eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasienica › Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie JasienicaOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jasienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasienica 159

1.5.2.) Miejscowość: Jasienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-385

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334726200

1.5.8.) Numer faksu: 334726262

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jasienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jasienica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2279df3c-0050-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025128/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jasienica.logintrade.net/zapytania_email,130242,6e972e892315433919a986233c5c8e6f.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jasienica.logintrade.net/zapytania_email,130242,6e972e892315433919a986233c5c8e6f.html lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@jasienica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://jasienica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://jasienica.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://jasienica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty wraz z załącznikami, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Pozostałe postanowienia zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Jasienica, z siedzibą w Urzędzie Gminy Jasienica, Jasienica 159, 43-385 Jasienica;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
• pod adresem poczty elektronicznej:barbara.taton@jasienica.pl
• pisemnie na adres siedziby Administratora;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica nr ZP.271.34.2023;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• firma PZP24.pl Sp. z o.o. oraz Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57D. lok. B/J, z którą administrator zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• podmiot uprawniony do obsługi doręczeń (Poczta Polska S.A.);
• podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Gminy Jasienica systemów informatycznych;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica. Inwestycja współfinansowana jest w ramach naboru dla gmin górskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.1. Zakres robót objętych zamówieniem:
zamówienie polegać będzie na rozbudowie drogi publicznej na odcinku ok. 1,5 km poprzez dostosowanie konstrukcji jezdni do projektowego natężenia ruchu KR 3 wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni tj.:
a) poszerzenie jezdni do szerokości podstawowej 5,50 m wraz z poszerzeniami na łuku,
b) wykonanie jednostronnego pobocza utwardzonego o szerokości 0,75m,
c) przebudowa ciągu pieszego z dostosowaniem chodnika do szerokości 2,00m (bez krawężników i obrzeży),
d) wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległej zabudowy,
e) przebudowę dwóch istniejących przepustów drogowych w ciągu przedmiotowej drogi,
f) przebudowę i budowę odwodnienia przebudowywanej drogi oraz przyległego terenu w postaci kanalizacji deszczowej,
g) przebudowę urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym, kolidujących z projektowaną przebudową, w tym.:
- przebudowę sieci nN - Własność TAURON Dystrybucja:
- przebudowę słupa nN wraz z demontażem istn. słupa – szt. 2,
- budowę linii kablowej nN o długości trasy 27m,
- przebudowę sieci nN oświetlenia ulicznego - Własność TAURON Nowe Technologie,
- przełożenie opraw oświetlenia ulicznego na projektowane słupy – szt. 2,
h) przebudowę sieci telekomunikacyjnej w tym kabli linii napowietrznej, przyłączy abonenckich, kabli ziemnych, własność operatorów telekomunikacyjnych w tym Orange Polska S.A.,
i) przebudowę ogrodzeń kolidujących z inwestycją (ok. 85mb),
j) wykonanie zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych w postaci barier drogowych oraz barieroporęczy.
1.2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki do SWZ
- kosztorys ofertowy oraz tabela elementów scalonych (załącznik nr 1a do SWZ), który należy złożyć wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ
- STWIORB, dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiar robót - załącznik nr 5 do SWZ
- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3 do niniejszej SWZ
1.3. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia, która polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, z potwierdzeniem, że ta robota została wykonana należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Pojęcia budowa, przebudowa, rozbudowa należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). Pojęcie droga należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn.zm.)
Uwaga nr 2:
 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
 Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać roboty budowlane, w których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
 Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
 W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
3.4.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
1) osobę pełniącą funkcję kierownika budowy oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiednim do planowanej inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będącego w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót;
2) osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiednim do planowanej inwestycji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3) osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiednim do planowanej inwestycji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1.:
wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (przez inny dokument należy rozumieć dokument, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 21.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga nr 3:
W przypadku jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.:
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz
z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających,
że zaproponowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
3.1. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy oraz tabelę elementów scalonych (stanowiący załącznik nr 1a), który należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej; Zamawiający zaleca wypełnienie kosztorysu ofertowego dołączonego do SWZ według kolejności pozycji wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym (w wersji edytowalnej)
3.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty - stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
3.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
3.6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („ (…), z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3.7. Przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy) – zgodnie z zapisami ust. 1.5. Rozdziału III niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.2. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://jasienica.logintrade.net/zapytania_email,130242,6e972e892315433919a986233c5c8e6f.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej:
https://jasienica.logintrade.net/zapytania_email,130242,6e972e892315433919a986233c5c8e6f.html nie później niż do dnia 21.06.2023 r. do godziny 10:00,00

2. 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia);
2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy
2.3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych/fakultatywnych podstaw (przesłanek) wykluczenia.

3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Oferta częściowa stanowić będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia i zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, a przede wszystkim nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, w sytuacji gdyby roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wykonywałoby kilku wykonawców na podstawie odrębnych umów. Należy wskazać, że podział zamówienia o takim zakresie na mniejsze części nie ogranicza konkurencyjności (dostęp do zamówienia MŚP), gdyż poszczególne etapy podzielonego zamówienia może wykonywać ten sam krąg wykonawców jak do zamówienia realizowanego w całości niepodzielonego. Brak podziału na części nie powoduje więc zagrożenia ograniczeniem konkurencji, gdyż na rynku funkcjonuje bardzo wielu wykonawców zainteresowanych kontraktami o takim zakresie, którzy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku kiedy poszczególne części zamówienia będą wyceniane (indywidualnie fragment) przez ten sam krąg wykonawców co całość zamówienia, wówczas wycena mniejszej części może się okazać droższa niż wycena robót w ramach całej inwestycji. Taka sytuacja naraziłaby Zamawiającego na większe koszty inwestycji, czyli zamówienie okazałoby się droższe, a podział nieopłacalny. Dodatkowo taki stan rzeczy mógłby spowodować potrzebę podjęcia dodatkowych czynności przez Zamawiającego celem skoordynowania działań różnych wykonawców np. różne terminy: przekazania, odbiorów, uzyskania pozwolenia na użytkowanie itp. Brak kompleksowej realizacji zamówienia, mógłby zagrozić zatem właściwemu jej wykonaniu oraz utraceniu pozyskanej dotacji. Z kolei brak jednej gwarancji dla całej inwestycji może nie zagwarantować wyegzekwowania odpowiedzialności dla całej inwestycji, gdyż każdy wykonawca dla swojej części udzieliłby odrębnie gwarancji jakości.

4. Zamówienie należy wykonać w terminie: do 380 dni od dnia zawarcia umowy.
Do terminu realizacji umowy o roboty budowlane (tj. 380 dni) nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Zamawiający nie wprowadza zakazu kontynuowania robót w okresach zimowych. Roboty prowadzone w okresach zimowych nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, czy niezgodności z technologią czy warunkami określonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki atmosferyczne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.