eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › Przebudowa budynku B Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami towarzyszącymiOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku B Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 371020877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 21

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 0 - 13 46 559 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asabat@up-sanok.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up-sanok.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku B Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c048bb83-0036-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00210217/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa budynku B Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami towarzyszącymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c048bb83-0036-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c048bb83-0036-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje są zawarte w pkt. XIII SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c048bb83-0036-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.262-11.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje przebudowę oraz dostosowanie obiektu do potrzeb studentów, pracowników Uczelni i maksymalnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami poprzez:
• utworzenie nowoczesnej przestrzeni dydaktyczno - biurowej dla kierunku fizjoterapia ( i innych planowanych w przyszłości kierunków medycznych).

Podstawowy zakres projektu:
• remont generalny wnętrza budynku,
• wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
• naprawa i malowanie ścian elewacji zewnętrznej i uzupełnienie ubytków w gzymsach,
• wykonanie windy z przystankami na każdej kondygnacji,
• wykonanie wentylacji i klimatyzacji,
• wymiana/modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
• wymiana/modernizacja instalacji wewnętrznej wod. – kan.,
• wymiana/modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
• częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
• wykonanie instalacji CCTV, instalacji SAP, instalacji BMS,
• wykonanie instalacji KD - indywidualne karty pracownicze "system autoryzacji" (drzwi wejściowe, wybrane pomieszczenia, szlabany),
• wykonanie instalacji nagłośnienia, projekcji wielkoekranowej i obsługi multimedialnej,
• wykonanie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
• wykonanie modernizacji/dostosowania budynku oraz ciągów pieszo - komunikacyjnych w zakresie maksymalnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami oraz do obowiązujących przepisów w tym zakresie,
• wyposażenie wnętrz w elementy trwale związane z budynkiem zgodnie z projektem wyposażenia,
• dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p-poż.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji zainstalowanych systemów wentylacyjnego i klimatyzacji, instalacji fotowoltaicznej, systemów PPOŻ, KD, AV itd. oraz dźwigu osobowego, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 48

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia naprawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas skutecznej naprawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalny czas przybycia serwisu do systemu wentylacji i klimatyzacji od zgłoszenia awarii/usterki

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonanie instalacji AV

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału
w postępowaniu:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych).

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

[DOŚWIADCZENIE] O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie budynku o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto każda,
b) dwie instalacje wentylacji mechanicznej z systemem klimatyzacji,
c) dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 20 kWp.
d) jedną instalację bezpieczeństwa tj: KD, SSWiN, CCTV, SSP, zintegrowane w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektu – SMS,
e) jedną instalację instalacji nagłośnienia, projekcji wielkoekranowej i obsługi multimedialnej,

Uwaga: przez zamówienie należy rozumieć usługę/robotę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień.

[PERSONEL] Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:

• 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno- budowlanym, posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie min. 3 budynków;
• 1 elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP do 1KV do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresach eksploatacja i dozór;
• 1 osobą posiadającą uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
• 1 osobą posiadającą uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• 1 osobą posiadającą uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
• 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
• 1 osobą, które posiadają ważny Certyfikat UDT w zakresie wykonywania systemów fotowoltaicznych. Osoba ta musi posiadać doświadczenie minimum 1 rok w podłączeniu instalacji fotowoltaicznej, posiadają ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości,
• 1 osobą/specjalistą ds. instalacji AV. Osoba ta musi posiadać doświadczenie minimum 1 rok w podłączeniu instalacji AV.

Uwaga:

Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku łącznego posiadania przez wskazaną/e osobę/y więcej niż jednego z ww. uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

a) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX. 4. SWZ

b) (jeżeli dotyczy) oświadczenie, o którym mowa w pkt XVII. 4., 4.4

2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego:

Wykonawca

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganej informacji, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) wykaz robót budowlanych/instalacji wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wg Załącznika nr 5 do SWZ);

UWAGA: W wykazie robót należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt IX.1. 2) SWZ [DOŚWIADCZENIE].

d) dowody określające czy roboty budowlane/instalacyjne, o których mowa powyżej (pkt c)) – zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wg Załącznika nr 6 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących przedmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, tj.:

1.1 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Opis Parametrów Technicznych,
1.2 kart katalogowych/kart technicznych dla:
• modułów fotowoltaicznych,
• inwerterów,
• konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne,
• magazynu energii,
• głośników ściennych,
• mikrofonów sufitowych,
• monitorów 86”,
• projektora laserowego,

UWAGA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 190 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w pkt. XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
powyżej w pkt 1, wraz z ofertą, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy
podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
3. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania. Każdy podmiot składa odrębne
oświadczenie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy.
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zakładka „Oferty/wnioski”. Szczegóły dotyczące przygotowania i złożenia oferty zostały określone w pkt. XVI SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.