eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Jasień, gmina Czarna DąbrówkaOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d23da7c0-c3e0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d23da7c0-c3e0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249468

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010424/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Jasień

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139194

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3669950,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Jasień, gmina Czarna Dąbrówka w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR, zwane dalej „zadaniem” lub „inwestycją”. Zadanie będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj.
2) Inwestycję zaplanowano w miejscowości Jasień gm. Czarna Dąbrówka, na działkach 2/11, 1/78 obręb 0008 Jasień. Działka stanowi własność Gminy Czarna Dąbrówka. Teren działek zabudowany jest budynkiem funkcjonującej szkoły wraz z infrastrukturą sportową.
3) Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na:
a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu), wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. Projektowany obiekt należy zaprojektować jako dostępny dla osób z niepełnosprawnością z uwzględnieniem niezbędnych warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2040)
b) wykonanie robót budowlanych (na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej), geodezyjne wytyczenie zakresu inwestycji, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, przeprowadzenia wszystkich prób i badań związanych z przedmiotem zamówienia oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej. W ramach zadania wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, zgód i stanowisk itp. Wszystkich instytucji (m.in. straż pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Urząd Dozoru Technicznego i inne wymagane). Wykonawca ma obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wyposażenia obiektu w wymagany w tym dokumencie osprzęt przeciwpożarowy (m.in. gaśnice, oznakowanie i inne).
c) Za zakończenie prac uznaje się dostarczenie zamawiającemu pozwolenia
na użytkowanie (bez uwag) wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie.
d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na który składają się Program Funkcjonalno- Użytkowy (zarwane dalej: PFU)
4) Teren budowy znajduje się w obrębie budynku funkcjonującej szkoły podstawowej, należy przewidzieć rozwiązania zabezpieczające teren budowy wraz z drogą dojazdową, przed dostępem osób trzecich.
5) Zakres prac budowlanych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
b) roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego, w kształcie prostokąta kryty dachem płaskim. Wykonanie min. 4 sale lekcyjne, kuchnię do podgrzewania i wydawania posiłków oraz jadalnię (stołówkę), kotłownię/ pomieszczenie techniczne, sanitariaty, pokój nauczycielski, bibliotekę, oraz komunikację. Roboty budowlane polegające na wykonaniu otworu w ścianie zewnętrznej umożliwiającego połączenie komunikacyjne z projektowaną rozbudowana częścią oraz zaadaptowanie pomieszczeń administracyjnych (sekretariat, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski) na komunikację do łącznika między budynkami, sekretariat oraz gabinet dyrektora.
c) parametry techniczne:
• Powierzchnia zabudowy ok. 581m2
• Powierzchnia użytkowa – 508,92 m2
• Ilość kondygnacji – 1
• Wysokość kondygnacji netto 3,0 m
Powyższe wskaźniki należy traktować jako orientacyjne, podlegające uszczegółowieniu na etapie opracowania projektu budowlanego. Zakłada się możliwe tolerancje do +/-10
d) zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniami (drogą, chodnikiem, parkingami)
e) wykonanie zewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznych, odgromowej oraz przebudowy występujących kolizji,
f) wykonanie instalacji wewnętrznych: wentylacji, grzewczych, wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznych, teletechnicznych,
g) wykonanie zieleni niskiej (trawniki),
h) wykonanie elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci
6) Wszystkie materiały wykończeniowe i wbudowane w budynek należy uzgodnić przed ich wbudowaniem z przedstawicielem Zamawiającego. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
7) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, SWZ.
8) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z zm.), ustawą z dnia 11 września 2019 r. ustawy PZP i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
9) W trakcie prac budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo wokół budynku ze względu na potencjalną obecność dzieci i innych osób na terenie funkcjonującej szkoły.
10) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie terenu objętego pracami do możliwości realizacji prac budowlanych i zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzenia robót.
11) Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszą umową bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dla pracowników własnych oraz pozostałych osób przebywających na terenie budowy.
12) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy ze szczególną starannością.
13) Wykonawca musi umożliwić dojazd i dojście do budynku funkcjonującej szkoły oraz boisk sportowych
14) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.
b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD
d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bez uwag wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie.
15) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b) nadzoru nad bhp,
c) ustalania i utrzymywania porządku,
d) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
e) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
16) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach wytworzonych przez Wykonawcę
17) W kalkulacji oferty należy uwzględnić sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
18) Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i wcześniej zaakceptowanych przez zamawiającego.
19) Jeżeli SWZ lub PFU wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie ustawą PZP, dopuszcza rozwiązania równoważne polegające na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
20) Wszelkie wskazane (marki, znaki towarowe, normy) pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
21) Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
22) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy
23) Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od daty prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
24) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4243500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7250000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4243500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo Budowlany Leszek Klejna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220698378

7.3.3) Ulica: Kaszubska 2

7.3.4) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

7.3.5) Kod pocztowy: 77-116

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4243500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.