eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ławki › Budowa parkingu leśnego w leśnictwie Jata .Ogłoszenie z dnia 2022-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu leśnego w leśnictwie Jata .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Łuków.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012567186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ławki 56

1.5.2.) Miejscowość: Ławki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 25 798 22 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukow@warszawa.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lukow.warszawa.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu leśnego w leśnictwie Jata .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-163192e4-004e-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00146047/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa parkingu leśnego w leśnictwie Jata.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lukow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą
ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert o ile jej treść jest udokumentowana. Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu leśnego w Leśnictwie Jata, zlokalizowanego obok istniejącego budynku Centrum Promocji Drewna w Żdżarach, oraz wybudowanie zjazdu publicznego z istniejącej drogi wewnętrznej (leśnej) na teren w/w Centrum Promocji Drewna i budowa odcinka chodnika łączącego drogę wewnętrzną (leśną) z istniejącym ciągiem pieszym prowadzącym ruch pieszy do budynku Centrum Promocji Drewna. Zaprojektowane w/w nawierzchnie drogowe, usytuowane są na terenie działki nr ewid. 1277/5 (Obręb 0011 Jata; identyfikator działki: 061105_2.0011.1277/5) położonej w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Łuków wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przewidywane jest 50% zamówień uzupełniających.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienie będzie mogło być zlecone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego pod następującymi warunkami:
1) Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wyszczególnionych w pkt 7.1. oraz pkt 7.5.,
2) Wykonawca dopełni formalności opisanych w pkt 17 Rozdziału SWZ,
3) Wykonawca realizował roboty objęte zamówieniem podstawowym w terminie i z najwyższą starannością,
4) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej Umowy, z zastrzeżeniem pkt 6,
5) Udzielenie zamówienia podobnego będzie możliwe pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał wystarczające środki na sfinansowanie zamówienia. Umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą (tj. po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki art. 304-306 w związku z art. 213-271 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
6) Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia dodatkowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.1.2. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł.
8.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości; warunek, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o zakresie i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem, obejmujące budowę i przebudowę dróg lub parkingów o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto każda,
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r., poz. 1646), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 26.07.2022 r. do godz. 10:00 (przed upływem terminu składania ofert) wnieść wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych).
13.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu, płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP na numer konta 10 1020 4476 0000 8102 0435 0617, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa parkingu leśnego w leśnictwie Jata”, (Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego).
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
13.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2 lit. b – d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
str. 23
13.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp,
b) z treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest zamawiający:
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
13.5. Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczą oraz prawidłową nazwę zamawiającego.
13.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp umowa może ulec zmianie w następujących przypadkach:
1. Strony mają prawo do zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których Wykonawca nie może prawidłowo realizować przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
1) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie, o ile Wykonawca w terminie do 21 dni od dni od otrzymania dokumentacji, zgłosił Zamawiającemu uwagi/zastrzeżenia w dokumentacji, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
2) wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni,
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
W przypadku opisanym w pkt 1, 2 termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres zwłoki Zamawiającego. Zmiana terminu realizacji zamówienia nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne nietypowe dla klimatu polskiego, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, długotrwałe (trwające co najmniej 3 kolejne dni) intensywne (w ilości co najmniej 1 mm/h) opady, deszczu, śniegu lub gradu, wystąpienie przez co najmniej 7 kolejnych dni temperatur poniżej 0° C, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.;
– termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie o liczbę dni, których prace nie mogły być realizowane z powodu wystąpienia opisanych warunków, a zmiana terminu nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o czas niezbędny do ich usunięcia. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego wstrzymania robót, Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
7) wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.