eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Organizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców z krajów trzecich w ramach realizacji projektu nr 1/14-2022/OG-FAMIOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców z krajów trzecich w ramach realizacji projektu nr 1/14-2022/OG-FAMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514348

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 15

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rzeszow.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzeszow.uw.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców z krajów trzecich w ramach realizacji projektu nr 1/14-2022/OG-FAMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3503328f-fe1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146537/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr 1/14-2022/OG-FAMI pn. „Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w realiach działań wojennych na Ukrainie” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/puwrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=47954228

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „Systemem”.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/puwrzeszow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.2.Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.3.Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.4.Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. 5.Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. 6.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.7.Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.8.Korzystanie z Systemu możliwe jest na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:a)Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):-Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11-Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek-system operacyjny Windows 7 i późniejsze b)Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:-zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)-w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web-oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.9)Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 10.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.11)Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
do Systemu. 12.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. 13)Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczny/a dla zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA-XVI.272.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie 16 kursów adaptacyjnych
dla cudzoziemców w Rzeszowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie 4 kursów adaptacyjnych
dla cudzoziemców w Przemyślu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek dla Części nr 1 - przygotowanie i przeprowadzenie 16 kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców w Rzeszowie: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli

a) Wykonawca dysponuje:
-co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze
oraz min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z zakresu porządku prawnego Polski;
-co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe historyczne
oraz min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z zakresu z zakresu historii i kultury Polski
Osoby te zobowiązane będą do uczestniczenia w realizacji zamówienia.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie zawodów w przypadku posiadania więcej niż jednego zawodu przez jedną osobę.
b) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 usługi przygotowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń.
UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie stawianego warunku jeżeli Wykonawca wykaże realizacje dwóch usług na warunkach określonych powyżej.

Warunek dla Części nr 2 - przygotowanie i przeprowadzenie 4 kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców w Przemyślu: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca dysponuje:
- co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze
oraz min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z zakresu porządku prawnego Polski;
- co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe historyczne
oraz min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z zakresu z zakresu historii i kultury Polski
Osoby te zobowiązane będą do uczestniczenia w realizacji zamówienia
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie zawodów w przypadku posiadania więcej niż jednego zawodu przez jedną osobę.
b) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 usługi przygotowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń.
UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie stawianego warunku jeżeli Wykonawca wykaże realizacje dwóch usług na warunkach określonych powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy);
2) oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 13 Części A SWZ (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1 Cześć A SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
6) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej –opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej – opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
7.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony określają następujące warunki zmiany umowy w przypadkach:
1) zmiany stawki VAT;
2) zmiany osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy;
3) zmiany wynagrodzenia z powodu:
a) zmniejszenia liczby kursów lub nieodbycia się wycieczek,
b) zwiększenia kosztów Wykonawcy związanych z zapewnieniem sal szkoleniowych;
4) rezygnacji z wycieczek w zamian za poszerzenie programu zajęć;
5) zmiany miasta, w którym będą realizowane kursy.
2. Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek określonych w art. 455 uPzp.
3. Zmiana stawki podatku VAT spowoduje zmianę wynagrodzenia w ten sposób, że wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie a wartość brutto zostanie ustalona w oparciu o nowe przepisy.
4. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy, może nastąpić poprzez zastąpienie ich innymi osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego. Zmiana następuje na umotywowany, pisemny wniosek Wykonawcy zawierający imię i nazwisko oraz informację o kwalifikacjach i doświadczeniu proponowanych trenerów. Po uwzględnieniu w/w wniosku przez Zamawiającego strony ustalą zmienioną treść załącznika nr 3 do umowy w formie aneksu do umowy.
5. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający imię i nazwisko oraz informację o rodzaju umowy o pracę. Po uwzględnieniu ww. wniosku przez Zamawiającego strony ustalą zmienioną treść załącznika nr 4 do umowy w formie aneksu do umowy.
6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. jego obniżenie, może nastąpić z powodu zmniejszenia liczby kursów w sytuacji, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie osiągnięta zaplanowana liczba uczestników lub jeżeli z uwagi na obostrzenia epidemiczne wycieczki nie będą mogły się odbyć. W takim przypadku ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych oraz ilości odbytych się kursów i wycieczek. W sytuacji, w której z innych przyczyn, nie leżących po stronie Wykonawcy, niemożliwe będzie wykonanie całości zamówienia (przygotowanie i przeprowadzenie 16 kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców w części nr 1 zamówienia lub 4 kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców w części nr 2 zamówienia) Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie mniejszej liczby kursów w każdej części zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy równe będzie iloczynowi faktycznie przygotowanych i przeprowadzonych kursów adaptacyjnych i cenie jednostkowej kursu zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
7. Zmiana wynagrodzenia za przeprowadzenie jednego z kursów w wyniku zwiększenia kosztów Wykonawcy związanych z zapewnieniem sal szkoleniowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku wpływ takich zmian na wysokość kosztów wykonania umowy winien być udokumentowany, zaś zmiana Umowy będzie obejmowała zmianę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do udokumentowanej zmiany takich kosztów.
8. W przypadku wprowadzenia obostrzeń z powodu pandemii COVID-19 lub innych ograniczeń uniemożliwiających realizację wycieczek możliwa jest rezygnacja z nich w zamian za poszerzenie programu zajęć oraz zwiększenia dni (o dwa dni) i liczby godzin zajęć (o 12 godzin zajęć – 6 godzin dziennie). Zakres poszerzenia programu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
9. W wyjątkowych sytuacjach związanych z naborem uczestników, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może odstąpić od realizacji kursów w Rzeszowie i/lub Przemyślu i przeprowadzić je w innym mieście będącym siedzibą powiatu ziemskiego lub mieście na prawach powiatu z województwa podkarpackiego. Jeden cudzoziemiec może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie.
10. Zmiany, będą dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/puwrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129), zwaną dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.