eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łężyce › (07) Wykonanie przeglądów serwisowych zespołów kogeneracyjnych elektrowni biogazowej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do wykonania przeglądów wykonywanych przez pracowników ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
(07) Wykonanie przeglądów serwisowych zespołów kogeneracyjnych elektrowni biogazowej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do wykonania przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "EKO DOLINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191680713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Parku Krajobrazowego 99

1.5.2.) Miejscowość: Łężyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-207

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 672 50 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 58 672 74 74

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ekodolina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ekodolina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(07) Wykonanie przeglądów serwisowych zespołów kogeneracyjnych elektrowni biogazowej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do wykonania przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b6bb420-0388-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij
wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z Wykonawcami będzie
przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 4.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
5.Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. c) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja11.0.,d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf.6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format:
.pdf.7.Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem
PAdES; b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.8. Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.9. Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .xml, .pdf, .doc., .docx, .rtf, .odt. .xls .xlsx .ods .rar .zip.7z(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): EKO DOLINA Sp. z o.o. przedkłada Państwu poniższe informacje: 1.Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest EKO DOLINA Sp. z o.o., Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Łężyce, NIP: 5881834882,
REGON: 191680713, KRS: 0000030282. 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Michał Filipowski.3. W sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków Administratora danych
osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych osobowych
kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: IOD@ekodolina.pl Pełna treść klauzuli informacyjnej
RODO znajduje się w rozdz. XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP-P/07/2023/serwis generatorów

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Wykonanie dwóch przeglądów serwisowych (P3 i P10) zespołu kogeneracyjnego typu Jenbacher JMS 316 GS – B.L, o nominalnej mocy elektrycznej 800 kW (zwanego G1) wg. załącznika nr 5 do SWZ.
b) Wykonanie przeglądu serwisowego (PR 1.2) zespołu kogeneracyjnego typu KLASIK TBG 700, o nominalnej mocy elektrycznej 663 kW, napędzany silnikiem Waukesha VGF P48GLD (zwany G2), wg załącznika nr 6 do SWZ.
c) Dostawa materiałów wymienionych w załączniku nr 7 do SWZ.
d) Wykonanie cyklicznych badań próbek oleju wg załącznika nr 9 do SWZ. Próbki oleju z trzech zespołów kogeneracyjnych, 1 x Jenbacher JMS 316 GS – B.L (G1), 2 x KLASIK TBG 700, napędzanych silnikami Waukesha VGF P48GLD (tak zwane G2 oraz G3).
e) Udzielanie przez cały okres obowiązywania umowy całodobowych konsultacji dotyczących zagadnień związanych z pracą trzech zespołów kogeneracyjnych tak zwanych kolejno G1, G2 i G3.
Ponadto, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy, przez cały okres związania umową oraz zapewni ciągłość, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem zobowiązań wykonywanych w ramach umowy. Szczegóły OC we wzorze umowy.

1. Podstawowe dane techniczne zespołów kogeneracyjnych

Zespół kogeneracyjny nr 1 (G1)
Producent: Jenbacher
Rok produkcji: 2018r.
Moc znamionowa: 800 kW
Napięcie znamionowe: 400 V
Podzespoły agregatu Producent Typ Nr fabryczny
Silnik Jenbacher JMS 316 GS – B.L 1360382
Generator Stamford PE 734 B2 450 – 15471J

Zespół kogeneracyjny nr 2 (G2)
Producent: Motorgas
Rok produkcji: 2004r.
Moc znamionowa: 663 kW
Napięcie znamionowe: 400 V
Podzespoły agregatu Producent Typ Nr fabryczny
Silnik Waukesha VGF P48GLD 1S/N C-81017/01
Generator Leroy Somer LSAC 50.1 S2 162261/3

Zespół kogeneracyjny nr 3 (G3)
Producent: Motorgas
Rok produkcji: 2004r.
Moc znamionowa: 663 kW
Napięcie znamionowe: 400 V
Podzespoły agregatu Producent Typ Nr fabryczny
Silnik Waukesha VGF P48GLD 1S/N C-80998/01
Generator Leroy Somer LSAC 50.1 S2 162261/1


