ..- zał. nr 7.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowieniapełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy,
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 9 do SWZ)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego – (zał. nr 10 do SWZ)
Wykaz rozwiązań równoważnych
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr
9 do SWZ
-
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród któryc h tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
-
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
16
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencireprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie e rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami w umowie stanowiący załącznik numer 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: siekierczyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.