eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników technicznych, konserwatorów terenu oraz obsługi sprzątającej w SZPZLO Warszawa Praga-Północ"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników technicznych, konserwatorów terenu oraz obsługi sprzątającej w SZPZLO Warszawa Praga-Północ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226196268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpzlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników technicznych, konserwatorów terenu oraz obsługi sprzątającej w SZPZLO Warszawa Praga-Północ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ce0eb82-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061762/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa i zakup odzieży oraz obuwia ochronnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.szpzlo.pl (przekierowanie na stronę: https://www.bip.szpzlo.pl/zamowienia.html)

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login pod nazwą lub numerem postępowania wskazaną/ym w tytule SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem Platformy znajdują się na stronie Platformy:
https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce: Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych (plik Instrukcja dla Wykonawców). 2) Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Instrukcji dla Wykonawcy. 3) Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Instrukcji dla Wykonawcy. 4) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 5) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania się lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego. 6) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania ich do Systemu.
7) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 8) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl lub servicedesk_zamowienia@marketplanet.pl. 9) Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem (format
XAdES). W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem. 10) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor Intel IV2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - Ms Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Przy składaniu oferty przez Platformę zalecane jest, aby wszystkie czynności wykonywać w ramach jednej przeglądarki. d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 11) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi,mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,
PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
12) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny dla kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów, w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu w ramach współpracy z SZPZLO WarszawaPraga-Północ
1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC (ul. Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa) (Administrator). Kontakt z Administratorem: sekretariat@szpzlo.pl. Administrator jest
odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 2. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: 1) realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy), 2) realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny), 3) dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze współpracą lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. fRODO - prawnie uzasadniony interes); 4) terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny, kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w zakresie dotyczącym współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes). Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla współpracy z Administratorem oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości współpracy oraz realizacji innych ww. celów Administratora. Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. 3. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) okres współpracy z Administratorem,
2) okres wynikający z przepisów prawa,
3) okres przedawnienia roszczeń,
4) okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.
4. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA: 1) Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO),
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. 2) Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3) Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym
przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): iod@szpzlo.pl.
7. Państwa dane zostały pozyskane na mocy współpracy podmiotu, który Państwo reprezentują, z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: PZP) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy PZP: 1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP, 2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odzież i obuwie robocze dla personelu technicznego - konserwator - opis asortymentu i ilości przedstawia Kosztorys asortymentowo-cenowy stanowiący - Załącznik Nr 2 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: „Cena” – C i Termin realizacji dostaw” – Trd. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez Komisję Przetargową. Każda wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru: cena najtańsza: cena badanej oferty x 60 pkt. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium "Trd" Wykonawca musi zaoferować termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale od 10 do 30 dni roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji krótszy niż 10 dni lub dłuższy niż 30 dni, lub nie zadeklaruje terminu, bądź określi go poniżej terminu minimalnego lub maksymalnego skutkować to będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy
zastosowani zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Najwyższa liczba punktów otrzymanych łącznie we wskazanych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę dla danej Części
zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie
PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (Σ= C + Trd).
Uwaga zgodnie z art. 248 Pzp:
1) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans
w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych dla danej Części zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i
zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później jednak
niż w okresie związania ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi – konserwatorzy terenów - opis asortymentu i ilości przedstawia Kosztorys asortymentowo-cenowy stanowiący - Załącznik Nr 2 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: „Cena” – C i Termin realizacji dostaw” – Trd. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez Komisję Przetargową. Każda wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru: cena najtańsza: cena badanej oferty x 60 pkt. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium "Trd" Wykonawca musi zaoferować termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale od 10 do 30 dni roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji krótszy niż 10 dni lub dłuższy niż 30 dni, lub nie zadeklaruje terminu, bądź określi go poniżej terminu minimalnego lub maksymalnego skutkować to będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy
zastosowani zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Najwyższa liczba punktów otrzymanych łącznie we wskazanych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę dla danej Części
zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie
PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (Σ= C + Trd).
Uwaga zgodnie z art. 248 Pzp:
1) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans
w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych dla danej Części zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i
zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później jednak
niż w okresie związania ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odzież i obuwie dla obsługi sprzątającej - opis asortymentu i ilości przedstawia Kosztorys asortymentowo-cenowy stanowiący - Załącznik Nr 2 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: „Cena” – C i Termin realizacji dostaw” – Trd. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez Komisję Przetargową. Każda wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru: cena najtańsza: cena badanej oferty x 60 pkt. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium "Trd" Wykonawca musi zaoferować termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale od 10 do 30 dni roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji krótszy niż 10 dni lub dłuższy niż 30 dni, lub nie zadeklaruje terminu, bądź określi go poniżej terminu minimalnego lub maksymalnego skutkować to będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy
zastosowani zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Najwyższa liczba punktów otrzymanych łącznie we wskazanych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę dla danej Części
zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie
PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (Σ= C + Trd).
Uwaga zgodnie z art. 248 Pzp:
1) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans
w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych dla danej Części zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i
zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później jednak
niż w okresie związania ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ.
2) Oświadczenie, o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę - Załącznik Nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.: kart katalogowych z fotografią oferowanego asortymentu, dokumentu w postaci tabeli rozmiarów lub inny dokument opisujący przedmiot zamówienia;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne takie jak: karty katalogowe z fotografią oferowanego asortymentu, dokumentu w postaci tabeli rozmiarów lub inny dokument opisujący przedmiot zamówienia , Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
5Zamawiający oczekuje udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia pochodzących od producenta i zawierających potwierdzenie parametrów ujętych w SWZ.
Jeżeli ww. dokumenty nie są dostępne Wykonawca może przygotować katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta.
Zamawiający prosi o przekazywanie ww. dokumentów czytelnych i uporządkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla której pozycji ujętej w formularzu ofertowym zostają złożone.
Nie złożenie w wyznaczonym do uzupełnienia terminie przedmiotowych środków dowodowych przez Zamawiającego jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań zawartych w niniejszym punkcie i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy;
2) Załącznik Nr 2 – Kosztorys asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 1 do Formularza oferty;
3) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie podmiotu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 3 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet: https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.