Wykaz usług objętych umową
a) Prace serwisowe zgodnie z następującym harmonogramem
- Przeprowadzenie przeglądów serwisowych wg. załączonych harmonogramów przeglądów serwisowych zespołów kogeneracyjnych (Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6).
b) Inne usługi
- W przypadkach sytuacji awaryjnych monitoring parametrów pracy zespołów kogeneracyjnych realizowany poprzez zdalny interfejs, umożliwiający podgląd parametrów pracy zespołów kogeneracyjnych. W celu realizacji tego zadania Zamawiający udostępni Wykonawcy łącze internetowe pozwalające na zdalne łączenie się z interfejsem elektrowni – zespołów kogeneracyjnych.
- Całodobowa konsultacja telefoniczna – w sytuacjach awaryjnych i innych sytuacjach pracy zespołów kogeneracyjnych odbiegających od normy, celem m.in. ustalenia ewentualnych działań mających za zadanie usuwanie zaistniałej awarii czy poprawę nieprawidłowej pracy zespołów kogeneracyjnych.
- W czasie wykonywania serwisów planowanych kontrola ogólnego stanu technicznego zespołów kogeneracyjnych. Informowanie użytkownika o aktualnym stanie technicznym zespołów kogeneracyjnych.
W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości, wnioskowanie o naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów. Proponowanie, na podstawie obserwacji pracy zespołów kogeneracyjnych, wprowadzania zmian w ich konstrukcji bądź w systemie sterowania, mających na celu poprawę efektywności lub niezawodności pracy zespołów kogeneracyjnych.
- Wykonywanie okresowych badań oleju smarnego (co 400 mth – dla każdego zespołu kogeneracyjnego), w tym dostarczenie pojemników niezbędnych do pobrania próbek.
- Dostawa materiałów wymienionych w Załączniku nr 7.
2. Wykaz czynności objętych planowanymi przeglądami
Usługa serwisowa zespołów kogeneracyjnych
Umowa serwisowa obejmuje wykonanie przeglądów serwisowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 5 i 6 jak również dostawę materiałów do przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego – załącznik nr 7. Wykonawca rozpocznie systematyczne okresowe przeglądy serwisowe każdego zespołu kogeneracyjnego po podpisaniu umowy serwisowej.
Do prac przewidzianych w harmonogramach wykonawca zabezpieczy w tym celu wszelkie niezbędne materiały i części zamienne bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem i dostarczeniem niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, uszczelki, filtry, świece zapłonowe, zawory, czujniki, sondy lambda, itp.).
3. Termin wykonania zamówienia
Umowa obowiązywać będzie w okresie niezbędnym do wykonania wszystkich przeglądów serwisowych ujętych w ich harmonogramie dla dwóch zespołów kogeneracyjnych przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Warunki realizacji zamówienia.
1) Prace serwisowe przy poszczególnych zespołach kogeneracyjnych należy wykonywać po wcześniejszym, co najmniej tygodniowym zgłoszeniu przez Zamawiającego. Jednocześnie wyłączony z eksploatacji może być tylko jeden zespół kogeneracyjny, a jego wyłączenie z powodu prowadzonych prac serwisowych powinno być możliwie jak najkrótsze, jeżeli nie wybiega zakresem poza czynności określone w specyfikacji prac (załącznik nr 5 i 6), to nie może przekroczyć 5 dni roboczych.
