eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Nowe usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie SłupnoOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nowe usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Słupnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610006559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 24 261 91 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cus.slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://cus.slupno.eu/www/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nowe usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df4de37b-0398-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00238310/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nowe usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno" I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df4de37b-0398-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Tomasz Wiktorowski tel. 24 261-91-78 mail: t.wiktorowski@cus.slupno.eu
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://cus.slupno.eu/bip/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Słupnie
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych którym jest Ewa Foryszewska - Jarzyńska, można się kontaktować, pod adresem iodo@cus.slupno.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: DOiK.262.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Zamówienie nr 1 - Turnus rehabilitacyjny – obejmie 20 osób rekrutowanych spośród uczestników projektu i zrealizowana będzie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (poza miesiącami lipiec i sierpień),

a) Usługa obejmuje co najmniej 14 dni pobytu. Zadania wykonawcy każdorazowo obejmują:
b) zapewnienie w uzgodnieniu z Zamawiającym ośrodka rehabilitacyjnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniającego zakwaterowanie, wyżywienie, usługi rehabilitacyjne zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz sale dydaktyczne
c) zapewnienie ośrodka do turnusu rehabilitacyjnego, który legitymuje się wpisem do rejestru ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne prowadzonym przez marszałka właściwego ze względu na siedzibę ośrodka, zlokalizowanym w miejscowości turystycznej w województwie pomorskim lub zachodniopomorskim, w odległości do 1000 m od morskiej linii brzegowej, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją narządu ruchu (winda, podjazdy), który posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których mogą odbywać się wyjazdy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup wyjazdowych osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności: z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu ruchu poruszającej się na wózku inwalidzkim, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego. Ośrodek o którym mowa powyżej będzie dysponował możliwością realizacji zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie co najmniej balneoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, krioterapii, hydroterapii i masaży.
d) obiekt w którym realizowana będzie usługa będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym posiadający windę i/lub podjazdy zapewniające dostępność do wszystkich przestrzeni w których przebywają uczestnicy, dysponujący pokojami 2 osobowymi lub typu studio (2+2) z łazienkami, zapewniający ofertę rehabilitacyjną zgodną z obowiązującymi przepisami,;
e) zapewnienie co najmniej 2 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie (od 2 do 13 dnia pobytu) dla każdego uczestnika turnusu, właściwe dla osób ze schorzeniami wymienionymi w pkt 4 c) na postawie decyzji lekarza orzekającego,
f) wyżywienie obejmujące w każdym dniu śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem i kolację;
g) zapewnienie przewozu uczestników turnusów (autokar) na trasie Słupno – miejsce pobytu - Słupno.

4.2.5.) Wartość części: 80000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Doświadczanie koordynatora (D) - waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Zamówienie 2 - Rehabilitacja w warunkach domowych – 700 h tj. 35 osób x średnio 5 h w miesiącu przez okres 4 miesięcy - jednakże nie więcej niż 700 h. przez okres trwania całej umowy.


– przedmiotem zamówienia jest – rehabilitacja domowa dla mieszkańców Gminy Słupno w wieku 60+, których stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do ośrodka (usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania uczestnika projektu). Usługa będzie obejmowała m. in.:
a) przeprowadzenie diagnozy wstępnej celem zdiagnozowania uczestnika i przygotowania zaleceń dla jego rehabilitacji na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
b) Prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych.

4.2.5.) Wartość części: 140000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Doświadczanie koordynatora (D) - waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6. Zamówienie 3 - Gimnastyka dla seniora – 36 h tj. 20 osób (grupa I i II) średnio 9 h w miesiącu przez okres 4 miesięcy. Grupa I 2 x m-c x 2,5 h tj. 5 h, grupa II 2x m-c x 2,5 h tj. 5 h – jednakże nie więcej niż 36 h przez okres trwania całej umowy.

- przedmiotem zamówienia jest – prowadzenie zajęć gimnastycznych dla uczestników projektu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: opracowanie ramowego programu zajęć (konspektu zajęć), ruchowych , skierowane do osób w wieku 60+ o różnym stopniu sprawności fizycznej, służące poprawie kondycji, a także wypracowaniu nawyków regularnych ćwiczeń, także samodzielnych.
Celem zajęć ma być: utrzymanie sprawności stawów, wzmocnienie mięśni, poprawienie elastyczności ciała, zapobieganie bólom kręgosłupa, ćwiczenie koordynacji i równowagi, uaktywnienie układu krążeniowo-oddechowego, dbanie o sprawność i jasność umysłu. Gimnastyka ma również dostarczać seniorom satysfakcji, radości i motywacji do działania.
(Wykonawca zapewnia akcesoria do ćwiczeń)

4.2.5.) Wartość części: 7200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Doświadczanie koordynatora (D) - waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla Zadanie 1
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: ośrodkiem do turnusu rehabilitacyjnego, który legitymuje się wpisem do rejestru ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne prowadzonym przez marszałka właściwego ze względu na siedzibę ośrodka, zlokalizowanym w miejscowości turystycznej w województwie pomorskim lub zachodniopomorskim, w odległości do 1000 m od morskiej linii brzegowej, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją narządu ruchu (winda, podjazdy), który posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których mogą odbywać się wyjazdy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup wyjazdowych osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności: z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu ruchu poruszającej się na wózku inwalidzkim, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego. Ośrodek, o którym mowa powyżej dysponuje możliwością realizacji zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie co najmniej balneoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, krioterapii, hydroterapii i masaży, oraz
Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą która posiada minimum 2 letnie doświadczanie w realizacji projektów z poziomu koordynatora, asystenta koordynatora, menadżera lub kierownika projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków resortowych. Doświadczenie dotyczyć ma wyłącznie projektów z obszaru Pomocy Społecznej / Usług Społecznych. Osoba ta powinna mieć doświadczenie w realizacji projektów, których przedmiotem były cykliczne zajęcia dla określonych grup defaworyzowanych tj. seniorów, osób bezrobotnych, dzieci i młodzieży. Osoba ta ma posiadać doświadczenie w projektach, które były cykliczne, czyli trwały minimum 6 m-cy. Osoba ta powinna posiadać wykształcenie wyższe

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca wykaże, że dysponuje obiektem wpisanym do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) prowadzonego przez wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę organizatora.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.