eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobienie-Jeziory › Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sobienie-JezioryOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobienie-Jeziory

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garwolińska 16

1.5.2.) Miejscowość: Sobienie-Jeziory

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-443

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasj@gminasj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobieniejeziory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72768a2f-0450-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018860/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72768a2f-0450-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/,
lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
lub poczty elektronicznej jkwiatkowska@gminasj.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Portalu e-
Zamówienia który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej jkwiatkowska@gminasj.pl (z wyłączeniem składania ofert).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e- Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021r. poz.1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Pozostałe informacje w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): związku z zapisami art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Sobienie Jeziory reprezentujący Gminę Sobienie Jeziory , z
siedzibą: ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory, tel. 256858090; e-mail: gminasj@gminasj.pl
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa
Mikulskiego który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem
email: iod-km@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych przetwarza w ściśle określonym, minimalnym zakresie, tj. imię, nazwisko, nr
telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
• wykonania umowy a w szczególności do bieżących kontaktów związanych z wykonaniem i odbiorem usługi w związku z zawarciem
Umowy z dnia …………………………… r. między Administratorem
a ……………………………………………………… (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, oraz po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu z uwagi na
możliwość skorzystania przez strony tej Umowy z przysługujących im praw wynikających z Umowy, a także ze względu na
ewentualne dochodzenie roszczeń – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń obu stron Umowy.
6. Administrator danych uzyskał Państwa dane od Wykonawcy Umowy.
7. Administrator może przekazać/powierzyć dane Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia
danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz
Administratora.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, prawo do: dostępu do danych osobowych jej/jego
dotyczących oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub
drogą elektroniczną pisząc na adres: Inspektora Ochrony Danych iod-km@tbdsiedlce.pl
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Sobienie-Jeziory, polegające na codziennym dowożeniu ok. 350 uczniów w dni nauki szkolnej, z poszczególnych miejscowości do placówek oświatowych podległych Gminie Sobienie-Jeziory:
• Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 14, 08-443 Sobienie-Jeziory
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach, Warszawice 13, 08-443 Sobienie-Jeziory,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie, Siedzów 30A, 08-443 Sobienie-Jeziory
a także odwożeniu uczniów po zajęciach szkolnych, przez okres:
od 4 września 2023 roku do dnia 28 czerwca 2024 r.
2. Usługa nie będzie świadczona w sytuacji zamknięcia placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory z powodów epidemiologicznych bądź innych powodów, w wyniku których zajęcia dydaktyczne i wychowawcze będą odbywały się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
3. Przewóz uczniów na zajęcia szkolne i po ich zakończeniu odbywać się będzie w godzinach uzgodnionych z dyrektorami szkół.
4. Zamawiający ustala dwie następujące trasy dowożenia:
Trasa I :
Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów - Sobienie Szlacheckie – Sobienie-Jeziory,
Sobienie-Jeziory – Nowy Zambrzyków – Sobienie-Jeziory,
Sobienie-Jeziory – Siedzów – Piwonin – Sobienie- Jeziory,
Sobienie-Jeziory – Stary Zambrzyków szkoła,
Sobienie-Jeziory – Sobienie Szlacheckie – Sobienie-Jeziory,
Sobienie-Jeziory – Sobienie Szlacheckie – Sobienie-Jeziory – Stary Zambrzyków szkoła,
Stary Zambrzyków szkoła – Sobienie-Jeziory,
Sobienie-Jeziory – Zuzanów – Nowy Zambrzyków – Sobienie-Jeziory
Sobienie-Jeziory – Przydawki – Stary Zambrzyków szkoła,
Stary Zambrzyków szkoła – Sobienie-Jeziory,
długość trasy średnio około 150 km dziennie,
Trasa II :
Sobienie Jeziory – Dziecinów – Sobienie Biskupie (Kozaki) – Sobienie-Jeziory,
Sobienie-Jeziory – Sobienie Biskupie – Warszawice,
Warszawice – Warszówka – Warszawice,
Warszawice – Dziecinów – Warszawice,
Warszawice – Sobienie-Jeziory,
Warszawice – Warszówka – Sobienie Biskupie (Kozaki),
Sobienie Biskupie – Warszawice – Warszówka – Dziecinów – Sobienie Kiełczewskie,
długość trasy średnio około 120 km dziennie.
Trasa III :
Wysoczyn – Kurantówka – Siedzów szkoła
Siedzów szkoła – Siedzów wieś – Siedzów szkoła
Siedzów szkoła – Szymanowice Duże – Szymanowice Małe – Siedzów szkoła
Siedzów szkoła – Wysoczyn – Siedzów wieś – Siedzów szkoła
Siedzów szkoła – Szymanowice Duże – Szymanowice Małe – Siedzów szkoła
Siedzów szkoła – Wysoczyn – Siedzów wieś – Siedzów szkoła