2) Wykonawca na własny koszt będzie systematycznie dokonywał badań parametrów jakościowych oleju smarnego w trakcie trwania umowy serwisowej – co najmniej co 400 mth pracy trzech jednostek. Pobór próbek oleju smarnego wykonywać będą pracownicy Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Za przekazanie próbek do badań odpowiada Wykonawca. Wyniki badań wraz z wnioskami będą przekazywane drogą elektroniczną Zamawiającemu.
3) Gwarancją objęte zostaną wszystkie elementy składowe zespołów kogeneracyjnych podlegające czynnościom serwisowym oraz demontaż, montaż elementów nie będących bezpośrednio przedmiotem tych prac, ale których demontaż był wymuszony lub związany z technologią prowadzenia tych prac, z wyłączeniem części i materiałów szybko zużywających się, których okres żywotności jest krótszy niż 36 m-ce, w wymiarze wynikającym z wykazu przewidywanego czasu zdatności technicznej – nie krótszy niż 12 miesięcy, przy czym, dla części i materiałów szybko zużywających się, okres ten nie może być krótszy niż odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi Serwisami Wykonawcy.
4) Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać bieżącą, ogólną kontrolę sprawności technicznej serwisowanych zespołów kogeneracyjnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym przedstawiciela Zmawiającego. Wszystkie uwagi powinny być zapisane w protokole/raporcie zgodnie z załącznikiem nr 8 w rubryce „wnioski i zalecenia po wykonanym przeglądzie”, akceptacja zamawiającego zostanie potwierdzona wpisem w załączniku nr 8 w rubryce „Wnioski/uwagi Zamawiającego”
5) Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę części i materiałów innych, niż dopuszczone do stosowania przez producenta zespołów kogeneracyjnych.
6) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do stosowania tylko certyfikowanych przyrządów pomiarowych z aktualnymi świadectwami kalibracji okresowej.
7) Wszystkie zużyte materiały i wymienione części zamienne Wykonawca jest zobligowany przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem ich przekazania.
8) Wykonawca po przeprowadzonym serwisie wystawia szczegółowy protokół dla danego zespołu kogeneracyjnego.
9) Protokół/raport wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać przekazany Zamawiającemu w dniu zakończenia przeglądu.
10) Zamawiający, podpisem na protokole/raporcie serwisowym, potwierdza wykonanie serwisu bez uwag, co jest tytułem do wystawienia faktury VAT za dany przegląd serwisowy.
11) Za wykonane usługi serwisowe Zamawiający będzie płacił ustaloną cenę ryczałtową po każdym wykonanym serwisie (w przypadku, gdy protokół serwisowy zostanie przyjęty bez uwag).
12) Za dostarczenie materiałów (wymienionych w zał. nr 7) Zamawiający będzie płacił ustaloną cenę za poszczególne materiały po każdorazowej dostawie.
13) Za wykonanie badań poszczególnych próbek oleju (wymienionych w zał. nr 9) Zamawiający będzie płacił ustaloną cenę za poszczególne badania w okresach kwartalnych.

