eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołaczyce › Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzętOgłoszenie z dnia 2022-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁACZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kołaczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-213

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.lisowska@kolaczyce.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kolaczyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email,83386,c85b8bc15d8bdb9ff19d0a7d2d44f61a.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f28fec2-c4a3-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034104/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00134105/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKM.271.1.4.2022.PH

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Kołaczycach służącej klubowi „Ostoja Kołaczyce”

Opis ogólny:
Zadanie obejmuje remont boiska głównego, budowę boiska treningowego, budowę trybuny przy boisku treningowym, budowę boksów dla rezerwowych i sędziów, budowę ogrodzenia i piłkochwytów, remont 2 budynków kas biletowych, budowę ciągów pieszych i dojazdowych.
Uwaga: zadanie nie obejmuje !!
- branża budowlana (zadaszenie trybuny przy boisku treningowym wraz z fundamentami oraz obiekty małej architektury: wiata rowerowa i stojak na rowery)
- branża sanitarna (zbiornik retencyjny do gromadzenia wody do podlewania boisk, budowa odcinka instalacji wodociągowej do zraszania murawy, kanalizacja deszczowa, drenaż boiska treningowego)
- branża elektryczna (oświetlenie boisk, tablice wyników, instalacja fotowoltaiczna umieszczona na konstrukcji zadaszenia trybuny, budowa instalacji elektrycznych nagłośnienia (tylko przenośny system nagłośnienia wg opisu w przedmiarze robót), budowa instalacji monitoringu (tylko uproszczony system monitoringu wg opisu w przedmiarze robót)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 2844177,88 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć II: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - budowa toru rolkowo-rowerowego, siłowni plenerowej, placu zabaw, altany grillowej, pergoli z nasadzeniami oraz elementów małej architektury na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach

Opis ogólny:
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej obejmuje:
- tor rolkowo-rowerowy (długość toru -1772,80 m, szerokość toru-2,5 m)
- siłownia plenerowa (1 szt)
- plac zabaw (1 szt)
- pergola z nasadzeniami (1 szt)
- elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne)
- oświetlenie
- roboty uzupełniające
Uwaga: zadanie nie obejmuje !!
- siłownia plenerowa (zachodnia)
- plac zabaw (zachodni)
- pergola z nasadzeniami miododajnymi (zachodnia)
- altana grillowa z paleniskiem
- scena plenerowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 1806146,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 487787,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU PROM Styka Leszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 867-100-17-75

7.3.4) Miejscowość: Nowa Dęba

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3200000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1985254,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1985254,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1985254,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851760139

7.3.4) Miejscowość: Kołaczyce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1985254,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.