eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzydnik Duży › Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzydnik DużyOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzydnik Duży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZYDNIK DUŻY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzydnik Duży 59A

1.5.2.) Miejscowość: Trzydnik Duży

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-230

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@trzydnikduzy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.trzydnikduzy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-570b1db0-c2a2-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzydnik Duży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-570b1db0-c2a2-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00094080/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzydnik Duży

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137320

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.7013.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 978294,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzydnik Duży”. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja2/2021/6116/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Stary Zamość Inwestycji: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzydnik Duży.
2. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dokumentację techniczną), pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, w szczególności:
2.1. Zadanie 1 – Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2717L
w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ);
2.2. Zadanie 2 – Budowa linii napowietrznej nN 0,23kV oświetlenia drogowego wraz z przyłączem kablowym w miejscowości Trzydnik Mały; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ);
2.3. Zadanie 3 – Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ);
2.4. Zadanie 4 – Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,23kV oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska – Kolonia; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ);
2.5. Zadanie 5 – Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,23kV oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem w miejscowości Trzydnik Duży; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ);
2.6. Zadanie 6 – Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,23kV oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem w miejscowości Agatówka; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ);
2.7. Zadanie 7 – Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108615L w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska – Stacja Kolejowa w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ);
2.8. Zadanie 8 – Wymiana opraw oświetlenia na boisku Orlik w Trzydniku Dużym; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ);
2.9. Zadanie 9 – Dostawa opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED oraz wysięgników lampowych do montażu opraw:
2.9.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ):
2.9.2. Zakres zamówienia w zadaniu nr 9 obejmuje zakup opraw oświetleniowych i wysięgników spełniających parametry techniczne opisane w zał. nr 1 do SWZ oraz ich dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren Gminy Trzydnik Duży). Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu dostarczonych opraw i wysięgników.
2.10. Zakres zamówienia obejmuje także
2.10.1. opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzenia robót i zatwierdzenia projektu oraz oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem;
2.10.2. wykonania w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową;
2.10.3. wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wyni­ki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
.2.10.4. wykonanie dokumentacji powykonawczej;
2.10.5. prowadzenie dziennika budowy;
2.10.6. zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót;
2.10.7. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oddzielnie dla każdej branży w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości po 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania;
2.10.8. uporządkowanie terenu inwestycji;
2.10.9. przekazanie zrealizowanych robót własnościowym dysponentom.
2.11. Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu określonego w załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ) oraz załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1101774,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1324084,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1101774,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U Anmax Marek Młodnicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7171290505

7.3.3) Ulica: Uniszowice 97A

7.3.4) Miejscowość: Konopnica

7.3.5) Kod pocztowy: 21-030

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1101774,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.