eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usługa bankowaOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa bankowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 35

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-228

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzlp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzlp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa bankowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5906694b-0139-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030975/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa bankowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wzlp.logintrade.net/zapytania_email,130273,d09a3743ff78bd2fa281ec1e7249b2ec.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wzlp.logintrade.net/zapytania_email,130273,d09a3743ff78bd2fa281ec1e7249b2ec.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej WZLP w Olsztynie: https://wzlp.logintrade.net/zapytania_email,130273,d09a3743ff78bd2fa281ec1e7249b2ec.html. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej WZLP w Olsztynie: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
1. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej WZLP w Olsztynie:

Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Formaty plików dopuszczalne są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247 ze zm.).
Plik przesłany do Zamawiającego nie może być większy niż 10,00 Mb. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formie PDF.
W przypadku gdy plik podpisywany jest przez więcej niż jedną osobę, Zamawiający rekomenduje podpisywanie jednym rodzajem podpisu, np. kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://wzlp.logintrade.net/zapytania_email,130273,d09a3743ff78bd2fa281ec1e7249b2ec.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35;2)inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie jest Pan Władysław Wiciński, kontakt: w.wicinski@wzlp.pl tel:(89) 678 53 49;3)Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu / celach: a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie; b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie;c) w pozostałych przypadkach Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.4)W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor WZLP w Olsztynie.5)Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Szczegółowe zapisy opisane są w Rozdziale nr XXIV do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2650.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa bankowa t. j. usługa prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia kredytu w rachunku bieżącym dla WZLP w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia - prowadzenia działalności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2022, poz. 2324 ze zm.), tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełniać każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał czynności objęte postępowaniem.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełniać każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał czynności objęte postępowaniem. Złożenie Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;złożenie Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 7 do SWZ; 9. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do Umowy.
2. Posiadacz rachunku przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Banku, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, których te przepisy wymagają,
b) zmian organizacyjnych, np. fuzje bankowe, połączenia banków, przekształcenia lub likwidacja jednostek organizacyjnych,
c) zmiany przepisów podatkowych, w szczególności dopuszcza się zmianę wynagrodzenia.
W przypadku wprowadzenia w okresie obowiązywania umowy podatku VAT na usługi objęte zamówieniem, wynagrodzenie Banku ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki – zostanie stosownie ubruttowione.
3. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
d) zaistnienia siły wyższej,
e) zmiany przepisów prawnych.
4. Posiadacz rachunku wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym z terminem wykonania Umowy.
5. Bank, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę terminu wykonanie Umowy, sposobu jest wykonania lub wysokości wynagrodzenia. Wniosek Banku, o którym mowa wyżej, winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Bank winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Banku przez Posiadacza rachunku.
6. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby umowy Posiadacz rachunku rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.
7. Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez Bank do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.
8. Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne rozumie się jakiekolwiek zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez Bank do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.
9. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności.
Dodatkowe informacje znajdują się w Rozdziale VIII - Załączniku nr 5 - Istotne warunki umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wzlp.logintrade.net/zapytania_email,130273,d09a3743ff78bd2fa281ec1e7249b2ec.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

wyklucza się wykonawcę, o która mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.