Siedzów szkoła – Szymanowice Duże – Szymanowice Małe – Siedzów szkoła
Siedzów szkoła – Wysoczyn – Siedzów wieś – Siedzów szkoła
Siedzów szkoła – Szymanowice Duże – Szymanowice Małe
długość trasy średnio około 90 km dziennie.
W okresie realizacji zamówienia przewiduje się 191 dni roboczych oraz wykonanie tras o łącznej długości około 68 760 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena – 60%
Czas podstawienia autobusu zastępczego – 40%
- obliczenie punktów ze względu na kryterium „Cena” dla poszczególnych wykonawców nastąpi według wzoru:
C = Cmin / Cb x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów obliczona dla badanej oferty w kryterium „cena”
Cmin – cena w złotych najtańszej oferty, spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Cb – cena w złotych badanej oferty
- obliczenie punktów ze względu na kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego ” z czasem reakcji:
• do 20 minut włącznie otrzyma max 40 punktów,
• powyżej 20 minut do 60 minut włącznie, odpowiednio zgodnie ze wzorem:
A = Amin / Ab x 40 pkt
gdzie:
A – ilość punktów obliczona dla badanej oferty w kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego ”
Amin – najkrótszy zaoferowany czas podstawienia autobusu zastępczego
Ab – czas podstawienia autobusu zastępczego w ofercie badanej
2. Maksymalna ilość punktów, jaką wykonawca może zdobyć w kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego ” wynosi 40 pkt.
3. Czas podstawienia autobusu zastępczego musi zostać podany w ofercie w minutach i nie może być dłuższy niż 60 minut.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C+A
Gdzie Lp – liczba punktów
C – punkty przyznane w kryterium Cena
A – punkty przyznane w kryterium Czas podstawienia autobusu zastępczego
5. Uzyskana punktacja zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
6. W przypadku, gdy złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Dla porównywania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę brutto. Zamawiający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę sama ilość punktów Zamawiający dokona spośród tych ofert wyboru oferty z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (lub inny równoważny dokument np. licencję) zezwalający na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – załącznik własny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca na potwierdzenie tego warunku wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę w zakresie transportu uczniów, w sposób ciągły (tj. przez okres co najmniej jednego roku szkolnego) z podaniem daty i miejsca realizacji oraz potwierdzeniem należytego wykonania, załącznik nr 9 do SWZ
b) Wykonawca na potwierdzenie tego warunku wykaże, że posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnych jednostek podstawowego sprzętu niezbędnego do realizacji usługi tj.: min. 3 autokary lub autobusy zarejestrowane na co najmniej 39 miejsc siedzących, spełniające wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego wykazu środków transportowych załącznik nr 1 do SWZ.
c) Wykonawca na potwierdzenie tego warunku wykaże, że będzie dysponował co najmniej 3 osobami zatrudnionymi na stanowisku kierowcy, który posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdów min 2 lata oraz 3 pełnoletnimi osobami do opieki nad uczniami w czasie transportu.
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie kierowcami z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów wymaganych przez Zamawiającego, którzy będą realizować zamówienie wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego wykazu osób załącznik nr 10 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 i 5 do SWZ;
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;
b) Oświadczenie o aktualności złożonych dokumentów i oświadczeń – Załącznik nr 11 do SWZ
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – załącznik własny (Zamawiający nie będzie żądał w przypadku podania w ofercie niezbędnych danych do samodzielnej weryfikacji przez Zamawiającego nr KRS lub nr NIP Wykonawcy);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 i 5 do SWZ;
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (lub inny równoważny dokument np. licencję) zezwalający na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – załącznik własny
b) wykaz usług z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Do wykorzystania wzór wykazu usług (druk), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ
c) wykaz środków transportowych. Do wykorzystania wzór wykaz sprzętu (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
c) wykaz osób. Do wykorzystania wzór wykaz sprzętu (druk), stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:,
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu bądź warunków selekcji.
2) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX
ust. 8 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie
warunku,
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zmiany umowy, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
4) zmiany ilości kilometrów objętych usługą w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia się ilości dowożonych uczniów. W takim przypadku nie zmienia się cena jednostkowa za 1 km podana w ofercie,
5) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.
6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy.
4. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca skład ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.