eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej - etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów GeodezyjnychOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej – etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT HRUBIESZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Narutowicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846965068

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiathrubieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.hrubieszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej – etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44b3b8f9-0375-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067032/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu hrubieszowskiego -ETAP II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej pod adresem: https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl.
Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem bezpłatnej Platformy pod adresem https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.
Ogólne zasady korzystania z Platformy: a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie http://www.starostwo.hrubieszow.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Sposób (w tym forma) przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 PZP, tj. z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SWZ, zastosowanie mają przepisy tego Rozporządzenia. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Zamawiający, zgodnie art. 67 oraz art. 134 ust. 1 pkt 10 PZP określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki wformacie .pdf. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików owielkości do 100 MB w pdf, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx, zip, 7z,txt, TSL, XML-sing,XadES,CadES, ASIC, XMLenc. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany –format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RFZ.272.4.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 447987,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej
– etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu hrubieszowskiego. Przedmiotem prac geodezyjnych jest realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej z wykonywanych prac z aktualizacją Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych prowadzonej w systemie BANK OSNÓW na obszarze powiatu (wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenie istniejącej sieci. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu technicznego poprzez: 1. Konserwację adoptowanych znaków szczegółowej osnowy wysokościowej.
2. Stabilizacja punktów wysokościowych nowoprojektowanych znakami ściennymi i naziemnymi.
3. Stabilizacja istniejących punktów ściennych i naziemnych przewidzianych do wymiany i zastabilizowania przewidzianych do włączenia do nowej sieci. 4. Sporządzenie nowych lub zaktualizowanie opisów topograficznych.
5. Pomiar sieci szczegółowej osnowy wysokościowej.
6. Opracowanie i skompletowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac.
7. Zaktualizowanie i zasilenie Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych prowadzonej w systemie BANK OSNÓW.
Powierzchnia powiatu wynosi ok. 1269,5 km2.
Składa się na nią 8 gmin: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Hrubieszów - Miasto, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice.
Powiat graniczy z powiatami: chełmskim, tomaszowski, zamojskim, krasnostawskim oraz Ukrainą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Warunki techniczne wraz z załącznikami zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie łączna cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena (C) – waga 60 % (max. 60 pkt.)
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres rękojmi to 48 miesięcy, maks. punktowany okres to 72 miesiące. Sposób punktacji:
Ocenie zostanie poddana okres rękojmi nie krótszy niż 48 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres rękojmi OR – krótszy niż 48 miesięcy, zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu rękojmi, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres rękojmi, tj. 48 miesięcy.
Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres rękojmi określony w miesiącach np. 50 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub zakres, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował najkrótszy podany okres rękojmi. Jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres krótszy poprzez jego zaokrąglenie w dół do pełnego miesiąca.
Za zaoferowanie wymaganego okresu rękojmi minimalnego – tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0,00 punktów.
Za każde wydłużenie okresu rękojmi o kolejne miesiące Wykonawca uzyska punkty według następującego wzoru:

OR = [OR bad / OR max] x 40
W przypadku zaoferowania okresu rękojmi dłuższego niż 72 miesiące do wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 72 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres rękojmi zaproponowany przez wykonawcę.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (Suma punktów = C+OR).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, wartości nie mniejszej niż 280 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy ww. usługa/usługi realizowana była łącznie z innymi usługami lub dostawami, wymóg dotyczący wartości usługi dotyczy zakresu obejmującego wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej (Wykonawca jest zobowiązany określić w Wykazie usług wartość brutto tylko tej części usługi/usług, która obejmuje wskazany zakres).

5) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że do realizacji zamówienia skierują:
a) co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia geodezyjne w zakresach:
- 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
- 3. geodezyjne pomiary podstawowe.
LUB
b) co najmniej dwie osoby, z których:
- jedna osoba posiada uprawnienia geodezyjne w zakresie: 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
- jedna osoba posiada uprawnienia geodezyjne w zakresie 3. geodezyjne pomiary podstawowe.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 10 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ, 2. Jeśli dotyczy: zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów
– (przykładowy wzór: załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy), lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym stanowi zdanie poprzedzające musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy PZP – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (jeśli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum/spółka cywilna) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik (jeśli dotyczy). 5.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust 4 ustawy PZP – Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależność do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki winna być zawarta umowa Wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wskazując, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Strony dopuszczają możliwość terminu wykonania przedmiotu Umowy
w następujących przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie prac objętych przedmiotem Umowy
– nie więcej niż o czas trwania tych zdarzeń oraz wykonania prac koniecznych do usunięcia ich skutków;
2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które uniemożliwią wykonanie Umowy w terminie określonym w §3, a które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas takiego opóźnienia;
3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, które uniemożliwią wykonanie Umowy w terminie określonym w §3, oraz gdy te opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas takiego opóźnienia;
4) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy – nie więcej niż o czas trwania tych przyczyn;
5) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego – nie więcej niż o czas niezbędny do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;
6) zmiany zakresu prac objętych przedmiotem Umowy bądź rezygnacji z wykonania części Umowy – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę zakresu prac;
7) zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależnej od Wykonawcy, wynikającej w szczególności z: stanowiska właścicieli nieruchomości, stanowiska jednostek uzgadniających, opiniujących, ujawnienia lub pojawienia się w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte wstępnie założenia, jeżeli okoliczności te i wynikające z nich zmiany uniemożliwią terminowe wykonanie Umowy – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę założeń lub warunków realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem bezpłatnej Platformy pod adresem https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej (zwanej dalej: „Platformą” lub „Systemem”) pod adresem: https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl, numerem postępowania:
RFZ.272.4.3.2023.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy PZP – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.