Zespół prądotwórczy jest zainstalowany w elektrowni biogazowej zakładu „Eko Dolina” Sp. z o. o. Łężyce.

UWAGA:
W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. jak i regulaminów obowiązujących w miejscu spełnienia świadczenia m.in. wymogów związanych z systemem zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, które są dostępne w biurze Zamawiającego na terenie jego zakładu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50532300-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 100%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 100%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać licencje do dokonywania zmian w systemie sterowania zespołów kogeneracyjnych:
- dla zespołów kogeneracyjnych Waukesha P48 GLD – system sterowania Kuhse;
- dla zespołu kogeneracyjnego Jenbacher JMS 316 GLS – system sterowania zespołem DIA.NE XT4 HMI.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) środki finansowe w wysokości co najmniej 250.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 zł;

Wartości i dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę mają potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli Wykonawca przedstawi wartości i dane ekonomiczne w innej walucie niż PLN, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, serwis okresowy co najmniej trzech zespołów kogeneracyjnych o mocy nie niższej niż 400 kW każdy. Wykonane prace serwisowe muszą być zrealizowane bądź realizowane tylko zalecanych przez producenta części zamiennych niezbędnych do wykonania prac;
Aby uznać warunek za spełniony, Wykonawca może wykazać serwisowanie trzech lub więcej wyżej opisanych zespołów kogeneracyjnych w ramach realizacji jednej umowy lub w ramach realizacji kilku umów.
Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.
b) Wykonawca wykaże iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzw. osobami Personelu Kluczowego tj.:
- Wykaże osoby/osobę skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: wykazane osoby/osoba muszą legitymować się imiennymi certyfikatami uprawniającymi do obsługi i remontów ścieżki gazowej silników (Gas Engine Technology) oraz certyfikatami uprawniającymi do serwisowania i remontów silników VGF (VGF Technology) wystawionymi przez producenta zespołów kogeneracyjnych.
Posiadane przez Członków Personelu Kluczowego: uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane świadectwa kwalifikacyjne SEP typu „E” i „D”, muszą posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2023 poz.334).
Ponadto, osoby/osoba wykonujące przedmiot zamówienia musi/muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne lub równoważne, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) oraz w Ustawie Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r. . (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1385), w szczególności wszystkie osoby dedykowane do realizacji zadania muszą posiadać uprawnienia kwalifikacyjne SEP „E” lub równoważne dla grup:
- G1 urządzenia elektryczne o napięciu do 1kV oraz obsługa generatorów prądotwórczych o mocy elektrycznej minimum 800 kW,
- G2 urządzenia ciepłownicze o mocy powyżej 50 kW,
- G3 urządzenia gazowe o ciśnieniu roboczym powyżej 5 kPa
oraz uprawnienia dozorowe „D” lub równoważne dla grup G1, G2, G3 odpowiednio jak dla „E” dla osoby kierującej pracownikami i robotami.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza sytuację, kiedy jedna z wykazanych osób posiada ukończone szkolenia (Gas Engine Technology) oraz (VGF Technology), a także uprawnienia „D” dla grup G1, G2 i G3. Natomiast bezwzględnie każda z osób musi posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne SEP „E” G1, G2 i G3,

c) Wykaże dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; wykaz narzędzi musi zawierać przynajmniej:
• zestaw specjalistycznych narzędzi do wykonywania serwisu silników zasilanych paliwami gazowymi (do demontażu tulei cylindrowych, tłoków, pierścieni, łożysk, głowic cylindrowych)
• zestaw narzędzi do wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej (analizator spalin, miernik kompresji, stroboskop, boroskop, pirometr)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu wykonanych usług wraz z dowodami określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy; (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną); – zgodnie z zał. nr 3 do SWZ;
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z zał. nr 3A do SWZ;
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zał. nr 3B do SWZ;
d) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
e) licencji do dokonywania zmian w systemie sterowania zespołów kogeneracyjnych:
- dla zespołów kogeneracyjnych Waukesha P48 GLD – system sterowania Kuhse;
- dla zespołu kogeneracyjnego Jenbacher JMS 316 GLS – system sterowania zespołem DIA.NE XT4 HMI.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy, i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu wykonanych usług wraz z dowodami określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy; (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną); – zgodnie z zał. nr 3 do SWZ;
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z zał. nr 3A do SWZ;
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zał. nr 3B do SWZ;
d) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
e) licencji do dokonywania zmian w systemie sterowania zespołów kogeneracyjnych:
- dla zespołów kogeneracyjnych Waukesha P48 GLD – system sterowania Kuhse;
- dla zespołu kogeneracyjnego Jenbacher JMS 316 GLS – system sterowania zespołem DIA.NE XT4 HMI.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy, i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 złotych,
Wadium: - wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej:
Bank Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr 28124035231111000043351129
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2020.299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr rachunku 28124035231111000043351129 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Eko Dolina” sp. z o. o.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP. zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP. Zasady te zostały dookreślone w ust. 8.
7. Wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 uPzp nie może powodować kosztów po stronie Zamawiającego. Jeżeli wadium będzie powodowało koszty po stronie Zamawiającego, to Zamawiający zwolni wadium pomniejszone o te koszty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał
umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę.
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
(c) precyzować zakres umocowania;
(d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
(e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną Ofertę,
jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie
będzie wskazywało inaczej. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych wykonawców. Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie
zawrzeć m.in. następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być także zrealizowanie
zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okresu
obowiązywania rękojmi i gwarancji,
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
5) określenie lidera Konsorcjum (może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia),
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
8) jeżeli jest to potrzebne, ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
notarialnie poświadczonej kopii.
Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja między
Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego
Pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 455 uPzp z dnia 11.09.2019r. i wymagają dla swojej
ważności zachowania formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt
1) uPzp, postanowień zawartej um. w stosunku do treści oferty w zakresie przewidzianym w paragrafie 21 ust. 4 odpowiednio w załączniku nr 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. XI SWZ.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.